Bài tập C và C++ ( có lời giải) PDF

Bài tập C và C++ ( có lời giải)
Xem hình mẫu

Bài tập C và C + + ( có lời giải )

Ngành Công nghệ thông tin,Lập trình ứng dụng

  Đánh giá    Viết đánh giá

 717    

 3854

    

 0

Phí: Tải Miễn phí

Mã tài liệu

guxntq

Danh mục

Ngành Công nghệ thông tin, Lập trình ứng dụng

Thể loại
bài tập c, bài tập C + +, tài liệu c
Ngày đăng
Loại file
pdf
Số trang
196
Dung lượng
0.94 M
Lần xem
3854
Lần tải
717
  DOWNLOAD

File đã kiểm duyệt bảo đảm an toàn
Xem thêmtài liệu

Tài liệu là giáo trình về ngôn ngữ C/C++ theo từng chương và có bài tập để các bạn có thể luyện tập

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.

Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi

Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu .
– Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy
(Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)

Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, … Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Bài tập C và C++ ( có lời giải)

HÌNH ẢNH DEMO

Tài liệu Bài tập C và C++ ( có lời giải) slide 1
Tài liệu Bài tập C và C++ ( có lời giải) slide 2
Tài liệu Bài tập C và C++ ( có lời giải) slide 3
Tài liệu Bài tập C và C++ ( có lời giải) slide 4
Tài liệu Bài tập C và C++ ( có lời giải) slide 5

Chỉ xem 5 trang đầu, hãy tải về Miễn Phí về để xem hàng loạt

CHƯƠNG 1
CÁC THAO TÁC VÀO RA CƠ BẢN VÀ
CÁC CÂU LỆNH CÓ CẤU TRÚC
1.1. CÂU HỎI
1. Cho biết số các bước lặp nhỏ nhất của câu lệnh while và lệnh do…while?
2. Giả sử s là một câu lệnh có cấu trúc và e1, e2, e3 là các biểu thức, có sự khác nhau
gì giữa đoạn mã:
for (e1;e2;e3)
s;
và đoạn mã:
e1;
while (e2) {
e;
e3;
}
2. Cho biết giá trị của x sau khi thực hiện câu lệnh sau:
fo
(x
=
0;
x
100,
x++)
;
3. Cho biết giá trị của x sau khi thực hiện câu lệnh sau:
fo
(ct
=
2;
ct
10;
ct
+=
3)
;
5. Có bao nhiêu ký tự X được in ra sau khi thực hiện đoạn mã:
fo
(x
=
0;
x
10;
x++)
fo
(y
=
5;
y
0;
y–)
puts(“X”);
6. Cho biết điểm sai trong đoạn mã sau:
ecord
=
0;
while
(record
100)
{
printf(
“\nRecord
%d
“,
ecord
);
printf(
“\nGetting
next
number…”
);
}
7. Cho biết điểm sai trong đoạn mã sau:
fo
(counte
=
1;
counte
10;
counter++);
printf(“\nCounte
=
%d”,
counte
);
8. Sự khác nhau giữa lệnh
eak và lệnh continue là gì?
9. Vòng lặp vô hạn là gì? làm thế nào để tạo nó?
10. Hai sự kiện gì làm kết thúc việc chạy chương trình?
1
11. Hàm exit() dùng để làm gì?
12. Câu lệnh làm cho điều khiển chương trình chuyển đến bước lặp kế tiếp trong một
lệnh lặp.
13. Câu lệnh chuyển điều khiển chương trình đến cuối vòng lặp.
14. Có điểm gì sai trong đoạn mã sau?
switch(
answe
)
{
case
‘Y’:
printf(“You
answered
yes”);
eak;
case
‘N’:
printf(
“You
answered
no”);
}
15. Có điểm gì sai trong đoạn mã sau?
switch(
choice
)
{
default:
printf(“You
did
not
choose
1
o
2″);
case
1:
printf(“You
answered
1″);
eak;
case
2:
printf(
“You
answered
2″);
eak;
}
16. Viết lại câu trên bằng cách dùng lệnh if.
17. Viết một vòng lặp vô hạn do…while.
TRẢ LỜI:
1. Số vòng lặp nhỏ nhất của lệnh while có thể thực hiện là 0 và số vòng lặp nhỏ nhất
của lệnh do…while có thể thực hiện là 1.
2. Không có sự khác nhau giữa hai đoạn mã trừ khi s chứa câu lệnh continue. Ví dụ
câu lệnh for sau đây sẽ lặp 4 lần và kết thúc nhưng câu lệnh while sẽ lặp vô hạn:
for (i = 0; i
if (i = =2) continue;
i = 0;
while (i
{ if (i = = 2) continue;
i++; }
3.
x = 100.
4. ctr = 11.
5. 50 ký tự X.
2
6. Chương trình không bao giờ dừng
7. Dấu ; không thể đặt cuối lệnh fo
8. Khi gặp lệnh
eak, việc xử lý sẽ lập tức thoát khỏi lệnh for, do…while hoặc while
chức lệnh
eak. Khi gặp lệnh continue thì bước lặp kế tiếp của vòng lặp sẽ thực hiện
ngay.
9. Vòng lặp vô hạn thực thi vĩnh viễn. Có thể tạo ra vòng lặp vô hạn bởi các câu lệnh
for, do…while, hoặc
while với điều kiện kiểm tra luôn đúng
10. Viêc thực thi chương trình sẽ kết thúc khi đạt đến cuối hàm main() hoặc khi hàm
exit() được gọi.
11. Hàm exit() làm kết thúc chương trình. Một giá trị phải được truyền cho hàm exit().
Giá trị này được trả về cho hệ điều hành.
12. continue;
13.
eak;
14. Không có gì sai.
15. Thiếu câu lệnh
eak sau trường hợp default.
16.
if(
choice
==
1
)
printf(“You
answered
1″);
else
if(
choice
==
2
)
printf(
“You
answered
2″);
else
printf(
“You
did
not
choose
1
o
2″);
17.
do
{
/*
các
câu
l•nh
*/
}
while
(
1
);
1.2. BÀI TẬP
Bài 1. Viết chương trình nhập dữ liệu cho các biến kiểu int, long int, float, chuỗi, sau
đó hiển thị ra màn hình.
#include
#include
void
main()
{
int
a;
long
int
;
float
x;
3
CHƯƠNG 1C ÁC THAO TÁC VÀO RA CƠ BẢN VÀCÁC CÂU LỆNH CÓ CẤU TRÚC1. 1. CÂU HỎI1. Cho biết số những bước lặp nhỏ nhất của câu lệnh while và lệnh do … while ? 2. Giả sử s là một câu lệnh có cấu trúc và e1, e2, e3 là những biểu thức, có sự khác nhaugì giữa đoạn mã : for ( e1 ; e2 ; e3 ) s ; và đoạn mã : e1 ; while ( e2 ) { e ; e3 ; 2. Cho biết giá trị của x sau khi thực thi câu lệnh sau : fo ( x0 ; 100, x + + ) 3. Cho biết giá trị của x sau khi triển khai câu lệnh sau : fo ( ct2 ; ct10 ; ct + = 3 ) 5. Có bao nhiêu ký tự X được in ra sau khi thực thi đoạn mã : fo ( x0 ; 10 ; x + + ) fo ( y5 ; 0 ; y — ) puts ( ” X ” ) ; 6. Cho biết điểm sai trong đoạn mã sau : ecord0 ; while ( record100 ) printf ( ” \ nRecord % d “, ecord ) ; printf ( ” \ nGettingnextnumber … ” ) ; 7. Cho biết điểm sai trong đoạn mã sau : fo ( counte1 ; counte10 ; counter + + ) ; printf ( ” \ nCounte % d “, counte ) ; 8. Sự khác nhau giữa lệnheak và lệnh continue là gì ? 9. Vòng lặp vô hạn là gì ? làm thế nào để tạo nó ? 10. Hai sự kiện gì làm kết thúc việc chạy chương trình ? 11. Hàm exit ( ) dùng để làm gì ? 12. Câu lệnh làm cho điều khiển và tinh chỉnh chương trình chuyển đến bước lặp tiếp nối trong mộtlệnh lặp. 13. Câu lệnh chuyển điều khiển và tinh chỉnh chương trình đến cuối vòng lặp. 14. Có điểm gì sai trong đoạn mã sau ? switch ( answecase’Y ‘ : printf ( ” Youansweredyes ” ) ; eak ; case’N ‘ : printf ( ” Youansweredno ” ) ; 15. Có điểm gì sai trong đoạn mã sau ? switch ( choicedefault : printf ( ” Youdidnotchoose2 ” ) ; case1 : printf ( ” Youanswered1 ” ) ; eak ; case2 : printf ( ” Youanswered2 ” ) ; eak ; 16. Viết lại câu trên bằng cách dùng lệnh if. 17. Viết một vòng lặp vô hạn do … while. TRẢ LỜI : 1. Số vòng lặp nhỏ nhất của lệnh while hoàn toàn có thể thực thi là 0 và số vòng lặp nhỏ nhấtcủa lệnh do … while hoàn toàn có thể triển khai là 1.2. Không có sự khác nhau giữa hai đoạn mã trừ khi s chứa câu lệnh continue. Ví dụcâu lệnh for sau đây sẽ lặp 4 lần và kết thúc nhưng câu lệnh while sẽ lặp vô hạn : for ( i = 0 ; iif ( i = = 2 ) continue ; i = 0 ; while ( i { if ( i = = 2 ) continue ; i + + ; } 3. x = 100.4. ctr = 11.5. 50 ký tự X. 6. Chương trình không khi nào dừng7. Dấu ; không hề đặt cuối lệnh fo8. Khi gặp lệnheak, việc giải quyết và xử lý sẽ lập tức thoát khỏi lệnh for, do … while hoặc whilechức lệnheak. Khi gặp lệnh continue thì bước lặp sau đó của vòng lặp sẽ thực hiệnngay. 9. Vòng lặp vô hạn thực thi vĩnh viễn. Có thể tạo ra vòng lặp vô hạn bởi những câu lệnhfor, do … while, hoặcwhile với điều kiện kèm theo kiểm tra luôn đúng10. Viêc thực thi chương trình sẽ kết thúc khi đạt đến cuối hàm main ( ) hoặc khi hàmexit ( ) được gọi. 11. Hàm exit ( ) làm kết thúc chương trình. Một giá trị phải được truyền cho hàm exit ( ). Giá trị này được trả về cho hệ điều hành quản lý. 12. continue ; 13.eak ; 14. Không có gì sai. 15. Thiếu câu lệnheak sau trường hợp default.16.if ( choice = = printf ( ” Youanswered1 ” ) ; elseif ( choice = = printf ( ” Youanswered2 ” ) ; elseprintf ( ” Youdidnotchoose2 ” ) ; 17.do/*cáccâul•nh*/while ) ; 1.2. BÀI TẬPBài 1. Viết chương trình nhập tài liệu cho những biến kiểu int, long int, float, chuỗi, sauđó hiển thị ra màn hình hiển thị. # include # includevoidmain ( ) inta ; longintfloatx ;Nguồn : thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN

Nội dung bậy bạ, spam thông tin tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa .
Đánh giá ( nếu muốn )

ĐÁNH GIÁ

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá

Tài liệu rất tốt (0)

Tài liệu tốt (0)

Tài liệu rất hay (0)

Tài liệu hay (0)

Bình thường (0)
Tài liệu rất tốtTài liệu tốtTài liệu rất hayTài liệu hayBình thườngThành viên
Nội dung nhìn nhận

 

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp