Mẫu bài tập kế toán tổng hợp theo Thông tư 200 (kèm lời giải)

Để giúp các bạn làm quen và thực hành tốt hơn, NewTrain xin gửi đến một số bài tập kế toán tổng hợp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC nhằm giúp các bạn ôn tập lại kiến thức. Hãy cùng tham khảo các bài tập và lời giải dưới đây để hiểu rõ hơn về kế toán tổng hợp nhé.

1. Bài tập kế toán tổng hợp theo Thông tư 200 – Bài số 1

1.1. Đề bài

Đề bài

Tại công ty sản xuất quà khuyến mãi ngay doanh nghiệp Ý Tưởng Vàng có những số liệu tương quan đến sản xuất được kế toán ghi nhận như sau :

Số dư đầu kỳ của TK 154: 10.000.000đ

Trong kỳ, tại Doanh Nghiệp, có những nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh như sau :

 1. Mua nguyên vật liệu nhập kho chưa trả tiền người bán, giá chưa có thuế GTGT 10 % là 300.000.000 đ. Ngân sách chi tiêu luân chuyển nguyên vật liệu về nhập kho đã gồm có thuế GTGT 10 % là 5.500.000 đ .
 2. Xuất kho NVL sử dụng cho bộ phận trực tiếp sản xuất là 150.000.000 đ, bộ phận ship hàng sản xuất là 20.000.000 đ, bộ phận bán hàng là 5.000.000 đ, bộ phận quản trị Doanh Nghiệp là 3.000.000 đ .
 3. Tính lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất mẫu sản phẩm là 80.000.000 đ, nhân viên cấp dưới quản trị phân xưởng là 10.000.000 đ, bộ phận bán hàng là 20.000.000 đ, bộ phận quản trị Doanh Nghiệp là 30.000.000 đ .
 4. Trích BHXH, BHYT, CPCĐ, BHTN theo tỷ suất lao lý .
 5. Xuất kho công cụ dụng cụ sử dụng cho bộ phận sản xuất là 1.700.000 đ, bộ phận quản trị Doanh Nghiệp là 2.000.000 đ, bộ phận bán hàng là 3.000.000 đ .
 6. Nhận được hóa đơn tiền điện, tiền nước phát sinh ở bộ phận sản xuất là 5.000.000 đ, bộ phận quản trị Doanh Nghiệp là một triệu đ, bộ phận bán hàng là 3.000.000 đ, giao dịch thanh toán hết bằng tiền mặt .
 7. Trong kỳ bộ phận sản xuất hoàn thành xong nhập kho 10.000 mẫu sản phẩm A. Giá trị mẫu sản phẩm dở dang cuối kỳ là 2.400.000 đ .
 8. Xuất kho 800 mẫu sản phẩm đi tiêu thụ trực tiếp, đơn giá bán 50.000 đ / loại sản phẩm, thuế GTGT 10 %, người mua chưa thanh toán giao dịch .
 9. Nhận được Giấy báo Có của ngân hàng nhà nước do người mua thanh toán giao dịch lô hàng ở nhiệm vụ 8 .
 10. Xuất kho 100 mẫu sản phẩm gửi đi bán, giá cả gồm 10 % thuế GTGT là 61.500 đ .

Yêu cầu

Định khoản những nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh .

1.2. Lời giải

1 / Mua nguyên vật liệu nhập kho chưa trả tiền người bán, giá chưa có thuế GTGT 10 % là 300.000.000 đ

 • Nợ TK 152 : 300.000.000
 • Nợ TK 1331 : 30.000.000
 • Có TK 331 : 330.000.000

Ngân sách chi tiêu luân chuyển nguyên vật liệu về nhập kho đã gồm có thuế GTGT 10 % là 5.500.000 đ

 • Nợ TK 152 : 5.000.000
 • Nợ TK 1331 : 500.000
 • Có TK 331 : 5.500.000

2 / Xuất kho NVL sử dụng cho bộ phận trực tiếp sản xuất là 150.000.000 đ, bộ phận Giao hàng sản xuất là 20.000.000 đ, bộ phận bán hàng là 5.000.000 đ, bộ phận quản trị Doanh Nghiệp là 3.000.000 đ

 • Nợ TK 621 : 150.000.000
 • Nợ TK 627 : 20.000.000
 • Nợ TK 641 :5.000.000
 • Nợ TK 642 :3.000.000
 • Có TK 152 : 178.000.000

3 / Tính lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất loại sản phẩm là 80.000.000 đ, nhân viên cấp dưới quản trị phân xưởng là 10.000.000 đ, bộ phận bán hàng là 20.000.000 đ, bộ phận quản trị Doanh Nghiệp là 30.000.000 đ

 • Nợ TK 622 : 80.000.000
 • Nợ TK 627 : 10.000.000
 • Nợ TK 641 : 20.000.000
 • Nợ TK 642 :30.000.000
 • Có TK 334 : 140.000.000

4 / Trích BHXH, BHYT, CPCĐ, BHTN theo tỷ suất pháp luật

 • Nợ TK 622 : 80.000.000 * 23,5 % = 18.800.000
 • Nợ TK 627 : 10.000.000 * 23,5 % = 2.350.000
 • Nợ TK 641 : 20.000.000 * 23,5 % = 4.700.000
 • Nợ TK 642 : 30.000.000 * 23,5 % = 7.050.000
 • Nợ TK 334 : 140.000.000 * 10,5 % = 14.700.000
 • Có TK 3382 : 140.000.000 * 2 % = 2.800.000
 • Có TK 3383 : 140.000.000 * 25,5 % = 35.700.000
 • Có TK 3384 : 140.000.000 * 4,5 % = 6.300.000
 • Có TK 3386 : 140.000.000 * 2 % = 2.800.000

5 / Xuất kho công cụ dụng cụ sử dụng cho bộ phận sản xuất là 1.700.000 đ, bộ phận quản trị Doanh Nghiệp là 2.000.000 đ, bộ phận bán hàng là 3.000.000 đ

 • Nợ TK 627 : 1.700.000
 • Nợ TK 641 : 3.000.000
 • Nợ TK 642 : 2.000.000
 • Có TK 153 : 6.700.000

6 / Nhận được hóa đơn tiền điện, tiền nước thanh toán giao dịch hết bằng tiền mặt

 • Nợ TK 627 : 5.000.000
 • Nợ TK 641 : 3.000.000
 • Nợ TK 642 : một triệu
 • Có TK 111 : 9.000.000

7 / Trong kỳ bộ phận sản xuất triển khai xong nhập kho 10.000 mẫu sản phẩm A. Giá trị mẫu sản phẩm dở dang cuối kỳ là 2.400.000 đ

 • Nợ TK 154 : 287.850.000
 • Có TK 621 : 150.000.000
 • Có TK 622 : 98.800.000
 • Có TK 627 : 39.050.000

— > Tổng giá thành loại sản phẩm triển khai xong : 10.000.000 + 287.850.000 – 2.400.000 = 295.450.000
— > Giá thành đơn vị chức năng 1 loại sản phẩm triển khai xong : 295.450.000 : 10.000.000 = 29.545
Nhập kho mẫu sản phẩm triển khai xong :

 • Nợ TK 155 : 295.450.000
 • Có TK 154 : 295.450.000

8 / Xuất kho 800 mẫu sản phẩm đi tiêu thụ trực tiếp, đơn giá bán 50.000 đ / loại sản phẩm, thuế GTGT 10 %, người mua chưa giao dịch thanh toán
Doanh thu :

 • Nợ TK 131 : 44.000.000
 • Có TK 5111 : 800 * 50.000 = 40.000.000
 • Có TK 3331 : 4.000.000

Giá vốn :

 • Nợ TK 632 : 23.636.000
 • Có TK 155 : 800 * 29.545 = 23.636.000

9 / Nhận được Giấy báo Có của ngân hàng nhà nước do người mua thanh toán giao dịch lô hàng ở nhiệm vụ 8

 • Nợ TK 112 : 44.000.000
 • Có TK 131 : 44.000.000

10 / Xuất kho 100 mẫu sản phẩm gửi đi bán, giá cả gồm 10 % thuế GTGT là 61.500 đ

2. Bài tập kế toán tổng hợp theo Thông tư 200 – Bài số 2

2.1. Đề bài

Tại 1 DN thương mại trong kỳ có tài liệu tương quan đến những nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh được kế toán ghi nhận như sau :

 1. Rút tiền gửi ngân hàng nhà nước về nhập quỹ tiền mặt : 50.000.000 đ .
 2. Nhập kho 4.000 loại sản phẩm A, giá mua 150.000 đ / sp, thuế GTGT 10 %, chưa thanh toán giao dịch cho người bán .
 3. Xuất hàng A để bán cho người mua M với số lượng 4.200 sp, giá cả 210.000 đ / sp, thuế GTGT 10 %, người mua chưa giao dịch thanh toán. Biết rằng, số lượng hàng A tồn thời điểm đầu kỳ là 2000 sp, tổng trị giá 280.000.000 đ. DN tính giá xuất kho theo giải pháp nhập trước xuất trước. Ngân sách chi tiêu luân chuyển hàng tiêu thụ thanh toán giao dịch bằng tiền mặt 4.000.000 đ .
 4. Ngân hàng báo Nợ 400.000.000 đ về khoản thanh toán giao dịch ở nhiệm vụ 2, số còn lại giao dịch thanh toán bằng tiền mặt .
 5. Xuất kho 1000 sp A gửi đi bán, giá cả 250.000 đ / sp, thuế GTGT 10 % .
 6. Xuất CCDC sử dụng cho bộ phận bán hàng 12.000.000 đ, bộ phận quản trị Doanh Nghiệp 8.000.000 đ .
 7. Khách hàng M giao dịch thanh toán tiền hàng bằng chuyển khoản qua ngân hàng .
 8. Chi tiêu bán hàng phát sinh gồm có tiền lương nhân viên cấp dưới 18.000.000 đ, khấu hao TSCĐ 12.000.000 đ, tiền điện, điện thoại thông minh phải trả gồm có cả thuế GTGT 10 % là 13.200.000 đ. Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm là 12.100.000 đ, trong đó thuế GTGT 10 % .
 9. giá thành quản trị Doanh Nghiệp phát sinh gồm có : tiền lương nhân viên cấp dưới 15.000.000 đ, khấu hao TSCĐ 8.000.000 đ, tiền điện, điện thoại thông minh phải trả gồm có cả thuế GTGT 10 % là 6.600.000 đ. Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm gồm cả thuế 10 % là 4.620.000 đ .
 10. Kết chuyển những khoản để xác lập tác dụng kinh doanh thương mại .

2.2. Lời giải

1 / Rút tiền gửi ngân hàng nhà nước về nhập quỹ tiền mặt : 50.000.000 đ

 • Nợ TK 111 : 50.000.000
 • Có TK 112 : 50.000.000

2 / Nhập kho 4.000 mẫu sản phẩm A, giá mua 150.000 đ / sp, thuế GTGT 10 %, chưa giao dịch thanh toán cho người bán

 • Nợ TK 156 : 4.000 * 150.000 = 600.000.000
 • Nợ TK 1331 : 600.000
 • Có TK 331 : 660.000.000

3 / Xuất hàng A để bán cho người mua M với số lượng 4.200 sp, giá cả 210.000 đ / sp, thuế GTGT 10 %, người mua chưa thanh toán giao dịch. Biết rằng, số lượng hàng A tồn thời điểm đầu kỳ là 2000 sp, tổng trị giá 280.000.000 đ. DN tính giá xuất kho theo chiêu thức nhập trước xuất trước
Doanh thu :

 • Nợ TK 131 : 970.200.000
 • Có TK 5111 : 4.200 * 210.000 = 882.000.000
 • Có TK 3331 : 88.200.000

Giá vốn :

 • Nợ TK 632 : 610.000.000
 • Có TK 156 : 280.000.000 + 2.200 * 150.000 = 610.000.000

giá thành luân chuyển hàng tiêu thụ giao dịch thanh toán bằng tiền mặt 4.000.000 đ :

 • Nợ TK 641 : 4.000.000
 • Có TK 111 : 4.000.000

4 / Ngân hàng báo Nợ 400.000.000 đ về khoản thanh toán giao dịch ở nhiệm vụ 2, số còn lại thanh toán giao dịch bằng tiền mặt

 • Nợ TK 331 : 660.000.000
 • Có TK 112 : 400.000.000
 • Có TK 111 : 260.000.000

5 / Xuất kho 1000 sp A gửi đi bán, giá cả 250.000 đ / sp, thuế GTGT 10 %

 • Nợ TK 157 : 1.000 * 150.000 = 150.000.000
 • Có TK 156 : 150.000.000

6 / Xuất CCDC sử dụng cho bộ phận bán hàng 12.000.000 đ, bộ phận quản trị Doanh Nghiệp 8.000.000 đ

 • Nợ TK 641 : 12.000.000
 • Nợ TK 642 : 8.000.000
 • Có TK 153 : 20.000.000

7 / Khách hàng M thanh toán giao dịch tiền hàng bằng giao dịch chuyển tiền

 • Nợ TK 112 : 970.200.000
 • Có TK 131 : 970.200.000

8 / Ngân sách chi tiêu bán hàng phát sinh gồm có tiền lương nhân viên cấp dưới 18.000.000 đ

 • Nợ TK 641 : 18.000.000
 • Có TK 334 : 18.000.000

Khấu hao TSCĐ 12.000.000 đ :

 • Nợ TK 641 : 12.000.000
 • Có TK 214 : 12.000.000

Tiền điện, điện thoại cảm ứng phải trả gồm có cả thuế GTGT 10 % là 13.200.000 đ :

 • Nợ TK 641 : 12.000.000
 • Nợ TK 1331 : 1.200.000
 • Có TK 331 : 13.200.000

Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm là 12.100.000, trong đó thuế GTGT 10 % :

 • Nợ TK 641 : 11.000.000
 • Nợ TK 1331 : 1.100.000
 • Có TK 111 : 12.100.000

9 / giá thành quản trị Doanh Nghiệp phát sinh gồm có : tiền lương nhân viên cấp dưới 15.000.000 đ

 • Nợ TK 642 : 15.000.000
 • Có TK 334 : 15.000.000

Khấu hao TSCĐ 8.000.000 đ :

 • Nợ TK 642 : 8.000.000
 • Có TK 214 : 8.000.000

Tiền điện, điện thoại thông minh phải trả gồm có cả thuế GTGT 10 % là 6.600.000 đ :

 • Nợ TK 642 : 6.000.000
 • Nợ TK 1331 : 600.000
 • Có TK 111 : 6.600.000

Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm gồm cả thuế 10 % là 4.620.000 đ :

 • Nợ TK 642 : 4.200.000
 • Nợ TK 1331 : 420.000
 • Có TK 111 : 4.620.000

10 / Kết chuyển những khoản để xác lập hiệu quả kinh doanh thương mại
10-1 / Kết chuyển lệch giá :

 • Nợ TK 511 : 882.000.000
 • Có TK 911 : 882.000.000

10-2 / Kết chuyển ngân sách :

 • Nợ TK 911 : 720.200.000
 • Có TK 632 : 610.000.000
 • Có TK 641 : 69.000.000
 • Có TK 642 : 41.200.000

10-3 / Xác định doanh thu
Doanh nghiệp lãi : 882.000.000 – 720.200.000 = 161.800.000
10-4 / Xác định thuế TNDN phải nộp

 • Nợ TK 821 : 161.800.000 * 20 % = 32.360.000
 • Có TK 3334 : 32.360.000

10-5 / Kết chuyển lãi

 • Nợ TK 911 : 161.800.000
 • Có TK 821 : 32.360.000
 • Có TK 421 : 129.440.000

NewTrain cùng bạn tiến gần hơn tới thành công trong sự nghiệp kế toán

Trên đây là một số bài tập kế toán tổng hợp theo Thông tư 200 để các bạn ôn tập và tổng hợp kiến thức.

Để giải đáp thêm về mọi thắc mắc hoặc đăng ký khóa học kế toán tổng hợp online của NewTrain – 1 trong những trung tâm uy tín dạy học kế toán tổng hợp tại TP. HCM và Hà Nội, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua một trong các kênh sau để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời nhất:

 • Hotline: 098 721 8822

 • E-Mail : daotao.newtrain@gmail.com
 • Website :https://ta-ogilvy.vn/

Trung tâm đào tạo và giảng dạy NewTrain chúc những bạn thành công xuất sắc !

4/5
( 4 Reviews )

Ngô Thị Hoàn

AvatarTốt nghiệp cử nhân khoa Kế toán – Kiểm toán Học viện Ngân hàng. Với niềm đam mê và thương mến giảng dạy, mình thi tuyển làm giảng viên khoa Kế toán trường Kinh tế, kỹ thuật và Thủy sản và theo đuổi việc làm giảng dạy gần 10 năm nay. Mình luôn trau dồi, tìm hiểu và khám phá những giải pháp giảng dạy cô đọng, dễ hiểu nhất giúp học viên của mình không mất nhiều thời hạn mà vẫn tích góp được những kiến thức và kỹ năng quan trọng .

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp