Bài tập trắc nghiệm tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số cực hay – Toán lớp 12

Bài tập trắc nghiệm tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số cực hay

Bài tập trắc nghiệm tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số cực hay

Bài giảng: Cách tìm nguyên hàm, tích phân bằng phương pháp đổi biến – Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

Bài 1: Khi tìm họ nguyên hàm Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải bằng phép đổi biến số Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải, bạn Sang đưa ra các khẳng định như sau:

Quảng cáo

+ Khẳng định 1 : du = dx

+ Khẳng định 2: Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

+ Khẳng định 3: Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Hỏi có toàn bộ bao nhiêu chứng minh và khẳng định đúng trong những chứng minh và khẳng định nêu trên ?

A. 0        B. 1        C. 2        D. 3

Hiển thị đáp án

Đáp án : B

Giải thích :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Vậy chỉ có chứng minh và khẳng định 2 là đúng

Bài 2: Tìm nguyên hàm của hàm số

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án

Đáp án : D

Giải thích :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Quảng cáo

Bài 3: Tìm nguyên hàm của hàm số

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án

Đáp án : A

Giải thích :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 4: Tìm nguyên hàm của hàm số

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án

Đáp án : B

Giải thích :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 5: Kết quả tính Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải bằng :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án

Đáp án : C

Giải thích :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 6: Tìm nguyên hàm của hàm số

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án

Đáp án : C

Giải thích :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Quảng cáo

Bài 7: Tìm nguyên hàm của hàm số

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án

Đáp án : A

Giải thích :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 8: Tìm nguyên hàm của hàm số f(x)=cos2x.sinx

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án

Đáp án : D

Giải thích :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 9: Kết quả của I = ∫x(x2+7)15dx là :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án

Đáp án : A

Giải thích :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 10: Nguyên hàm của hàm số y=-ecosxsinx là:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án

Đáp án : C

Giải thích :

Xét – ∫ ecosxsinxdx, bằng cách đặt t = cosx ta có dt = – sinxdx nên
– ∫ ecosxsinxdx = ∫ etdt = – et + C = ecosx + C.

Bài 11: Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án

Đáp án :

Giải thích :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 12: Tìm các hàm số f(x) biết rằng

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án

Đáp án :

Giải thích :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 13: Tìm nguyên hàm của hàm số

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án

Đáp án :

Giải thích :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 14: Một nguyên hàm của hàm số f(x) = 3x.ex2 là:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án

Đáp án :

Giải thích :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 15: Tính Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
bằng cách đặt u = x2 + 1, mệnh đề nào dưới đây đúng?

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án

Đáp án :

Giải thích :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 16: Cho Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
. Nếu đặt t = cos2x thì mệnh đề nào sau đây đúng?

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án

Đáp án :

Giải thích :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 17: Biết ∫f(x) dx = 2xln(3x-1) + C. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định bên dưới?

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án

Đáp án :

Giải thích :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 18: Cho Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Khi đó ∫f(2x)dx bằng:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án

Đáp án :

Giải thích :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 19: Cho hàm số Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Tìm họ nguyên hàm ∫f'(2x+1)dx

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án

Đáp án :

Giải thích :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 20: Với phép đặt Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
tích phân Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
được biến đổi thành Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
, trong đó a, b ∈ Z. Tính giá trị của biểu thức 3a+2b

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải
Hiển thị đáp án

Đáp án :

Giải thích :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài giảng: Cách làm bài tập nguyên hàm và phương pháp tìm nguyên hàm của hàm số cực nhanh – Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

nguyen-ham-tich-phan-va-ung-dung.jsp

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp