Bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp có đáp án năm 2021

Bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp có đáp án năm 2021

Bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp có đáp án năm 2021 bao gồm các dạng bài tập tính thuế TNDN, trắc nghiệm, hỏi đáp đúng sai và trả lời tự luận với mục đích giúp người học ôn luyện và nắm vững những kiến thức cơ bản về thuế thu nhập doanh nghiệp

bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp có đáp án

Để làm tốt bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp bạn cần nắm vững đặc điểm, vai trò, cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp, nắm vứng các khoản thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập miễn thuế

Bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp có đáp án năm 2021

 

Dạng 1: Bài tập tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài 1

Một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thương mại nộp thuế GTGT theo chiêu thức khấu trừ trong năm tính thuế có số liệu sau ( Đơn vị tính : triệu đồng )
– Doanh thu bán hàng ( chưa thuế GTGT ) : 30.000
– giá thành để tính thuế TNDN do doanh nghiệp kê khai : 24.000, trong đó :
– Chi thiết kế xây dựng nhà xưởng : 3.000 ;
– Tiền lương đã trả nhưng không có chứng từ chi : 300 ;
– Các khoản chi còn lại được trừ theo pháp luật của luật thuế TNDN .
– Doanh thu bán TSCĐ ( chưa thuế GTGT ) : 1.000, giá trị còn lại của gia tài cà những ngân sách tương quan : 600 .
– Thu nhập nhận được từ hoạt động giải trí liên kết kinh doanh trong nước ( đã nộp thuế TNDN tại nơi góp vốn ) : 5.000 .
Yêu cầu : Xác định thuế TNDN doanh nghiệp phải nộp trong năm, biết : Doanh nghiệp triển khai không thiếu chính sách sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ, thuế suất thuế TNDN 20 % .

Đáp án:

Doanh thu tính thuế : 30.000
Tổng chi phí doanh nghiệp kê khai : 24.000
Các ngân sách không được trừ : 300 + 3.000 = 3.300
Tổng chi phí được trừ : 24.000 – 3.300 = 20.700
Thu nhập khác : ( 1000 – 600 ) + 5.000 = 5.400
Thu nhập được miễn thuế : 5.000
Thu nhập tính thuế : 30.000 – 20.700 + 5.400 – 5.000 = 9.700
Thuế TNDN phải nộp : 9.700 × 20 % = 1.940

Bài 2

Một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thương mại trong năm tính thuế có số liệu sau ( Đơn vị tính : triệu đồng )
Doanh thu tính thuế : 20.000 .
giá thành doanh nghiệp kê khai tương ứng với lệch giá ( hóa đơn, chứng từ vừa đủ, thanh toán giao dịch qua ngân hàng nhà nước ) : 16.000, trong đó :
– Lãi vay vốn sản xuất kinh doanh thương mại ( vay của cán bộ công nhân viên ) : 1.200 với lãi suất vay vay trong thực tiễn là : 12 % / năm ;
– Trích trước ngân sách thay thế sửa chữa lớn TSCĐ : 200 ;
– Chi thưởng hiệu suất cho người lao động : 500 ;
– Chi thuê thiết bị sản xuất trả trước 2 năm : 400 ;
– Chi tương hỗ giáo dục quốc phòng trong doanh nghiệp : 100 ;
– Chi tương hỗ hội cựu chiến binh của địa phương : 30 ;
– Các ngân sách còn lại được được trừ theo lao lý .
Yêu cầu : Xác định thuế TNDN phải nộp, biết : Thuế suất thuế TNDN 20 % ; ngân sách thay thế sửa chữa phát sinh trong năm : 150. Lãi suất cơ bản do ngân hàng nhà nước nhà nước công bố tại thời gian vay là : 7 % / năm .

Đáp án

Doanh thu tính thuế : 20.000 Tổng chi phí kê khai : 16.000 Các ngân sách không được trừ :
– giá thành lãi vay : 1.200 – ( 1.200 × 7 % × 150 % ) / 12 % = 150
– Chi thay thế sửa chữa lớn TSCĐ : 200 – 150 = 50
– Chi thuê thiết bị sản xuất : 400 / 2 = 200
– Chi tương hỗ hội cựu chiến binh địa phương : 50
Tổng chi phí không được trừ : 150 + 50 + 200 + 30 = 430
Tổng chi phí được trừ : 16.000 – 430 = 15.570
Thu nhập chịu thuế : 20.000 – 15,570 = 4.430
Thuế thu nhập doanh nghiệp : 4.430 × 20 % = 886

Bài 3

Một doanh nghiệp sản xuất nộp thuế GTGT theo giải pháp khấu trừ trong năm tính thuế có số liệu ( Đơn vị tính : triệu đồng )
– Tổng doanh thu tiêu thụ : 32.000 .
– Tổng chi phí phân chia cho lệch giá tiêu thụ : 26.000 ( Có hóa đơn, chứng từ theo pháp luật ) trong đó :
+ Chi góp vốn đầu tư nhà xưởng sản xuất : 1.000 ;
+ Chi trả lãi vay vốn sản xuất kinh doanh thương mại : 200 ( vay ngân hàng nhà nước với lãi suất vay vay 8 % / năm ) ;
+ Chi mua đồng phục cho nhân viên cấp dưới : 330, trong đó : chi bằng tiền cho 20 nhân viên cấp dưới : 150, số còn lại chi cho 30 nhân viên cấp dưới có hóa đơn, chứng từ theo lao lý ;
+ Các khoản chi khác được trừ theo pháp luật .
– Thu nhập từ góp vốn đầu tư sàn chứng khoán : 300 .
Yêu cầu : Xác định thuế TNDN phải nộp, biết vốn điều lệ daonh nghiệp còn thiếu : 500 ;

Đáp án

Doanh thu tính thuế : 32.000
Tổng chi phí kê khai : 26.000
Các ngân sách không được trừ :
– Chi góp vốn đầu tư nhà xưởng : 1.000
– Chi trả lãi vay : 500 × 8 % = 40
– Chi mua đồng phục bằng tiền vượt mức : 150 – 20 × 5 = 50
Tổng chi phí không được trừ : 1.000 + 40 + 50 = 1.090
Tổng chi phí được trừ : 26.000 – 1.090 = 24.910
Tổng thu nhập khác : 300
Thu nhập chiu thuế : 32.000 – 24.910 + 300 = 7390
Thuế thu nhập doanh nghiệp : 7.390 × 20 % = 1.478

Bài 4

Một doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo chiêu thức khấu trừ trong năm tính thuế có tài liệu sau ( Đơn vị tính : triệu đồng )
– Doanh thu tính thuế : 40.000
– Tổng chi phí doanh nghiệp kê khai : 35.000, trong đó :
+ Chi mua xe xe hơi sử dụng cho hoạt động giải trí sản xuất : 800 ;
+ Chi tiền lương cho thành viên hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh thương mại : 200 ;
+ Chi ủng hộ Đoàn người trẻ tuổi cộng sản Hồ Chí Minh tại địa phương : 50 ;
+ Chi cho hoạt động giải trí của tổ chức triển khai Đảng trong doanh nghiệp : 80 ;
+ Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do nhìn nhận lại số dư cuối năm là những khoản nợ phải thu dài hạn có gốc ngoại tệ : 120 ;
+ Thuế GTGT nguồn vào đã khấu trừ : 60 ;
+ Các khoản chi còn lại được trừ .
– Thu nhập từ họat động sản xuất kinh doanh thương mại những năm trước bị bỏ sót : 400 .
Yêu cầu : Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Biết thuế suất thuế TNDN là 20 %. Các khoản chi của doanh nghiệp có hóa đơn, chứng từ hợp pháp .

Đáp án

Doanh thu tính thuế : 40.000
Tổng chi phí kê khai : 35.000
Các ngân sách không được trừ : 800 + 200 + 50 + 120 + 60 = 1.230
Tổng chi phí được trừ : 35.000 – 1.230 = 33.770
Thu nhập khác : 400
Thu nhập chịu thuế : 40.000 – 33.770 + 400 = 6.630
Thuế TNDN phải nộp : 6.630 × 20 % = 1.326

Bài 5

Một doanh nghiệp tư nhân nộp thuế GTGT theo chiêu thức khấu trừ trong năm tính thuế có tài liệu sau ( Đơn vị tính : triệu đồng )
– Doanh thu tính thuế : 22.000
– Tổng chi phí doanh nghiệp kê khai : 18.000, trong đó :
+ Khấu hao TSCĐ đã khấu hao hết giá trị : 50 ;
+ Chi huấn luyện và đào tạo lại lao động theo chính sách pháp luật : 50 ;
+ Phạt vi phạm hành chính : 100, phạt vi phạm hợp đồng kinh tế tài chính : 50 ;
+ Tiền lương của chủ doanh nghiệp : 300 ;
+ Chi ủng hộ đồng bào bị thiên tai : 150 ;
+ Thuế, phí phải nộp ngân sách : Thuế môn bài và tiền thuê đất : 100, phí và lệ phí khác đã nộp ngân sách : 50, Thuế TNCN : 20 ( tiền lương phải trả trên hợp đồng không gồm có thuế TNCN ), thuế GTGT phải nộp : 60 ;
+ Các ngân sách còn lại được trừ theo lao lý .
– Nợ phải thu của người mua khó đòi đã xóa nợ nay đòi được : 300 .
– Nhận được 332 từ hợp đồng kinh doanh thương mại ở quốc tế chuyển về. Đây là khoản thu nhập còn lại sau khi đã nộp thuế thu nhập tại quốc tế với thuế suất 17 %. Nước này chưa ký kết hiệp định tránh đánh thuế 2 lần với Nước Ta .
Yêu cầu : Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Biết thuế suất thuế TNDN là 20 %. Các khoản chi của doanh nghiệp có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Doanh nghiệp không có thu phạt vi phạm hợp đồng kinh tế tài chính .

Đáp án

Thuế TNDN phải nộp so với thu nhập từ hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại trong nước : Doanh thu tính thuế : 22.000
Tổng chi phí doanh nghiệp kê khai : 18.000
Các ngân sách không được trừ : 50 + 100 + 300 + 60 = 510
Tổng chi phí được trừ : 17.490
Thu nhập khác : 300
Thu nhập chịu thuế : 22.000 – 17.490 + 300 = 4.810
Thuế TNDN so với hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trong nước : 4.810 × 20 % = 962
Thuế TNDN với hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ở quốc tế : 332 / ( 1 – 17 % ) × ( 20 % – 17 % ) = 12
Tổng thuế TNDN phải nộp trong năm : 962 + 12 = 974 .

Dạng 2: Bài tập trắc nghiệm thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Theo luật thuế TNDN hiện hành, người nộp thuế TNDN là:

A.các tổ chức triển khai, cá thể có thu nhập từ hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại .
B.các cá thể sản xuất, kinh doanh thương mại có thu nhập chịu thuế .
C.các cá thể hành nghề tự do có thu nhập chịu thuế .
D.Các tổ chức triển khai sản xuất, kinh doanh thương mại có thu nhập chịu thuế .

2. Khoản chi nào sau đây (đều có hóa đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp) được trừ khi xác định  thu nhập chịu thuế TNDN?

A.Chi góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng nhà ăn giữa ca .
B.Chi góp vốn xây dựng bệnh viện .
C.Chi nộp phạt vi phạm pháp lý thuế .
D.Chi ủng hộ đồng bào lũ lụt .

3. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế bao gồm thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra nếu cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp nào?

A.Phương pháp khấu trừ .
B.Phương pháp trực tiếp .
C.Phương pháp khấu trừ nhưng ghi sai mức thuế suất pháp luật trên hóa đơn sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ bán ra .
D.Phương pháp trực tiếp nhưng sử dụng hóa đơn so với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ bán ra không đúng lao lý .

4. Công ty cổ phần KHÔNG được tính vào chi phí được trừ để tính thuế TNDN tiền lương của:

A.công nhân thao tác cho công ty .
B.giám đốc công ty .
C.sáng lập viên của công ty nhưng không tham gia điều hành quản lý công ty .
D.cổ đông của công ty có tham gia quản lý hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .

5.Khoản thu nhập nào sau đây được miễn thuế TNDN?

A.Thu nhập được chia từ góp vốn liên kết kinh doanh trong nước đã nộp thuế TNDN tại nơi góp vốn theo thuế suất 10 % .
B.Thu nhập được chia từ góp vốn liên kết kinh doanh trong nước chưa nộp thuế TNDN tại nơi góp vốn .
C.Thu nhập được chia từ góp vốn liên kết kinh doanh ở quốc tế đã nộp thuế ở quốc tế với thuế suất 30 % .
D.Thu nhập được chia từ góp vốn liên kết kinh doanh ở quốc tế đã nộp thuế ở quốc tế với thuế suất 20 % .

Đáp án:

1. Đáp án đúng là : D. những tổ chức triển khai sản xuất, kinh doanh thương mại có thu nhập chịu thuế .
2. Đáp án đúng là : D. Chi ủng hộ đồng bào lũ lụt .
3. Đáp án đúng là : B. cơ sở kinh doanh thương mại nộp thuế GTGT theo chiêu thức trực tiếp .
4. Đáp án đúng là : C. sáng lập viên của công ty nhưng không tham gia quản lý công ty .
5. Đáp án đúng là : A. Thu nhập được chia từ góp vốn liên kết kinh doanh trong nước đã nộp thuế TNDN tại nơi góp vốn theo thuế suất 10 % .

Dạng 3: Bài tập trả lời câu hỏi đúng/sai về thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Thuế TNDN là thuế trực thu .
2. Theo pháp luật hiện hành, đối tương nộp thuế TNDN gồm có cả những cá thể kinh doanh thương mại có thu nhập .
3. Thuế TNDN vận dụng mức thuế suất tuyệt đối .
4. Chuyển lỗ là hình thức khuyến mại thuế TNDN .
Các ngân sách của doanh nghiệp có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp đều được tính hết vào ngân sách được trừ khi tính thuế TNDN .

Đáp án

1. Đáp án đúng là : Đúng .
Vì : Người nộp thuế và người chịu thuế đều là những tổ chức triển khai có thu nhập .
2. Đáp án đúng là : Sai .
Vì : Cá nhân kinh doanh thương mại thuộc đối tượng người tiêu dùng nộp thuế thu nhập cá thể .
3. Đáp án đúng là : Sai .
Vì : Thuế suất thuế TNDN lao lý theo mức tỷ suất % .
4. Đáp án đúng là : Đúng .
Vì : Đây là hình thức được cho phép những doanh nghiệp bị lỗ từ hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại được chuyển vào thu nhập chịu thuế của năm tiếp sau năm phát sinh lỗ trước khi tính thuế TNDN .
5. Đáp án đúng là : Sai .
Vì : Các ngân sách còn phải thỏa mãn nhu cầu những điều kiện kèm theo khác như tương quan đến lệch giá và thu nhập tính thuế trong kỳ ; có chứng từ thanh toán giao dịch không dùng tiền mặt theo lao lý …

Dạng 4: Bài tập luyện câu hỏi ôn tập về thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Trình bày khái quát pháp luật về người nộp thuế TNDN ?
2. Trình bày công thức xác lập thuế TNDN. Khi nào doanh nghiệp phải xác lập thuế TNDN còn phải nộp ?
3. Trình bày khái quát lao lý về người nộp thuế TNDN ?
4. Xác định lệch giá để tính thu nhập chịu thuế trong những trường hợp : hoạt động giải trí cho thuê gia tài ; sản phẩm & hàng hóa bán theo phương pháp trả góp ; sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu khuyến mãi ?
5. giá thành dịch vụ mua ngoài gồm có những khoản nào ? Tại sao ngân sách vật tư và ngân sách dịch vụ mua ngoài lại không gồm có thuế GTGT so với những cơ sở nộp thuế GTGT theo giải pháp khấu trừ thuế ?

Đáp án

Các bạn xem hết những phần kiến thức và kỹ năng đã học ở phần thuế thu nhập doanh nghiệp để vấn đáp 5 câu hỏi trên

Để giải được bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp bạn cần nắm:

– Phân tích được khái niệm và những đặc trưng cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp .
– Chỉ ra được đối tượng người dùng nộp thuế, những khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp .
– Vận dụng được cách tính số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp .
– Chỉ ra được những lao lý về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp .

– Ứng dụng được các quy định về đăng ký, kê

– Khai, nộp thuế, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Các bạn đang học kế toán trực tuyến hoàn toàn có thể tự tìm hiểu thêm để luyện giải bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp tại : Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp