Giáo trình Toán cao cấp A3 (Giải tích hàm nhiều biến)

CHƯƠNG I: PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN.

1.1.Khái niệm cơ bản.
1.1.1.Định nghĩa hàm 2 biến, nhiều biến hàm xác định, miền giá trị, đồ thị.
1.1.2.Sự hội tụ trong R, R. Tập bị chặn, đóng mở, điểm tụ, điểm trong, điểm biên, biên, lân cận.
1.2.Giới hạn và liên tục:
1.2.1.Giới hạn hàm số, 2 định nghĩa (không chứng minh tương đương)
1.2.2.Giới hạn lặp.
1.2.3.Hàm số liên tục. Liên tục trên tập đóng bị chặn, các định lý Weierstrass (không chứng minh).
1.3.Đạo hàm riêng và vi phân.
1.3.1.Đạo hàm riêng.
1.3.2.Khả vi và vi phân.
1.3.3.Điều kiện cần, điều kiện đủ khả vi.
1.3.4.Tính gần đúng.
1.4.Đạo hàm riêng và vi phân của hàm hợp:
1.4.1.Đạo hàm riệng của hàm hợp.
1.4.2.Tính bất biến vi phân vấp một.
1.5.Đạo hàm của hàm ẩn:
1.5.1.Định nghĩa hàm ẩn, định lý hàm ẩn (không chứng minh).
1.5.2.Cách tính đạo hàm riệng, vi phân của hàm ẩn (xác định từ 1 hoặc 2 phương trình).
1.6.Đạo hàm và vi phân cấp cao:
1.6.1.Tính đối xứng đạo hàm riêng cấp cao (định lý Schwartz).
1.6.2.Đạo hàm và vi phân cấp cao của hàm ẩn.
1.6.3.Công thức Taylor.
1.7.Đạo hàm theo hướng.
1.7.1.Vectơ gradiert.

CHƯƠNG II: ỨNG DỤNG CỦA HÀM NHIỀU BIẾN

2.1.Cực trị của hàm nhiều biến:
2.1.1.Khái niệm cực trị, ví dụ, điều kiện cần.
2.1.2.Điều kiện đủ cực trị (nêu dạng toàn phương: Không chứng minh). Trường hợp hai biến (thông qua A,B,C,D).
2.2.Cực trị có điều kiện:
2.2.1.Khái niện cực trị có điều kiện, phương pháp đưa về cực trị tự do.
2.2.2.Phương pháp nhân tử Lagarange (điều kiện cần).
2.2.3.Điều kiện đủ (không chứng minh).
2.3.Giá trị lớn nhất, bé nhất trong miền đóng, bị chận.
2.4.Ứng dụng hình học.
2.4.1.Hình bao.
2.4.2.Tiếp tuyến và pháp diện của đường cong
2.4.3.Tiếp diện và pháp tuyến của mặt cong.

CHƯƠNG III: TÍCH PHÂN BỘI

3.1.Tích phân kép:
3.1.1.Định nghĩa, tính chất.
3.1.2.Cách tính.
3.2.Đổi biến trong tích phân kép:
3.2.1.Trường hợp tổng quát (không chứng minh).
3.2.2.Đổi biến trong tọa độ cực.
3.3.Ứng dụng trong hình học của tích phân kép:
3.3.1.Diện tích phẳng.
3.3.2.Thể tích.
3.3.3.Diện tích mặt cong.
3.4.Ứng dụng cơ học của tích phân kép:
3.4.1.Khối lượng mãnh phẳng.
3.4.2.Moment quán tính của mãnh phẳng.
3.4.3.Moment tĩnh và trọng tâm của mãnh phẳng. Định lý Guldin thứ hai.
3.5.Tích phân bội ba:
3.5.1.Định nghĩa, tính chất.
3.5.2.Cách tính.
3.6.Đổi biến trong tích phân bội ba:
3.6.1.Trường hợp tổng quát (không chứng minh).
3.6.2.Đổi biến trong tọa độ trụ.
3.6.3.Đổi biến trong tọa độ cầu.
3.7.Ứng dụng của tích phân bội ba:
3.7.1.Thể tích.
3.7.2.Khối lượng.
3.7.3.Moment quán tính.
3.7.4.Moment tĩnh, trọng tâm.

CHƯƠNG IV: TÍCH PHÂN ĐƯỜNG

4.1.Tích phân đường loại 1:
4.1.1.Định nghĩa, tính chất.
4.1.2.Cách tính.
4.2.Ứng dụng tích phân đường loại 1:
4.2.1.Khối lượng cung.
4.2.2.Moment tĩnh, trọng tâm cung, định lý Guldin thứ nhất.
4.2.3.Moment quán tính của cung.
4.3.Tích phân đường loại 2:
4.3.1.Định nghĩa, tính chất.
4.3.2.Cách tính.
4.3.3.Liên hệ giữa tích phân đường loại 1 và loại 2.
4.4.Công thức Green:
4.5.Điều kiện không phụ thuộc đường lấy tích phân.
4.6.Ứng dụng:
4.6.1.Tính công.
4.6.2.Giải phương trình vi phân toàn phần.

CHƯƠNG V: TÍCH PHÂN MẶT VÀ LÝ THUYẾT TRƯỜNG
5.1.Tích phân mặt loại 1:
5.1.1.Định nghĩa, tính chất.
5.1.2.Ứng dụng (Moment trọng tâm).
5.2.Tích phân mặt loại 2:
5.2.1.Mặt định hướng, định nghĩa tích phân mặt loại 2.
5.2.2.Cách tính.
5.2.3.Định lý Gauss – Ostrogratski (chỉ chứng minh cho miền đơn giản)
5.2.4.Định lý Stokes (chỉ chứng minh cho miền đơn giản).
5.3.Lý thuyết trường.
5.3.1.Trường Vectơ.
5.3.2.Thông lượng, div, dạng Vectơ của công thức Gauss –Ostrogratski
5.3.3.Hoàn lưu,Vectơ xoáy, dạng Vectơ của công thức Stokes.
5.3.4.Vài loại trường đặc biệt (thế, ống, điện,điều hòa).

DOWNLOAD GIAO TRINH TOAN CAO CAP A3 (GIAI TICH 2)

Xem thêm:
– Giáo trình Toán cap cấp A1
– Giáo trình Toán cao cấp A2 (lý thuyết và bài tập có lời giải)

Giáo trình Toán cao cấp A3 (Giải tích hàm nhiều biến, còn gọi là Giải tích 2) của Vũ Gia Tê (Học viện công nghệ bưu chính viễn thông) gồm các chương, mục sau:CHƯƠNG I: PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN.1.1.Khái niệm cơ bản.1.1.1.Định nghĩa hàm 2 biến, nhiều biến hàm xác định, miền giá trị, đồ thị.1.1.2.Sự hội tụ trong R, R. Tập bị chặn, đóng mở, điểm tụ, điểm trong, điểm biên, biên, lân cận.1.2.Giới hạn và liên tục:1.2.1.Giới hạn hàm số, 2 định nghĩa (không chứng minh tương đương)1.2.2.Giới hạn lặp.1.2.3.Hàm số liên tục. Liên tục trên tập đóng bị chặn, các định lý Weierstrass (không chứng minh).1.3.Đạo hàm riêng và vi phân.1.3.1.Đạo hàm riêng.1.3.2.Khả vi và vi phân.1.3.3.Điều kiện cần, điều kiện đủ khả vi.1.3.4.Tính gần đúng.1.4.Đạo hàm riêng và vi phân của hàm hợp:1.4.1.Đạo hàm riệng của hàm hợp.1.4.2.Tính bất biến vi phân vấp một.1.5.Đạo hàm của hàm ẩn:1.5.1.Định nghĩa hàm ẩn, định lý hàm ẩn (không chứng minh).1.5.2.Cách tính đạo hàm riệng, vi phân của hàm ẩn (xác định từ 1 hoặc 2 phương trình).1.6.Đạo hàm và vi phân cấp cao:1.6.1.Tính đối xứng đạo hàm riêng cấp cao (định lý Schwartz).1.6.2.Đạo hàm và vi phân cấp cao của hàm ẩn.1.6.3.Công thức Taylor.1.7.Đạo hàm theo hướng.1.7.1.Vectơ gradiert.CHƯƠNG II: ỨNG DỤNG CỦA HÀM NHIỀU BIẾN2.1.Cực trị của hàm nhiều biến:2.1.1.Khái niệm cực trị, ví dụ, điều kiện cần.2.1.2.Điều kiện đủ cực trị (nêu dạng toàn phương: Không chứng minh). Trường hợp hai biến (thông qua A,B,C,D).2.2.Cực trị có điều kiện:2.2.1.Khái niện cực trị có điều kiện, phương pháp đưa về cực trị tự do.2.2.2.Phương pháp nhân tử Lagarange (điều kiện cần).2.2.3.Điều kiện đủ (không chứng minh).2.3.Giá trị lớn nhất, bé nhất trong miền đóng, bị chận.2.4.Ứng dụng hình học.2.4.1.Hình bao.2.4.2.Tiếp tuyến và pháp diện của đường cong2.4.3.Tiếp diện và pháp tuyến của mặt cong.CHƯƠNG III: TÍCH PHÂN BỘI3.1.Tích phân kép:3.1.1.Định nghĩa, tính chất.3.1.2.Cách tính.3.2.Đổi biến trong tích phân kép:3.2.1.Trường hợp tổng quát (không chứng minh).3.2.2.Đổi biến trong tọa độ cực.3.3.Ứng dụng trong hình học của tích phân kép:3.3.1.Diện tích phẳng.3.3.2.Thể tích.3.3.3.Diện tích mặt cong.3.4.Ứng dụng cơ học của tích phân kép:3.4.1.Khối lượng mãnh phẳng.3.4.2.Moment quán tính của mãnh phẳng.3.4.3.Moment tĩnh và trọng tâm của mãnh phẳng. Định lý Guldin thứ hai.3.5.Tích phân bội ba:3.5.1.Định nghĩa, tính chất.3.5.2.Cách tính.3.6.Đổi biến trong tích phân bội ba:3.6.1.Trường hợp tổng quát (không chứng minh).3.6.2.Đổi biến trong tọa độ trụ.3.6.3.Đổi biến trong tọa độ cầu.3.7.Ứng dụng của tích phân bội ba:3.7.1.Thể tích.3.7.2.Khối lượng.3.7.3.Moment quán tính.3.7.4.Moment tĩnh, trọng tâm.CHƯƠNG IV: TÍCH PHÂN ĐƯỜNG4.1.Tích phân đường loại 1:4.1.1.Định nghĩa, tính chất.4.1.2.Cách tính.4.2.Ứng dụng tích phân đường loại 1:4.2.1.Khối lượng cung.4.2.2.Moment tĩnh, trọng tâm cung, định lý Guldin thứ nhất.4.2.3.Moment quán tính của cung.4.3.Tích phân đường loại 2:4.3.1.Định nghĩa, tính chất.4.3.2.Cách tính.4.3.3.Liên hệ giữa tích phân đường loại 1 và loại 2.4.4.Công thức Green:4.5.Điều kiện không phụ thuộc đường lấy tích phân.4.6.Ứng dụng:4.6.1.Tính công.4.6.2.Giải phương trình vi phân toàn phần.CHƯƠNG V: TÍCH PHÂN MẶT VÀ LÝ THUYẾT TRƯỜNG5.1.Tích phân mặt loại 1:5.1.1.Định nghĩa, tính chất.5.1.2.Ứng dụng (Moment trọng tâm).5.2.Tích phân mặt loại 2:5.2.1.Mặt định hướng, định nghĩa tích phân mặt loại 2.5.2.2.Cách tính.5.2.3.Định lý Gauss – Ostrogratski (chỉ chứng minh cho miền đơn giản)5.2.4.Định lý Stokes (chỉ chứng minh cho miền đơn giản).5.3.Lý thuyết trường.5.3.1.Trường Vectơ.5.3.2.Thông lượng, div, dạng Vectơ của công thức Gauss –Ostrogratski5.3.3.Hoàn lưu,Vectơ xoáy, dạng Vectơ của công thức Stokes.5.3.4.Vài loại trường đặc biệt (thế, ống, điện,điều hòa).Xem thêm:

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp