Bài tập kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp – Có lời giải

Bài tập kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp – Thuế TNDN là loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác theo quy định của pháp luật. Cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu về dạng bài tập liên quan đến thuế TNDN ngay phía dưới đây nhé.

bài tập kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Bài tập kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp – Dạng 1

Tính thuế TNDN, xuất khẩu, thuế GTGT phải nộp trong năm của 1 doanh nghiệp với những tài liệu – acer4310 sau :
1 ) Tình hình sản xuất trong năm :

– Trong năm doanh nghiệp sản xuất được 40.000 sản phẩm (đây là hàng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt), không có hàng tồn kho.

2 ) Tình hình tiêu thụ trong năm :
– Quý 1 : Bán cho công ty thương mại trong nước 12.000 loại sản phẩm, giá cả chưa thuế GTGT 45.000 đ / loại sản phẩm .
– Quý 2 : Trực tiếp xuất khẩu 10.000 loại sản phẩm, giá CIF là 74.000 đ / mẫu sản phẩm. Trong đó phí luân chuyển và bảo hiểm là 1.000 đ / loại sản phẩm .
– Quý 3 : Bán cho doanh nghiệp chế xuất 5.000 loại sản phẩm, giá cả 45.000 đ / loại sản phẩm .
– Quý 4 : Trực tiếp xuất khẩu 2000 loại sản phẩm. Giá FOB là 46.000 đ / loại sản phẩm. Xuất cho đại lý 5.000 loại sản phẩm, giá cả của đại lý theo hợp đồng chưa có thuế GTGT là 46.000 đ / loại sản phẩm. Cuối năm đại lý còn tồn dư là 1.000 loại sản phẩm .
3 ) Ngân sách chi tiêu sản xuất kinh doanh thương mại trong năm :
– Nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất loại sản phẩm là 846.000.000 đ .
– Vật liệu dùng thay thế sửa chữa tiếp tục TSCĐ thuộc phân xưởng sản xuất 6.000.000. sửa chữa thay thế thường TSCĐ thuộc bộ phận quản trị 3.200.000 đ .
– Tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất loại sản phẩm .
+ Định mức sản xuất mẫu sản phẩm là 250 sp / ld / tháng .
+ Định mức tiền lương 800.000 đ / ld / tháng .
– Khấu hao TSCĐ :
TSCĐ Giao hàng sản xuất ở phân xưởng 160.000.000 đ .
TSCĐ bộ phận quản trị doanh nghiệp : 50.000.000 và TSCĐ thuộc bộ phận bán hàng 12.000.000 đ .
– Tiền lương bộ phận quản trị doanh nghiệp : 84.000.000 đ .
– Các ngân sách khác Giao hàng sản xuất loại sản phẩm 126.000.000 đ .
– Chi tiêu bảo hiểm và vận tải đường bộ khi trực tiếp xuất khẩu loại sản phẩm ở quý 2 .
– Chi hoa hồng cho đại lý kinh doanh bán lẻ 5 % giá bán chưa thuế GTGT.
– Thuế xuất khẩu ở khâu bán hàng .

BIẾT RẰNG: (acer 4310)

– Thuế GTGT 10 % .
– Thuế xuất khẩu 2 % .
– Thuế TTDN 28 % .
– Biết tổng số thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ trong năm là 84.500.000 đ .
– Thu nhập về lãi tiền gửi ngân hàng nhà nước là 3.870.000 đ ( bài tập kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp )

GỢI Ý LỜI GIẢI:

1 ) Bán cho công ty thương mại trong nước
Doanh thu : 12.000 x 45.000 = 540 ( tr ) T.GTGT đầu ra : 540 ( tr ) x 10 % = 54 ( tr )
2 ) Trực tiếp xuất khẩu
Doanh thu : 10.000 sp x 74.000 = 740 ( tr ) XK : 730 ( tr ) x 2 % = 14,6 ( tr )
3 ) Bán cho doanh nghiệp chế xuất
Doanh thu : 5.000 x 45.000 = 225 ( tr ) XK : 225 x 2 % = 4,5 ( tr )
4 ) Trực tiếp xuất khẩu
Doanh thu : ( 2 nghìn x 46.000 ) + ( 4.000 x 46.000 ) = 322 ( tr ) XK : 2000 x 46.000 x 2 % = 1,84 ( tr ) GTGT : 4.000 x 46.000 x 10 % = 18,4 ( tr ) .

VẬY:

– Thuế xuất khẩu phải nộp : 14,8 ( tr ) + 4,5 ( tr ) + 1,84 ( tr ) = 21,14 ( tr )
– Thuế GTGT phải nộp = thuế GTGT đầu ra – thuế GTGT đầu vào
* Thuế GTGT đầu ra = 54 ( tr ) + 18,4 ( tr ) = 72,4 ( tr )
* Thuế GTGT nguồn vào = 84.500.000
Vậy thuế GTGT phải nộp = 72,4 – 84,5 = – 12,1 ( tr )
Thuế TNDN = Doanh thu – Chi tiêu + Thu nhập
* lệch giá = 540 ( tr ) + 740 ( tr ) + 225 ( tr ) + 322 ( tr ) = 1.827 ( tr )
( * ) Chi tiêu cho 40.000 loại sản phẩm :
(. ) 846.000.000 + 6.000.000 + ( 0,8 / 250 x 40.000 ) + 160.000.000 + 126.000.000 = 1.266 ( tr ) .
( * ) Chi tiêu cho 33.000 sp tiêu thụ : (. ) [ ( 1.266 / 40.000 ) x 33.000 ] + 3.200.000 + 50.000.000 + 12.000.000 + 84.000.000 + ( 10.000 x o, 001 ) + ( 184 x 5 % ) + 20,94 = 1.233,79 ( tr ) ( * ) thu nhập khác. (. ) 3,87 ( tr )

VẬY:

Thuế TNDN phải nộp = ( 1.827 – 1.233,79 + 3,87 ) x 28 % = 154,302 ( tr ) .

2. Bài tập kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp – Dạng 2

Một đơn vị chức năng kinh doanh thương mại thực phẩm X có số liệu kinh doanh thương mại cả năm 20 xx như sau :
A / có những nhiệm vụ mua và bán hàng hoá trong năm :
1 ) Bán cho công ty thương nghiệp trong nước 300.000 sp, giá 210.000 đ / loại sản phẩm .
2 ) Nhận xuất khẩu uỷ thác một lô hàng theo giá FOB là 9 tỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng tình trên giá trị lô hàng là 4 % .
3 ) Làm đại lý tiêu thụ hàng cho một công ty quốc tế có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh, tổng hàng nhập theo điều kiện kèm theo CIF là 50 tỷ đồng. Tổng giá hàng bán theo đúng lao lý là 60 tỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng là 5 % giá cả .
4 ) Nhận 30 tỷ đồng vật tư để gia công cho công ty quốc tế. Công việc triển khai xong 100 % và hàng loạt thành phẩm đã xuất trả. Doanh nghiệp được hưởng tiền gia công 4 tỷ đồng .
5 ) Xuất ra quốc tế 130.000 loại sản phẩm theo giá CIF là 244.800 đ / mẫu sản phẩm : Phí bảo hiểm và luân chuyển quốc tế được tính bằng 2 % FOB.
6 ) Bán 17.000 sp cho doanh nghiệp chế xuất, giá cả 200.000 đ / loại sản phẩm .
B / giá thành
– Tổng chi phí hài hòa và hợp lý cả năm ( chưa kể thuế xuất khẩu ) tương quan đến những hoạt động giải trí nói trên là 130,9 tỷ đồng ( acer4310 ). Thuế giá trị ngày càng tăng đầu vào được khấu trừ cả năm là 8,963 tỷ đồng .
C / Thu nhập khác :
– Lãi tiền gửi : 340 triệu đồng
– Chuyển nhượng gia tài : 160 triệu đồng
Yêu cầu : Tính những thuế mà Công ty phải nộp trong năm 20 xx
– Thuế giá trị ngày càng tăng .
– Thuế xuất khẩu .
– Thuế thu nhập doanh nghiệp .

BIẾT RẰNG:

– Thuế xuất thuế GTGT những loại sản phẩm là 10 %
– Thuế xuất thuế TNDN là 28 % .

– Thuế xuất thuế xuất khẩu các mặt hàng là 4% (bài tập kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp)

GỢI Ý LỜI GIẢI:

1 ) DOANH THU : 300.000 x 210.000 = 63.000 ( tr ) Thuế GTGT đầu ra : 63.000 x 10 % = 6.300 ( tr )
2 ) Nhận xuất khẩu uỷ thác :
Doanh thu : 9.000 x 4 % = 360 ( tr ) Thuế GTGT đầu ra : 360 x 10 % = 36 ( tr )
Thuế xuất khẩu nộp thay cho bên uỷ thác : 9.000 x 4 % = 360 ( tr )
3 ) Làm đại lý tiêu thụ :
Doanh thu : 60.000 x 5 % = 3.000 ( tr ) Thuế GTGT đầu ra : 3.000 x 10 % = 300 ( tr )
4 ) Nhận gia công cho quốc tế
Doanh thu : 4.000 ( tr ) .
5 ) Xuất ra quốc tế
Doanh thu : 130.000 x 244.800 = 31.824 ( tr ). Xuất khẩu : 130.000 x ( 244.800 / 1,02 ) x 4 % = 1.248 ( tr )
6 ) Bán cho doanh nghiệp chế xuất
Doanh thu : 170.000 x 200.000 = 34.000 ( tr ). Xuất khẩu : 34.000 x 4 % = 1.360 ( tr )

VẬY:

– Thuế xuất khẩu phải nộp : 360 ( tr ) + 1.248 ( tr ) + 1.360 ( tr ) = 2.968 ( tr )
– Thuế GTGT phải nộp = GTGTr – GTGT đ vào .
* GTGTr = 6.300 ( tr ) + 36 ( tr ) + 300 ( tr ) = 6.636 ( tr )
* GTGTđ vào = 8.963 GTGT phải nộp = 6.636 – 8.963 = – 2.300 ( tr )
– Thuế TNDN = thu nhập tính thuế x thuế suất
• thu nhập tính thuế = lệch giá – ngân sách hài hòa và hợp lý + thu nhập khác
• lệch giá = 63.000 ( tr ) + 360 ( tr ) + 3.000 ( tr ) + 4.000 ( tr ) + 31.824 ( tr ) + 34.000 ( tr ) = 136.148 ( tr ) • ngân sách hài hòa và hợp lý : 130.900 + 2608 = 133.580 ( tr ) • thu nhập khác : 340 + 160 = 500 ( tr )

VẬY:

TN tính thuế : 136.184 – 133.580 + 500 = 3.176 ( tr )

Thuế TNDN phải nộp: 3.176 x 28% = 889,28 (tr)

3. Bài tập kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp – Dạng 3

Hãy tính thuế Thuế TNDN, Thuế xuất khẩu, thuế GTGT của một xí nghiệp sản xuất sản xuất hàng tiêu dùng có những số liệu sau .
1 ) Bán ra quốc tế 120.000 sp theo giá CIF 271.400 đ / sp, phí vận tải đường bộ và bảo hiểm quốc tế tính bằng 18 % giá FOB.
2 ) Bán 150.000 mẫu sản phẩm cho doanh nghiệp chế xuất với giá 230.000 đ / loại sản phẩm .
3 ) Bán cho cty thương nghiệp trong nước 400.000 loại sản phẩm với giá chưa thuế GTGT là 200.000 đ / loại sản phẩm .
4 ) Gia công trực tiếp 400.000 loại sản phẩm theo hợp đồng với 1 công ty quốc tế, việc làm triển khai xong 80 % và thành phẩm đã được xuất trả, giá gia công là 10.000 mẫu sản phẩm .
+ Tổng chi phí hài hòa và hợp lý cả năm ( chưa kể thuế xuất khẩu, phí bảo hiểm và luân chuyển quốc tế ) của hàng loạt hàng tiêu thụ là 102.731 triệu đồng .
+ Thu nhập chịu thuế khác ngoài lệch giá .
Chuyển nhượng gia tài 200 ( tr )
Thu nhập từ lãi tiền cho vay 680 ( tr )

BIẾT RẰNG:

Thuế suất của thuế xuất khẩu 2 % .
Thuế suất của thuế GTGT 10 % .
Thuế suất của thuế TNDN là 28 % .
Tổng thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ cả năm là 13.173 triệu đồng ( bài tập kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp )

GỢI Ý LỜI GIẢI:

1 ) Bán ra quốc tế :
Doanh thu : 120.000 x 271.400 = 32.568 ( tr ) Xuất khẩu : 120.000 x ( 271.400 / 1,18 ) x 2 % = 552 ( tr )
2 ) Bán cho doanh nghiệp chế xuất .
Doanh thu : 150.000 x 230.000 = 34.500 ( tr ) Xuất khẩu : 34.500 x 2 % = 690 ( tr )
3 ) bán cho cty thương nghiệp trong nước .
Doanh thu : 400.000 x 200.000 = 80.000 ( tr ) Thuế GTGTđầu ra = 80.000 x 10 % = 8.000 ( tr )
4 ) Gia công cho quốc tế :
Doanh thu ( 400.000 x 80 % ) x 10.000 = 3.200 ( tr )

VẬY:

– Thuế xuất khẩu phải nộp : 552 + 690 = 1.242 ( tr )
– Thuế GTGT phải nộp = T.GTGTđầu ra – T.GTGTvào.
* thuế GTGT = 8.000 – 13.173 = – 5173 – Thuế TNDN = thu nhập tính thuế x thuế suất .
* thu nhập tính thuế = lệch giá – ngân sách hài hòa và hợp lý + thu nhập khác
Doanh thu = 32.568 + 34.500 + 80.000 + 3.200 = 150268 ( tr )
giá thành hài hòa và hợp lý = 102.731 + 1.242 + 4968 = 108.941 ( tr ) .
Thu nhập khác : 200 + 680 = 880 ( tr )

Thuế TNDN: (150.268 – 108.941 + 880) x 28% = 11.871,96 (tr).

XEM THÊM: Khoá học Thực hành kế toán Thuế Online

Trên đấy Kế toán Việt Hưng chia sẻ 3 dạng bài tập kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp cơ bản mong rằng hữu ích cho các bạn đọc – Tham gia ngay Khoá học Kế toán Việt Hưng ngay hôm nay để cùng trải nghiệm sự hiệu quả học cùng Giáo viên trực tiếp chỉ dạy 1 mình như học gia sư tại gia.

0
0
Bình chọn

Bình chọn

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp