Bài tập kế toán vốn bằng tiền có lời giải

Bài tập kế toán vốn bằng tiền có lời giải

Để làm được bài tập kế toán vốn bằng tiền thì ở chương kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước các bạn cần phải hiểu thực chất về kế toán vốn bằng tiền, nguyên tắc kế toán, thông tin tài khoản, chiêu thức sử dụng

bài tập kế toán vốn bằng tiền có lời giải

Kiến thức cần nắm trước khi làm bài tập kế toán vốn bằng tiền

– Nguyên tắc kế toán, chứng từ, tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán tiền mặt;

– Nguyên tắc kế toán, chứng từ, thông tin tài khoản sử dụng và giải pháp kế toán tiền gửi ngân hàng nhà nước ;
– Nguyên tắc kế toán, chứng từ, thông tin tài khoản sử dụng và giải pháp kế toán tiền đang chuyển ;
– Nguyên tắc kế toán, chứng từ, thông tin tài khoản sử dụng và giải pháp kế toán tạm ứng ;
– Nội dung ngân sách trả trước, nguyên tắc kế toán, thông tin tài khoản sử dụng và chiêu thức kế toán ngân sách trả trước ;
– Khái niệm, nguyên tắc kế toán, thông tin tài khoản sử dụng và chiêu thức kế toán cầm đồ, thế chấp ngân hàng, ký cược, ký quỹ trong doanh nghiệp .

Các dạng bài tập kế toán vốn bằng tiền có lời giải

Dạng 1: Bài tập hỏi đáp đúng/sai về kế toán vốn bằng tiền

1. Thiếu quỹ khi kiểm kê do số tiền tại quỹ > số liệu của kế toán cùng thời gian .
A. Đúng .
B. Sai .
2. Thừa tiền gửi ngân hàng nhà nước khi so sánh do số liệu tiền gửi của doanh nghiệp > số liệu của ngân hàng nhà nước cùng thời gian .
A. Đúng .
B. Sai .
3. Khi chi tạm ứng, kế toán ghi Nợ TK 242 “ Chi tiêu trả trước ” .
A. Đúng .
B. Sai .
4. Khi thanh toán giao dịch tạm ứng, nếu số tiền thực chi theo chứng từ > số tiền tạm ứng, kế toán viết phiếu chi thanh toán giao dịch bổ trợ và ghi Nợ TK 141 “ Tạm ứng ” .
A. Đúng .
B. Sai .
5. Trong trường hợp, doanh nghiệp thế chấp ngân hàng bằng bất động sản và giao sách vở bất động sản cho đối tác chiến lược, kế toán không ghi sổ kế toán .
A. Đúng .
B. Sai .

Dạng 2: Bài tập trắc nghiệp kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước

1. Khi kiểm kê quỹ phát hiện tiền bị thiếu, kế toán ghi :
a. Nợ TK 1381 / Có TK 111
b. Nợ TK 242 / Có TK 111
c. Nợ TK 111 / Có TK 3381
d. Nợ TK 1388 / Có TK 111
2. Khi kiểm kê quỹ phát hiện tiền thừa, kế toán ghi :
a. Nợ TK 1381 / Có TK 111
b. Nợ TK 111 / Có TK 3381
c. Nợ TK 111 / Có TK 3388
d. Nợ TK 111 / Có TK 711
3. Khi so sánh số liệu, phát hiện tiền gửi ngân hàng nhà nước bị thiếu, kế toán ghi :
a. Nợ TK 1388 / Có TK 112
b. Nợ TK 242 / Có TK 111
c. Nợ TK 811 / Có TK 112
d. Nợ TK 1381 / Có TK 112
4. Khi so sánh số liệu, phát hiện thừa tiền gửi ngân hàng nhà nước, kế toán ghi :
a. Nợ TK 1381 / Có TK 112
b. Nợ TK 112 / Có TK 3388
c. Nợ TK 112 / Có TK 3381
d. Nợ TK 112 / Có TK 711
5. Khi chi tiền tạm ứng cho cán bộ đi công tác làm việc, kế toán ghi :
a. Nợ TK 141
b. Nợ TK 242
c. Nợ TK 642
d. Nợ TK 334

Dạng 3: Bài tập định khoản kế toán vốn bằng tiền

Bài tập 1

Công ty X tính thuế GTGT theo giải pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn dư theo giải pháp kê khai liên tục có các nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh trong tháng 6 / N như sau : ( Đơn vị : triệu đồng )
1. Rút tiền gửi ngân hàng nhà nước nhập quỹ tiền mặt 250 .
2. Chi tiền mặt thanh toán giao dịch hóa đơn tiền điện ( có thuế GTGT 10 % ) dùng cho sản xuất 4,4 ; dùng cho văn phòng công ty 1,65 .
3. Thu hồi tiền tạm ứng thừa bằng tiền mặt 12 .
4. Chi tiền mặt thanh toán giao dịch cho người lao động 85 .
5. Bán mẫu sản phẩm thu bằng tiền mặt, giá hóa đơn có thuế GTGT 10 % là 18,7 .
6. Chi tiền mặt thanh toán giao dịch nợ cho người bán 19 .

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh?

Bài tập 2

Công ty Y tính thuế GTGT theo giải pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn dư theo giải pháp kê khai tiếp tục có các nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh trong tháng 6 / N như sau : ( Đơn vị : triệu đồng )
1. Chuyển tiền mặt vào thông tin tài khoản tiền gửi 680 .
2. Mua phương tiện đi lại vận tải đường bộ thanh toán giao dịch bằng chuyển khoản qua ngân hàng, giá hóa đơn có thuế GTGT 10 % là 330. Phương tiện được góp vốn đầu tư bằng vốn kinh doanh thương mại .
3. Khách hàng giao dịch thanh toán nợ cho Công ty bằng chuyển khoản qua ngân hàng 320 .
4. Thanh toán khoản vay dài hạn bằng chuyển khoản qua ngân hàng 180 .
5. Bán sản phẩm & hàng hóa thu bằng giao dịch chuyển tiền, giá hóa đơn có thuế GTGT 10 % là 264 .
6. Nộp thuế cho ngân sách bằng chuyển khoản qua ngân hàng 120 .

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh?

Bài tập 3

Công ty Z tính thuế GTGT theo chiêu thức khấu trừ, kế toán hàng tồn dư theo giải pháp kê khai tiếp tục có các nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh trong tháng 6 / N như sau : ( Đơn vị : triệu đồng )
1. Ngày 6/6, thu nợ người mua bằng tiền mặt 18, nộp thẳng vào ngân hàng nhà nước nhưng chưa nhận được giấy báo Có .
2. Ngày 8/6, chi tiền mặt chuyển vào thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước 125 nhưng chưa nhận được giấy báo Có .
3. Ngày 9/6, bán mẫu sản phẩm thu bằng tiền mặt 22, trong đó thuế GTGT 10 %, chuyển thẳng vào thông tin tài khoản tiền gửi nhưng chưa nhận được giấy báo Có .
4. Ngày 10/6, nhận được giấy báo Có về các khoản tiền đã chuyển ngày 6, 8 và 9/6 .
5. Ngày 16/6, chuyển tiền từ thông tin tài khoản tiền gửi 210 thanh toán giao dịch cho người bán nguyên vật liệu nhưng chưa nhận được giáy báo Nợ .
6. Ngày 18/6, nhận được giấy báo Nợ về khoản tiền đã chuyển thanh toán giao dịch người bán ngày 16/6 .

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh?

Bài tập 4

Công ty M tính thuế GTGT theo giải pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn dư theo giải pháp kê khai tiếp tục có các nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh trong tháng 6 / N như sau : ( Đơn vị : tr đồng )
1. Chi tạm ứng cho cán bộ A mua TSCĐ 120 bằng chuyển khoản qua ngân hàng .
2. Cán bộ B thanh toán giao dịch tạm ứng mua nguyên vật liệu tháng trước. Số tiền nhận tạm ứng là 40. Hóa đơn mua nguyên vật liệu có thuế GTGT 10 % là 38,5 .
3. Cán bộ A thanh toán giao dịch tạm ứng mua TSCĐ, giá hóa đơn có thuế GTGT 10 % là 121. Công ty thanh toán giao dịch bổ trợ cho cán bộ A bằng tiền mặt 1 .
4. Thu hồi tiền tạm ứng thừa của cán bộ B bằng tiền mặt .

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ phát sinh?

Bài tập 5

Công ty N tính thuế GTGT theo giải pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn dư theo giải pháp kê khai tiếp tục, kỳ kế toán theo quý, có các nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh trong tháng 4 / N như sau : ( Đơn vị : một triệu đồng )
1. Thuê shop và giao dịch thanh toán tiền thuê cả năm bằng chuyển khoản qua ngân hàng, giá hóa đơn do bên cho thuê phát hành có thuế GTGT 10 % là 132 .
2. Xuất kho công cụ dùng cụ dùng cho bộ phận sản xuất thuộc loại phân chia 3 lần ( mỗi quý được phân chia 1 lần ) với giá trị là 27 .
3. Hoàn thành sửa chữa thay thế lớn TSCĐ ngoài kế hoạch của bộ phận quản trị, ngân sách thay thế sửa chữa trong thực tiễn là 46 và được phân chia trong quý 2 và 3 / N .

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh?

Đáp án 3 dạng bài tập kế toán vốn bằng tiền trên

DVT: Trđ

Dạng 1

1. Đáp án đúng là : Sai
Vì : Thiếu tiền mặt khi kiểm kê là do số tiền tại quỹ < số liệu kế toán ở cùng một thời gian . 2. Đáp án đúng là : Sai Vì : Thừa tiền gửi ngân hàng nhà nước khi so sánh là do số liệu của ngân hàng nhà nước > số liệu tiền gửi của doanh nghiệp ở cùng một thời gian .

3. án đúng là : Sai

Vì: Chi tạm ứng, kế toán ghi Nợ TK 141 “Tạm ứng”.

4. Đáp án đúng là : Sai
Vì : Khi thanh toán giao dịch tạm ứng, nếu thiếu kế toán viết phiếu chi giao dịch thanh toán bổ trợ và ghi Nợ các thông tin tài khoản tương quan, không ghi qua TK 141 .

5. Đáp án đúng là : Đúng
Vì : Khi thế chấp ngân hàng bằng bất động sản, giao sách vở cho người nhận, kế toán không ghi sổ kế toán và chỉ theo dõi chi tiết cụ thể và thuyết minh trên báo cáo giải trình kinh tế tài chính .

Dạng 2

1. Đáp án đúng là : A. Nợ TK 1381 / Có TK 111
Vì : Số tiền bị thiếu phát hiện khi kiểm kê quỹ được theo dõi chờ giải quyết và xử lý trên TK 1381 .
2. Đáp án đúng là : B. Nợ TK 111 / Có TK 3381
Vì : Số tiền thừa quỹ phát hiện khi kiểm kê quỹ được theo dõi chờ giải quyết và xử lý trên TK 3381 .
3. Đáp án đúng là : D. Nợ TK 1381 / Có TK 112
Vì : Số tiền gửi bị thiếu phát hiện khi so sánh số liệu được theo dõi chờ giải quyết và xử lý trên TK 1381 .
4. Đáp án đúng là : C. Nợ TK 112 / Có TK 3381
Vì : Số tiền gửi ngân hàng nhà nước thừa phát hiện khi so sánh số liệu được theo dõi chờ giải quyết và xử lý trên TK 3381 .
5. Đáp án đúng là : A. Nợ TK 141
Vì : TK 141 bên Nợ dùng để theo dõi số tiền đã tạm ứng, bên Có phản ánh số tiền giao dịch thanh toán tạm ứng .

Dạng 3:

Bài tập 1

1. Nợ TK 111 250
Có TK 112 250
2. Nợ TK 627 4
Nợ TK 642 1,5
Nợ TK 133 0,55
Có TK 111 6,05
3. Nợ TK 111 12
Có TK 141 12
4. Nợ TK 334 85
Có TK 111 85
5. Nợ TK 111 18,7
Có TK 511 17
Có TK 3331 1,7
6. Nợ TK 331 19
Có TK 111 19

Bài tập 2

1. Nợ TK 112 680
Có TK 111 680
2. Nợ TK 211 300
Nợ TK 133 30
Có TK 112 330
3. Nợ TK 112 320
Có TK 131 320
4. Nợ TK 3411 180
Có TK 112 180
5. Nợ TK 112 264
Có TK 511 240
Có TK 3331 24
6. Nợ TK 333 120
Có TK 112 120

Bài tập 3

1. Nợ TK 113 18
Có TK 131 18
2. Nợ TK 113 125
Có TK 111 125
3. Nợ TK 113 22
Có TK 511 20
Có TK 3331 2
4. Nợ TK 112 165
Có TK 113 165
5. Nợ TK 113 210
Có TK 112 210
6. Nợ TK 331 210
Có TK 113 210

Bài tập 4

1. Nợ TK 141 120
Có TK 112 120
2. Nợ TK 152 35
Nợ TK 133 3,5
Có TK 141 38,5
3 a .
Nợ TK 211 109
Nợ TK 133 11
Có TK 141 120
3 b .
Nợ TK 211 1
Có TK 111 1
4. Nợ TK 111 1,5
Có TK 141 1,5

Bài tập 5:

1 a. Nợ TK 242 120
Nợ TK 133 12
Có TK 112 132
1 b. Nợ TK 641 30
Có TK 242 30
2 a. Nợ TK 242 27
Có TK 153 27
2 b. Nợ TK 627 9
Có TK 242 9
3 a. Nợ TK 242 46
Có TK 2413 46

3b. Nợ TK 642          23

Có TK 242 23
Trên là các dạng bài tập kế toán vốn bằng tiền có lời giài, để luyện các dạng bài này vững người học kế toán thực hành thực tế cần nắm vững kiến thức và kỹ năng cơ bản về kế toán vốn bằng tiền cũng như các chỉ tiêu của kế toán vốn bằng tiền được biểu lộ trên bảng cân đối khi l ập báo cáo giải trình kinh tế tài chính cuối năm như thế nào ?
Hãy làm nhiều các bài tập về dạng này để nhớ được các thông tin tài khoản, xem thêm : Hệ thống thông tin tài khoản kế toán theo thông tư 200

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp