Tài Liệu Bài Tập Toán Kỹ Thuật Có Lời Giải Toán Kĩ Thuật, Bài Tập Toán Kỹ Thuật Có Lời Giải

Môn học này trình bày cho sinh viên các khái niệm toán học cơ sở cần thiết cho các Lĩnh Vực Chuyên Môn Điện Điện Tử, chẳng hạn: Giải Tích Mạch Điện, Xử lý Tín Hiệu và Hệ Thống Điều Khiển…Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về Đại số tuyến tính và cách vận dụng những kiến thức học được trong các bài toán trong kỹ thuật. Đặc biệt quan tâm đến những ứng dụng của đại số tuyến tính trong việc giải quyết một bài toán thực tế.* Nội dung tóm tắt môn học- Chuổi Fourier, – Tích phân Fourier, – Phép biến đổi Fourier, – Phép biến đổi Laplace, – Phép biến đổi Laplace ngược; – Ứng dụng của phép biến đổi Laplace vào Phương trình Vi Phân và Giải Tích Mạch Điện; – Hàm Giải Tích, – Chuổi Hàm Phức; – Lý thuyết Thặng Dư và Ánh Xạ Bảo Giác.Nội dungChương 1 Chuổi Fourier1.1. Hàm tuần hòan.1.2. Các công thức Euler.1.3. Các công thức khác của hệ số Fourier.1.4. Khai triển bán kỳ.1.5. Các dạng khác của chuổi Fourier.1.6. Ứng dụng của chuổi FourierChương 2 Tích phân Fourier và biến đổi Fourier2.1. Định nghĩa tích phân Fourier.2.2. Tính chất của biến đổi Fourier2.3. Áp dụng của tích phân và biến đổi Fourier.2.4. Hàm bất thường và biến đổi Fourier2.5. Từ tích phân Fourier đến phép biến đổi Laplace.Chương 3 Phép biến đổi Laplace3.1. Định nghĩa .3.2. Biến đổi Laplace của các hàm thông dụng.3.3. Các tính chất của phép biến đổi Laplace.3.4. Các cặp biến đổi Laplace thông dụng.3.5. Bảng các tính chất của phép biến đổi Laplace.Chương 4 Phép biến đổi Laplace ngược4.1. Định nghĩa .4.2. Biến đổi Laplace ngược của một số hàm thông dụng.4.3. Các tính chất của phép biến đổi Laplace ngược.4.4. Tích chập.4.5. Khai triển Heaviside.Chương 5 Ứng dụng phép biến đổi Laplace vào Phương trình vi phân5.1. Phương trình vi phân cấp 1.5.2. Phương trình vi phân cấp 2.5.3. Hệ phương trình vi phân,5.4. Ứng dụng vào cơ học.Chương 6 Ứng dụng phép biến đổi Laplace vào Giải tích Mạch điện6.1. Đại cương.6.2. Các hàm bất thường.6.3. Biến đổi Laplace của các hàm bất thường.6.4. Quan hệ Áp-Dòng trong miền –t và trong miền –s.6.5. Định luật Kirchhoff trong miền –t và trong miền –s.6.6. Tổng trở và tổng dẫn miền –s.6.7. Mạch miền –s .6.8. Hàm truyền.6.9. Giải mạch bằng hàm truyền khi điều kiện đầu khác không.Nội dungChương 7 Hàm Giải tích7.1. Hàm biến phức.7.2. Giới hạn và liên tục.7.3. Đạo hàm.7.4. Điều kiện Cauchy-Riemann7.5. Các tính chất của hàm giải tích.7.6. Các hàm phức sơ cấp.Chương 8 Tích phân phức8.1. Tích phân đường phức.8.2. Công thức tích phân Cauchy8.3. Công thức tích phân Poisson.Chương 9 Chuổi hàm phức9.1. Chuổi hàm phức.9.2. Chuổi hàm phức hội tụ đều.9.3. Chuổi lũy thừa.9.4. Chuổi Taylor.9.5. Chuổi Laurent.Chương 10 Lý thuyết thặng dư10.1. Các điểm bất thường cô lập.10.2. Thặng dư.10.3. Định lý thặng dư.10.4. Thặng dư tại các cực.10.5. Zero và cực cấp m.Chương 11 Ứng dụng của lý thuyết thặng dư11.1. Tính tích phân xác định,11.2. Tích phân Laplace ngược.11.3. Tiêu chuẩn ổn định.Chương 12 Phép biến đổi bảo giác12.1. Biểu diễn hình học của hàm phức.12.2. Phép biến đổi bảo giác.12.3.

Bạn đang xem: Bài tập toán kỹ thuật có lời giải

Xem thêm: Đề Cương Ôn Thi Thpt Quốc Gia Môn Toán 2018, Bộ Đề Cương Ôn Tập Kỳ Thi Thpt Quốc Gia 2019

Phép biến đổi song tuyến tính.12.4. Biến nửa mặt phẳng thành hình tròn đơn vị.Nội dung giới hạn cho kiểm tra giữa kỳ (tập trung)Chương 1,2,3,4.Số giờ sinh viên cần chuẩn bị : 10 giờNội dung thi cuối kỳ (tập trung) : Chương 5 đến 12.Số giờ sinh viên cần chuẩn bị : 30 giờ

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp