Bài tập tình huống môn tín dụng ngân hàng có đáp án – Tài liệu text

Bài tập tình huống môn tín dụng ngân hàng có đáp án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (153.85 KB, 16 trang )

(1)

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG & ĐÁP ÁN MƠN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
Phần 1

Tình huống 1: Ngân hàng A cho công ty B vay vốn để kinh doanh, thời hạn vay từ tháng
1 đến tháng 6 năm 2000. Ngân hàng C phát hành bào lãnh cho giao dịch nói trên. cuối
thàng 12 năm 2000, ngân hàng C đựơc yêu cầu thực hiện bảo lãnh từ phía ngân hàng A.
Anh chị hãy cho biết:

a- Các thành phần trong quan hệ bảo lãnh nói trên.

b- Cách xử lý của ngân hàng C trước yêu cầu của ngân hàng A.

Đáp án:

a- Các thành phần trong quan hệ bảo lãnh: nêu rõ từng thành phần.
b- Nhận định tình huống: đây là dạng bảo lãnh nợ vay.

Xử lý của ngân hàng bảo lãnh: khơng giài quyết vì đã hết thời hạn hiệu lực của bảo lãnh,
hoặc là hợp đồng gốc đã được điều chỉnh thời hạn mà không thông báo cho ngân hàng
bảo lãnh biết, nên ngân hàng bảo lãnh mặc nhiên được giải phòng khỏi nghĩa vụ trả nợ.
Tình huống 2: Ngày 01/04/2000 doanh nghiệp A bán chịu cho doanh nghiệp B lô hàng
trị giá 200trđ. Ngay sau khi nhận được hối phiếu từ doanh nghiệp B, doanh nghiệp A đã
đến ngân hàng đề nghị chiết khấu. Ngân hàng chấp nhận chiết khấu và giao cho doanh
ngiệp A một số tiền: 199trđ.

Theo thông báo của ngân hàng:
– Lãi suất chiết khấu: 1,5%/tháng.
– Hoa hồng phí: 0,5trđ.

– Ngày làm việc của ngân hàng: 01 ngày.

– Thời hạn mua bán chịu ghi trong hợp đồng: 90 ngày.
YÊU CẦU:

a- Xác minh mệnh giá của hối phiếu.

(2)

( 2 )

a- Xác định mệnh giá của hối phiếu:
199 = MG – (MG * 1,5%/30 * 90) – 0,5
==> MG = 208,9 trđ

b- Xác định lãi suất mua bán chịu:

(208,9 – 200)/200*100 = 4,45%//3 tháng (90 ngày) = 1,48%/tháng

Tình huống 3: Hồ sơ tín dụng của khách hàng sau khi xếp hạng, trong những trường hợp
nào giám đốc ngân hàng sẽ ký chuyển sang bộ phận TRUY HỒI TÀI SẢN (Bộ phận xử
lý không phải ngăn ngừa) và ý nghĩa của hành vi này – Là vấn đề gây tranh cãi nhiều và
chưa thống nhất được trong một cuộc hội thảo, cả về trường hợp cả về cách giải thích.
Anh chị cho ý kiến kết luận hội thảo về vấn đề này – Nếu là người chủ trì cuộc hội thảo?
Đáp án:

Hồ sơ tín dụng sau khi được xếp hạng, sẽ chuyển sang bộ phận TRUY HỒI TÀI SẢN
trong 3 trường hợp sau đây:

a- Hồ sơ xếp hạng IV (sinh viện gọi tên của hạng)

b- Hồ sơ xếp hạng IV & sau khi ngăn ngừa nhưng khơng thành cơng (sinh viên gọi tên và
giải thích).

c- Khách hàng đang ở loại IV và V nhưng bất hợp tác hồn tốn khi ngân hàng muốn
thực hiện phương án ngăn ngừa.

Ý nghĩa của việc Giám đốc ngân hàng ký chuyển hồ sơ sang bộ phận TRUY HỒI TÀI
SẢN là: Việc thu hồi nợ tiến hành càng nhanh càng tốt. Mối quan hệ giữa ngân hàng và
khách hàng khơng cịn cơ sở để tồn tại nữa – tức là sẵn sàng chấp nhận mất khách.
Tình huống 4: Ủy ban nhân dân tỉnh H có nhu cầu xây dựng một cơng trình văn hóa
phục vụ nhân dân trong tỉnh. Hãy cho biết những rủi ro có thể gặp phải khi Ngân hàng
cung cấp sản phẫm bảo lãnh và những loại bảo lãnh ngân hàng nên áp dụng trong suốt
quá trình thực hiện từ khi chọn đối tác cho đến khi cơng trình hồn thành đưa vào sử
dụng.

Đáp án:

a- Khâu tổ chức đầu thầu: người dự thầu vi phạm quy định đấu thầu ==> bảo lãnh dự
thầu.

b- Khâu thi cơng cơng trình: người thi công không thực hiện đúng tiến độ hoặc chất
lượng cơng trình q kém ==> bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

c- Khâu hoàn thành đưa vào sử dụng: chất lượng cơng trình khơng bảo đảm ==> bảo lãnh
chất lượng sản phẩm.

d- Nếu có hành vi ứng trước tiền cho bên thi cơng thì có thể có bảo lãnh hồn thanh tốn.
Tình huống 5: Xác định lưu chuyển tiền tệ ròng của một doanh nghiệp với các số liệu
sau:

(3)

( 3 )

b- Thu nợ kỳ trước: 15
c- Chi mua hàng trong kỳ: 70
trong đó nợ lại khách hàng: 10
d- Chi trả nợ kỳ trước: 2

Theo anh/chị, ngân hàng có thu đủ để trả nợ vay hay khơng, nếu trong kỳ khách hàng
phải hoàn trả số nợ là 70 (cả gốc và lãi) và tỷ lệ thu là 70% tiền thu bán hàng.

Đáp án:

Thực thu tiền trong kỳ: 100 – 25 + 15 = 90
Thực chi tiền trong kỳ: 70 – 10 + 2 = 62
Tiền ròng trong kỳ: 90 – 62 = 28

vì số thực thu tiền trong kỳ là 90, tỷ lệ thu là 70%, như vậy chỉ có thể thu được 63. Muốn
thu đủ phải tăng tỷ lệ thu nợ lên.

Tình huống 6: Một công ty đề nghị ngân hàng A cho ứng trước vốn lưu động để thực
hiện một thương vụ. Số liệu kế hoạch liên quan tới thương vụ như sau:

a- Nguồn VLĐ tự tài trợ cho thương của công ty: 800 trđ.
b- Nguồn vốn ngân hàng đủ đáp ứng nhu cầu vay của công ty.

c- các giới hạn rủi ro mang tính định lượng theo yêu cầu của chính sách tín dụng ngân
hàng này đối với thương vụ là chấp nhận được.

d- Nhu cầu TSLĐ cho thương vụ 1200trđ.

Ngày 01/01/2000 khách hàng đề nghị giải ngân toàn bộ hạn mức của thương vụ.
YÊU CẦU:

a- Xác định hạn mức tín dụng cho thương vụ? Các khả năng về cách thực hiện yêu cầu
giải ngân của khách hàng?

b- Các giới hạn rủi ro định lượng trong việc xác định hạn mức tín dụng cho vay gồm

những giới hạn nào?

những số lượng giới hạn nào ?

Đáp án:

a- Xác định hạn mức tín dụng cho thương vụ:
– Nhu cầu vay ngân hàng = 1200 – 800 = 400
– Nguồn và các giới hạn rủi ro chấp nhận được.
– Hạn mức tín dụng: 400trđ

b- Các giới hạn rủi ro định lượng trong việc xác định hạn mức tìn dụng cần quan tâm:
– Giới hạn trên vốn ngân hàng.

– Giới hạn trên vốn ròng của khách hàng.
– Giới hạn trên giá trị tài sản đảm bảo/

(4)

( 4 )

Đáp án:

a- Nhu cầu vay nhỏ hơn định mức (2 x 1,8 trđ = 3,6 trđ). Đối tượng vay hợp lý ==> có
thể chấp nhận cho vay 2,5 trđ.

b- Thường thì ngân hàng cấp tiền tuy nhiên nếu vay theo tổ có cùng mụ đích mua giống
mới thì ngân hàng có thể ký hợp đồng chuyển tiền cho trạm giống cây trồng huyện sau
khi khách hàng được cung cấp giống theo đúng yêu cầu.

Tình huống 8: Gia đình ơng Văn muốn vay để ni heo nái. Sau khi thẩm định cán bộ
tín dụng ghi nhận một số dữ liệu như sau: gia đình chuyên trồng lúa và đủ ăn, có quyền
sử dụng đất là 1 ha, ơng văn là lao động chính, vợ nội trợ. Phương án vay có hiệu quả. Hộ
dự định ni heo ở khoảnh đất sau nhà nhưng chưa dựng chuồng. Là cán bộ tín dụng
anh/chị có cho vay khơng? Giải thích?

Đáp án:

a- Ngân hàng chưa thể chấp thuận cho vay, vì nếu vay ngắn hạn để chăn ni hộ cần có
chuồng trại, và tự lo một phần thức ăn.

b- Có thể vay trung dài hạn bao gồm cả chi phí chuồng trại, giống và một phần thức ăn.
Tình huống 9: Định mức cho vay ni tơm nuớc lợ là 10trđ/ha mặt nước với thời hạn tối
đa là 18 tháng. Gia đình ơng Nguyễn dự kiến vay bổ sung tôm giống hao hụt. Dự kiến
trong ba tháng tới ông sẽ thu hoạch đợt đầu 7 tạ, đợt hai 15 tạ, với giá bán 5,6trđ/tạ. Bạn
sẽ cho vay:

a- 20trđ với thời hạn 18 tháng? Hay

b- 50trđ với thời hạn 4 tháng? và giải thích? Biết diện tích mặt nước nuôi là 2 ha và chưa
vay ngân hàng.

Đáp án:

a- PA1: chọn (a) vì trong hạn mức tín dụng và có thể rút ngắn thời hạn do hộ đã đầu tư
trước đó, hơn nữa khơng đảm bảo tín dụng.

b- PA2: chọn (b) chi khi giá tơm giống lên và có tài sản đảm bảo vì mức tiền vay quá lớn
vượt định mức.

Tình huống 10: Cho các số liệu sau:

– Doanh thu thuần trong năm: 1000 trong đó giá vốn hàng bán chiếm 80%.
– Số dư tồn kho: Đầu năm: 300

Cuối năm: 340

Anh/chị hãy xác định thời hạn vay tối đa trong trường hợp:
a- Cho vay đối tượng nợ phải thu.

(5)

( 5 )

a- trước hết phải tính kỳ thu tiền bình qn và thời gian lưu kho bình quân.
Kỳ thu tiền bình quân = {360 * (180+220)/2]/1000 = 72 ngày.

Như vậy thời hạn cho vay tối đa cho nợ phải thu là 72 ngày.

b- Thời gian lưu kho bình quân = [360 * (300+340) 2]/1000 * 80% = 144 ngày
Vậy thời hạn cho vay tối đa đối với hàng tồn kho là 144 ngày.

Tình huống 11: Ngân hàng có thể cho doanh nghiệp vay 80 khơng khi doanh nghiệp đề
nghị vay vốn có các dữ kiện liên quan sau đây:

a- Khả năng vốn cần thiết (đã được ngân hàng thẩm định): 100
b- Khả năng tự đáp ứng bằng các nguồn khác: 20

c- Bất động sản thế chấp, đựơc ngân hàng định giá: 250
d- Môi trường kinh doanh an tốn cho phép.

Đáp án:

Ngân hàng có thể chấp nhận cho khách hàng vay 80 khi:
a- Khách hàng hội đủ các điều kiện vay vốn.

b- Mức cho vay của ngân hàng không vượt quá 15% vốn, quỹ của ngân hàng và quỹ cho
vay của ngân hàng cho phép.

(Sv nêu đựơc công thức xác định mức tiền cho vay và giải thích đựơc con số 80, giới hạn

cho vay theo giá trị TSĐB).

cho vay theo giá trị TSĐB ) .

Tình huống 12: Doanh nghiệp được ngân hàng thỏa thuận HMTD quý I-2000 là 800.
Diễn biến TKVL của doanh nghiệp trong quý I như sau:

Ngày Phát sinh nợ Phát sinh có Số dư

Dư đầu Dư có 200

1/1 500

20/1 600 100

10/3 1000

25/3 100

30/3 200

Doanh số trả nợ thực tế của doanh nghiệp trong quý là số nào: 1100, 1300, 900? Tại sao?
Đáp án:

Doanh nghiệp trả nợ là 900.

– Các phát sinh có trên TKVL nếu = hoặc < dư nợ là doanh số trả nợ.

– Các phát sinh có trên TKVL nếu > dư nợ thì dư có tại đó là tiền gửi của khách hàng.
Vì vậy trong trường hợp trên:

– Phát sinh có 100 (ngày 20/1) là doanh số trả nợ.

– Phát sinh có 1000 (ngày 10/3) bao gồm: doanh số trả nợ 800 và tiền gửi của khách hàng
200.

(6)

( 6 )

như sau: (theo thứ tự – đvt: triệu đồng).
– Mệnh giá: 120, 70, 90

– Thời hạn hối phiếu: 90, 90, 80 ngày
– Ngày ký phát: 1/1, 15/1, ½

– Ngày làm việc của ngân hàng được tính bằng 0
– Hoa hồng phí tính chung cho cả 3 hối phiếu là 0,1 trđ

Ngân hàng xét duyệt và chấp nhận chiết khấu với số tiền giao cho khách hàng 275 trđ.
Yêu cầu:

a- Các hối phiếu ngân hàng đã chấp nhận chiết khấu đã hội đủ những tiêu chuẩn nào?
b- Xác định lãi suất chiết khấu – theo năm?

Đáp án:

a- Các hối phiếu ngân hàng đã chấp nhận chiết khấu phải hội đủ những tiêu chuẩn sau:
– Hợp lệ về mặt hình thức.

– Không giả về mặt nội dung.

– Người thụ hưởng và những người liên quan có năng lực trả nợ.
– Chấp nhận giá chiết khấu.

b- Xác định lãi suất chiết khấu theo năm.

– Ngày chiết khấu của từng hối phiếu.
HP1: 90 – 31 = 59

– Ngày chiết khấu của từng hối phiếu. HP1 : 90 – 31 = 59

HP2: 90 – 17 = 73
HP3: 80 – 0 = 80

– Gọi i là lãi suất chiết khấu theo ngày, ta có:

275 = 120 (120 * i * 59) + 70 – (70 * i * 73) + 90 (90 * 180) – 0,1
lãi suất chiết khấu theo năm = 9,097%

Tình huồng 14: Quá trình tranh luận về chất lượng tín dụng ở một ngân hàng, bàn về
việc xếp hạng và đánh giá khách hàng, cịn hai vấn đề khơng thống nhất được:

1- Sau một tháng cho vay, khi xếp hạng lại cho khách hàng ở cuối tháng: Một hồ sơ có ký
hiệu I.F và một hồ sơ ký hiệu VI.A – Hồ sơ nào có chất lượng tốt hơn?

2- Khi hồ sơ rơi vào hạng VI có nên dùng các giải pháp ngăn ngừa khơng?
Anh/ chị cho ý kiến của mình – có lý giải với mọi người?

Đáp án:

1- Nên nhớ rằng: Ở thời điểm ra quyết định cho vay hồ sơ phải ở một mức độ nào đó
(thơng thường ở loại 1,2,3) Sau một tháng có sự thay đổi do nhiều nguyên nhân, với đặc
trưng của từng hạng (I và VI) giữa hai hồ sơ I.F và VI.A thì hồ sơ I.F có chất lượng tốt
hơn (sinh viên phân tích theo hướng này).

2- Khi hồ sơ rơi vào hạng VI không nên dùng các biện pháp ngăn ngừa, do đặc trưng của
loại VI tạo ra điều đó. Ngay lập tức phãi dùng các biện pháp xử lý – chỉ lưu ý rằng: trong
các giải pháp xử lý này nên dùng các giải pháp thuộc nhóm khai thác hay nhóm thanh lý

mà thơi. Điều này phụ thuộc vào 4 yếu tố:

(7)

mà thơi. Điều này phụ thuộc vào 4 yếu tố:( 7 )

– Chi phí bỏ ra thực hiện việc xử lý so với dư nợ thu về được,
– Thái độ của các chủ m\nợ khác về ngân hàng.

– Mức độ nghiêm trọng của hồ sơ, xét theo khía cạnh tổn thất của nó.

Tình huống 15: Một doanh ngiệp có nu cầu vay thực hiện phương án kinh doanh và gởi
đến ngân hàng các giấy tờ sau:

– Phuơng án kinh doanh.
– Hợp đồng với bên mua.

– Báo cáo tài chính 3 quý liên tiếp.
– Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp.

Yêu cầu: Khách hàng cần bổ sung các giấy tờ, thủ tục gì? Nêu ý nghĩa của các thủ tục đó.
Đáp án:

Khách hàng cần bổ sung các giấy tờ:
– Giấy đề nghị vay vốn (nêu ý nghĩa).

– Giấy tờ liên quan đến đảm bảo tín dụng (nếu có), nêu ý nghĩa.

Tính huống 16: Doanh ngiệp X làm giấy đề nghị vay ngân hàng 500trđ để làm phương
án kinh doanh và sử dụng nhà xưởng làm tài sản đảm bảo nợ vay. Sau khi thẩm định giá
tài sản (bao gồm quyền sử dụng đất) được đánh giá là 750 trđ. Theo chính sách tín dụng
thì mức cho vay tối đa đối với tài sản này là 60% giá trị tài sản. Anh/chị cho nhận xét nếu
khách hàng được chấp nhận cho vay?

Đáp án:

– Theo chính sách tín dụng mức cho vay không vượt quá 450trđ (750 * 0,6 = 450)
– Như vậy, phạm vi bảo đảm là 450trđ là cho vay khơng có bảo đảm bằng chính phương
án kinh doanh của khách hàng.

Tình huống 17: Khi lãi suất chiết khấu của ngân hàng được công bố bằng lãi suất cho
vay ngắn hạn là 8%/năm, thì lãi suất tín dụng thực (hiệu dụng) là bao nhiêu? Ngân hàng
nên công bố lãi suất chiết khấu là bao nhiêuđể lãi suất hiệu dụng bằng lãi suất cho vay
ngắn hạn (8%)?

Đáp án:

– Khi lãi suất chiết khấu của ngân hàng được công bố bằng lãi suất cho vay ngắn hạn là
8%/năm, thì lãi suất thực (Lãi suất hiệu dụng – ir) là 8,7%/năm.

Ir = i0 / (1 – i0)

Ir = 0/ 0,92 = 0,087 = 8,7%/năm.

– Trong trường hợp cần đạt đến mức lãi suất thực 8%/năm thì ngân hàng sẽ công bố lãi
suất chiết khấu là 7,4%/năm.

Io = 1 – 1/ (1 + ir) = 1 – 1/(1 + 8%) = 7,4%/ năm.

(8)

( 8 )

– Phải thu: 500
– Phải trả: 300
– Tồn kho : 1000
– Vay ngắn hạn: 700

Xác định khả năng thanh toán ngắn hạn và khả năng thanh toán nhanh của khách hàng và
cho nhận xét.

Đáp án:

– Tài sản lưu động: 1700
– Nợ ngắn hạn: 1000

– Khả năng thanh toán ngắn hạn: 1700/1000 =1,7
– Khả năng thanh toán nhanh: 700/1000 = 0,7

– Nhận xét: Khả năng thanh toán ngắn hạn tốt trong khi khả năng thanh tốn nhanh
khơng tốt bằng chứng tỏ doanh nghiệp bị ứ đọng hàng tồn kho.

Tình huống 19: Một hộ nông dân vay ngân hàng làm lúa hè thu với số tiền là 2,2 trđ.
Nhưng do lũ lụt bị mất mùa nên đến kỳ đáo hạn khách hàng này không thể trả nợ vốn
ngân hàng. Hộ này xin gia hạn 6 tháng. Cán bộ tín dụng khi xuống thăm thấy hộ sẽ
thuhoạch cá trong 2 tháng tới là 2,5trđ, 1 lứa heo xuất chuồng là 500kg trong tháng thứ 3.
Chi phí cho sản xuất của hộ bình qn là 0,8trđ/tháng, chi phí cho sinh hoạt là

0,5trđ/tháng. Anh chị có chấp nhận gia hạn khơng? Thời gian gia hạn là bao lâu? Biết
rằng giá heo hơi là 15000đồng/ kg.

Đáp án:

Lý do không trả được là khách quan, bất khả kháng nên có thể gia hạn cho hộ với thời
hạn không vượt quá một chu kỳ trồng lúa vụ tới. Tuy nhiên trong trường hợp này th7ì
gian gia hạn khơng tới 6 tháng do:

a- Thu: – Từ bán cá: 2.500.000

– Từ bán heo: 7.500.000 (500 x 15000)
Công thu: 10.000.000

b- Chi: – Cho sản xuất: 2.400.000
– Cho sinh hoạt: 1.500.000
Công chi: 3.900.000

c- Thu nhập thuần của hộ trước khi trả nợ sau 3 tháng là 6.100.000 đả để trả nợ ngân
hàng. Vậy thời gian gia hạn là 3 tháng.

Tình huống 20: Ngày 5/7 doanh nghiệp X có nhu cầu vay thực hiện một thương vụ
100trđ với thời hạn 3 tháng. Từ hồ sơ vay cán bộ tín dụng thấy hàng hóa ngắn hạn mua
vào được trả chậm 3 tháng kỳ hạn trả là 31/7. Hàng hóa bán ra trong các tháng 7,8,9,10
lần luợt là 50, 70, 70, 60 trđ. Trong đó bán chịu chiếm 25% tổng doanh thu. Anh chị có
nhận xét về thời hạn xin vay?

(9)

( 9 )

– Theo đề nghị thì khoản vay có kỳ đáo hạn là sang đầu tháng 10, như vậy khoản mua
chịu thuộc nhu cầu vay là hợp lý.

– Nguồn trả nợ là khoản thu khách hàng: (50 + 70 + 70) * 0,75 = 142,5 trđ.

Vì vậy, khách hàng có thể hoàn trả nợ trong thời hạn 3 tháng nếu không phải chi nhiều
vượt quá tỷ lệ 1 – 1/142,5 = 0,3. Nếu vượt quá thì phải 4 tháng mới có đủ tiền trả nợ vay
ngân hàng.

Tình huống 21: Ngày 30/04/20xx, sau khi xếp hạng lại hồ sơ vay của khách hàng A, Hồ
sơ từ hạng III.B bị giáng xuống hạng IV.B, với lý do hàng tồn kho tăng so với kế hoạch
trên 20% (con số ấn định của ngân hàng khi giáng hạng). Hãy cho đáp án về các chuyên
môn sau:

1- Hồ sơ được chuyển sang bộ phận nào? Ý nghĩa?

2- Đưa giải pháp ngăn ngừa thích hợp nhằm nâng hạng hồ sơ vay ở những tháng sau?
Đáp án:

Các yếu tố chuyên môn của tình huống này giải quyết như sau:

1- Hồ sơ được chyển sang bộ phận quản lý rủi ro cao – Bộ phận có chức năng ngăn ngừa
các khoản nợ có vấn đề.

– Y nghĩa:

+ tận dụng kỹ năng chun mơn hóa của cán bộ chun mơn hóa.

+ Giảm phí cơ hội bằng cách đem lại sự tập trung hồn tồn vào cơng việc của mình, đối
với cả nhân viên tín dụng và nhân viên quản lý rủi ro.

+ Dễ dàng áp dụng các biện pháp mạnh, nếu cần.
+ Đánh giá vấn đề có tính khách quan hơn.
2- Giải pháp ngăn ngừa:

Dùng giải pháp kiểm soát hàng tồn kho: mà giải pháp thông thường là khách hàng phải:
– Giảm thiểu giá bán hoặc

– Tăng mức chiết khấu.

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG & ĐÁP ÁN MƠN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
Phần 2

Tình huống 22: Một nhân viên tín dụng sau khi đã phân tích rất kỹ càng các yếu tố định
tính và định lượng của người vay – đã khẳng định món vay khơng thể xuất hiện rủi ro
hoặc ở tình trạng có vấn đề. Trửơng phịng tín dụng của anh ta cũng khẳng định các yếu
tố đã được phân tích là khơng hề sai sót, nhưng khuyến cáo có ít nhất 2 yếu tố độc lập
nhau từ phía khách hàng làm khoản vay hồn tồn có thể xuất hiện rủi ro trong q trình
thực hiện.

(10)

( 10 )

Cho dù phân tích tín dụng kỹ đến đâu đi nữa, nguy cơ món vay trong quá trình thực hiện
vẫn chứa đựng các yếu tố dẫn tới khoản nợ có vấn đề – riêng ở phía khách hàng, nguy cơ
nằm trong q trình phân tích và thực hiện, đó là:

– Ở giai đoạn phân tích, sự phân tích tín dụng của nhân viên tín dụng khơng thể đạt tới
mức có thể dự đốn hồn tồn chính xác về một khoản vay có được hồn trả như đã thỏa
thuận hay không – cả về góc độ định tính và định lượng (sinh viên phân tích bằng ví dụ).
– Ở giai đoạn thực hiện: ý chí trả nợ và khả năng trả nợ (phương án kinh doanh, năng lực
tài chính, giá trị tài sản đảm bảo) của người vay hồn tồn có khả năng thay đổi so với
thời điểm phân tích tín dụng, vì đây là yếu tố KHƠNG TĨNH, hồn tồn ĐỘNG. Sự thay
đổi này có nhiều nguyên nhân (sinh viên phân tích bằng ví dụ).

Tình huống 23: Cán bộ tín dụng nhận được hồ sơ đề nghị cấp tín dụng từ khách hàng để
thẩm định. Vậy cán bộ thẩm định cần làm gì trong giai đoạn phân tích tín dụng?

Đáp án:

– Kiểm tra lại tính chính xác, đầy đủ của các bộ hồ sơ đề nghị cấp tín dụng.

– Thẩm định các mảng theo điều kiện /tiêu chuẩn cấp tín dụng (SV nêu cụ thể đưa ví dụ
như uy tín, năng lực vay, năng lực trả, nguồn trả…)

– Dự báo các rủi ro.

– Định giá tín dụng.

– Định giá tín dụng .

– Làm tờ trình/ lập biên bản thẩm định/ báo cáo.

Tình huống 24: Doanh nghiệp A hợp đồng xây nhà cho công ty B. Ngân hàng C phát
hành bảo lãnh thực hiện hợp đồng nói trên. Do A chậm trễ trong thi công nên công ty B
yêu cầu ngân hàng C thực hiện cam kết bảo lãnh. Theo anh/chị, ngân hàng C sẽ xử lý thế
nào sau khi tìm hiểu lý do của sự chậm trễ là do B không cung cấp đúng thời hạn một số
vật liệu như đã thỏa thuận trong h7p5 đồng và đây là dạng bảo lãnh đồng nghĩa vụ.
Đáp án:

– Đây là loại bảo lãnh thực hiện hợp đồng do ngân hàng C phát hành cho công ty B
hưởng, doanh nghiệp A là người được bảo lãnh.

– Ngân hàng C không thực hiện cam kết vì trong bảo lãnh đồng nghĩa vụ của ngân hàng
bảo lãnh phụ thuộc nghĩa vụ chính của người được bảo lãnh. Ơ đây, nghĩa vụ chính được
miễn giảm do vi phạm của bên hưởng bảo lãnh, do vậy nghĩa vụ của ngân hàng cũng
được giảm theo.

Tình huống 25: Ngày 1/9 cơng ty Anh Dương có nhu cầu thanh tốn vật tư theo hợp
đồng là 1200trđ. Vốn tự tài trợ của công ty là 600trđ và công ty đề nghị vay 600trđ. Tuy
nhiên, khi nghiên cứ hồ sơ tín dụng nhân viên ngân hàng thấy có một khoản mua chịu là
200trđ điều chỉnh đến 1/12 mới đáo hạn.

(11)

( 11 )

Đáp án:

Phương án tối ưu là cấp 400trđ (1200 – 600 – 200) vì trong thời hạn vay khoản mua chịu
cũng là một nguồn vốn của doanh nghiệp. Vấn đề là khoản mua chịu khi đáo hạn vào
ngày 1/12 tùy thuộc vào khả năng tài chính luc đó mà ngân hàng co thể cho vay chi trả.
Tình huống 27: Hạn mức tín dụng là bao nhiêu nếu:

– Nhu cầu tài sản lưu động bình quân trong kỳ của doanh nghiệp 100
– Nợ ngắn hạn phi Ngân hàng bình quân trong kỳ 30

– Doanh nghiệp phải tự duy trì VLĐ thường xuyên không dưới 30% HMTD của Ngân
hàng đối với doanh nghiệp.

Đáp án:
HMTD là 53

1. Giá trị TSLĐ 100

2. Nợ ngắn hạn phi ngân hàng: 30

3. VTC Của Doanh nghiệp: 0,3 HTMTD (sinh viên cần viết công thức khi tính)
4. HMTD = (1) – (2) – (3)

Tình huống 28: Dự án của doanh nghiệp cho thấy lợi nhuận rịng ước tính hằng năm là
10 triệu đồng. Khấu hao tài sản cố định hằng năm của dự án là 5 triệu. Chia cổ tức hằng
năm là 20% lợi nhuận rịng. Từ những thơng tin này Anh/chị có thể xác định khả năng trả
nợ vay Ngân hàng? Tại sao?

Đáp án:

Chưa thể xác định được khả năng trả nợ ngay vì cịn thiếu nhiều thơng tin phản ánh các
nhu cầu trả các khoản nợ khác và hiệu quả hoạt động của các tài sản không phải là dự án.
( sinh viên nêu phương pháp FATSATL)

Tình huống 29: Một doanh nhgiệp đề nghị vay vốn lưu động theo hạn mức tính dụng và
có phương án tài chính năm 20xx như sau:

Đơn vị: Triệu đồng.

Tài sản Giá trị Nguồn vốn Giá trị

– Tiền 500 – Các khoản phải trả người bán 8000
– Các khoản phải thu 7000 – Các khoản nợ khác 1000
– Hàng tồn kho 9000 – Vốn lưu động ròng 1000
– Tài sản lưu động khác 500 – Vay Ngân hàng 7000
Tổng 17000 Tổng 17000

Hãy xác định mức cho vay tối đa của Ngân hàng, nếu chính sách tín dụng của Ngân
hàng qui định vốn lưu động ròng phải tham gia tối thiểu:

A-30% Chênh lệch giữa tài sản lưu động và tài sản nợ lưu động phi Ngân hàng
B-10% so với tổng tài sản lưu động.

(12)

( 12 )

Xác định mức cho vay tối đa:

A – Vốn lưu động ròng phải tham gia tối thiểu 30% chênh lệch giữa tài sản lưu động và
tài sản nợ lưu động phi Ngân hàng.

-Vốn lưu động ròng phải tham gia tối thiểu: 30% * (17000 –8000 –1000) = 2400
– Mức cho vay tối đa của Ngân hàng: 17000 – 8000 – 1000 – 2400 = 5600
B – Vốn lưu động ròng phải tham gia tối thiểu 10% so với tổng tài sản lưu động
– Vốn lưu động ròng phải tham gia: 10% * 17000 = 1700

– Mức cho vay tối đa của Ngân hàng: 17000 – 8000 – 1000 – 1700 = 6300

Tình huống 30: Có phướan tài chính về nhu cầu tài sản lưu động của doanh nghiệp như

sau:

sau :

Tài sản Giá trị Nguồn vốn Giá trị

– Tiền 400 – Các khoản phải trả người bán 1400
– Các khoản phải thu 3000 – Các khoản nợ khác 600
– Hàng tồn kho 800 – Vốn lưu động ròng 500

– Tài sản lưu động khác 300 – Vay Ngân hàng 2000
Tổng 4500 Tổng 4500

Chính sách tín dụng của Ngân hàng quy định: tỉ lệ số dư tiền gởi bù trừ là 10% so với hạn
mức cam kết và 10% so với hạn mức sử dụng. Vốn lưu động ròng của doanh nghiệp phải
tham gia: 20% chênh lệch của tài sản lưu động với vốn vay phi Ngân hàng.

Yêu cầu: Xác định hạn mức tín dụng gộp khi khách hàng được vay theo phương thức
thấu chi? Quỹ cho vay qòng là bao nhiêu, nếu nếu khách hàng sử dụng hết hạn mức tín
dụng?

Đáp án:

a. Xác định hạn mức tín dụng gộp.
4500 – 1400 – 600 = 2500

b. Quỹ cho vay ròng, khi khách hàng sử dụng hết hạn mức tín dụng:
-Tiền gửi theo hạn mức: 2500 * 10% = 250

-Nếu sử dụng hết hạn mức thì tiền gửi theo hạn mức đã sử dụng: 2500 * 10% = 250
-Tổng tiền gửi bù trừ: 250 + 250 = 500

– Quỹ cho vay ròng: 4500 – 1400 – 600 – 500 = 2000
Nếu tính theo phương pháp hạn mức tín dụng rịng, ta có:
Mức cho vay: 4500 – 1400 – 600 – (20% * 2500) = 2000
Kết luận: Mức cho vay rịng là như nhau

Tình huống 31: Từ phương án vay vốn của hộ A có các số liệu sau:
a) Tổng chi phí cho vụ hè thu là: 3.600.000đ

(13)

( 13 )

Hãy xác định mức cho vay đối với hộ này? Biết theo quy định định mức cho vay tối đa
bằng 30% trong tổng doanh số thu. Sản lượng dự kiến là 5,2 tấn/ha, giá bán là 1,2 tr đồng
/tấn.

Đáp án:

– Các chi vay là chấp nhận được, trừ chi phí thuỷ lợi chưa rõ là thuỷ lợi nội đồng hay tưới
tiêu.

– Nhu cầu vay: 3.600.000 – 2.400.000 =1.200.000

– Nhu cầu vay nhỏ hơn mức cho vay: 1.200.000< 5,2*1.200.000*0,3

Tình huống 32: Hồ sơ vay của khách hàng X đã được đưa về loại VI, cùng lúc có tài sản
đảm bảocủa khách hàng có trạng thái E ( trị giá phát mãi còn tương đương 20% so với dư
nợ trên hồ sơ) – đồng thời thoả thuận vay nợ giữa Ngân hàng và khách hàng có sự sơ hở
về mặt Pháp lý. Hãy cho biết:

A. Hồ sơ dạng VI có đặt trưng gì?

B. Đưa biện pháp sử lý với khách hàng X và bảo vệ ý kiến của mình?
Đáp án:

A. Hồ sơ dạng VI có đặc trưng như sau: là hồ sơ có tên gọi – KHÊ ĐỌNG TOÀN
PHẦN.

Với đặc trưng là:

Khách hàng đang trong tình trạng xấu kinh niên (mãn tính). Cao hơn thế là có khả năng
mất cả vốn lẫn lãi, thậm chí cả các khỏan chi phí nếu áp dụng các biện pháp xử lý.
B – Đưa biện pháp xử lý, với trường hợp này: vào tình huống này khi tài sản đảm bảo của
khách hàng thấp hơn dư nợ (20%) đồng thời thoả thuận vay nợ có sơ hở về mặt pháp lý.
Ngân hàng đang ở tình trạng yếu hơn khách hàng, nếu đua khách hàng vào sự can thiệp
pháp lý. Do vậy, thông thường Ngân hàng thường dùng giải pháp thoả hiệp, tức là chấp
nhận một múc trả thấp hơn dư nợ(thoả hiệp). Ý nghĩa của hành vi này là:

+ Được thanh toán tức thời một phần nợ đã được thoả thuận – mà ra Tồ chưa biết kết
quả thế nào.

+ Giải phóng thời gian để tập trung vào công việc khác.

+ Tránh được dư luận khơng có lợi trong chiến dịch khách hàng.
Tình huống 33: Doanh nghiệp A tr4ong kỳ có các số liệu sau:
Doanh thu thuần: 11.000

Trong đó: Giá vốn hàng bán = 80%
Các chi phí ngồi sản xuất: 1.300
Thuế lợi tức: 20% lãi ròng
Tỷ số nợ: 60%

Tổng tài sản: 10.000

Hãy xác định các chỉ tiêu sinh lợi của doanh nghiệp, điều gì sẽ xảy ra nếu tỷ số nợ giảm
xuống một nữa trong khi các số liệu khác không đổi ?

(14)

( 14 )

Lãi gộp: = 11.000 * 20% = 2.200

Lãi ròng trước thuế = 2.200 – 1.300 =900
Lãi ròng sau thuế = 900 – 900 * 20% = 720

Mức sinh lời trên doanh thu – hoặc doanh lợi tiêu thụ sản phẩm.
= lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần = 720/11.000 = 6,5%

Thu nhập trên tổng tài sản = Lãi ròng sau thuế/Tổng tài sản=720/10.000 = 7,2%
Thu nhập trên vốn thuần – hay doanh lợi vốn tự có

= LÃi rịng sau thuế/vốn tự có =720/(10.000 * 40%) = 18%

Mọi số liệu không đổi nếu tỷ số nợ giảm một nữa = 30% thì thu nhập trên vốn sẽ giảm đi
= 720/(10,000 * 70%) = 10,3%

Tình huống 34: Phương án bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp A như sau :
Đây là bảng số liệu gốc, để thế này bố ai mà bít được đề bài như thế nào ?
( KHOẢN MỤC ĐẦU KỲ CUỐI KỲ

-Tài sản lưu động
-Tài sản cố định
-Cộng tài sản
– Nợ ngắn hạn
+ Phải trả
+ Vay ngắn hạn
– Nợ dài hạn

+ Phát hành chứng khoán
+ Vay Ngân hàng
– Vốn chủ sở hữu
Cộng nguồn vốn 300
400

(15)

( 15 )

Dưới đây là bảng số liệu đã được làm lại

KHOẢN MỤC ĐẦU KỲ CUỐI KỲ

-Tài sản lưu động 300 400

-Tài sản cố định 400 ?

Cộng tài sản 700 1000

– Nợ ngắn hạn
+ Phải trả
+ Vay ngắn hạn
– Nợ dài hạn

+ Phát hành chứng khoán
+ Vay Ngân hàng

– Vốn chủ sở hữu

300
50
250

100
50
50
300

1005050300

500
100
?
200

50
150
300

Cộng nguồn vốn 700 1.000

Hãy xác định nhu cầu vay ngắn hạn trong kỳ, điền kết quả vào những ơ có dấu? Và cho
nhận xét về tính hợp lý của nhu cầu vay.

Đáp án:

Tăng tài sản lưu động trong kỳ : 100
Tăng tài sản cố định trong kỳ : 200
Vậy tăng tài sản trong kỳ là : 300
Nguồn đáp ứng: tăng phải trả : 50
Tăng vay dài hạn : 100

Do đó vay ngắn hạn trong kỳ tăng : 150

Dư nợ vay ngắn hạn cuối kỳ : 250 + 150 = 400

Nhu cầu vay 150 khơng hợp lý vì sử dụng để tăng tài sản cố định

Tình huống 35: Ngân hàng cơng thương phát hành bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo yêu
cầu của công ty HUY HỒNH về việc cung ứng hàng hóa cho doanh nghiệp thương mại
Tân Hòa. Giá trị của hợp đồng là 1000 triệu VNĐ.

Tỷ lệ phạt vi phạm 10%. Hàng được giao thành 2 đợt: đợt một 40% giá trị hợp đồng, đợt
hai giao nốt phần còn lại. Do công ty chậm trể trong đợt giao hàng lần thứ hai, người thu
hưởng yêu cầu ngân hàng thực hiện cam kết bảo lãnh.

Hãy lựa chọn một trong ba mức thanh toán: 100, 60, 40 triệu VNĐ mà anh/chị cho là
ngân hàng bảo lãnh phải thực hiện và giải thích.

(16)

( 16 )

Ngân hàng sẽ thanh tốn 60 triệu VNĐ cho người thụ hưởng bảo lãnh. Lý do theo điều
khoản giảm thiểu trong bảo lãnh: sau khi hoàn thành đợt giao hàng lần 1, giá trị bảo lãnh
giảm xuống, chỉ còn tương đương 10% giá trị hàng hóa chưa giao = 10% * (100% – 40%)
* 1000 triệu VNĐ.

Tình huống 36: Tóm tắt lưu chuyển tiền tệ quý 1 của doanh nghiệp A như sau:
Khoản mục Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

Thu 1.000 1.300 2.100
Chi 1.200 1.800 1.500
Dư tiền mặt đầu kỳ 50

Dư tiền mặt cuối kỳ 100 120 120

Hãy dự kiến mức vay, trả trong quý (từng tháng và luỹ kế), biết dự nợ cuối năm trước
chuyển qua là 130.

Đáp án:

Mức vay trả trong kỳ:

= dư tiền mặt đầu kỳ + thu trông kỳ – chi trong kỳ – dư cuối kỳ

dùng công thức này tìm được tháng 1 vay 250; tháng 2 vay 520; tháng 3 trả 580. Số luỹ
kế dư nợ: tháng 1 = 130 + 250 = 380; tháng 2 = 380 + 520 = 900; tháng 3 = 900 – 580 =
320.

Tình huống 37: Cơng ty ACC trúng thầu thực hiện một dự án tầm cở quốc gia. Phía chủ
đầu tư u cầu phải có một bảo lãnh ngân hàng nhằm hạn chế rủi ro về chất lượng và thời
hạn hoàn thành dự án. Theo yêu cầu của Công ty ACC, ngân hàng công thương phát hành
bảo lãnh, nhưng giá trị quá lớn nên họ đề nghị ba ngân hàng khác cùng tham gia.

Hãy cho biết tên loại bảo lãnh được phát hành, các thành phần tham gia; phương thức
phát hành, quá trình xữ lý khi Công ty ACC vi phạm hợp đồng.

Đáp án:

Đây là loại bảo lãnh thực hiện hợp đồng, Công ty ACC người được bảo lãnh, chủ đầu tư
là người thụ hưởng và 4 ngân hàng tham gia là người phát hành bảo lãnh.

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp