Bài tập kế toán tài chính có lời giải phần 1

Ngày đăng : 12/06/2021, 12 : 56

BÀI TẬP KẾ TỐN TÀI CHÍNH CĨ LỜI GIẢI Tổng hợp tập kế tốn tài có lời giải chi tiết gồm phần – Kế Toán vật liệu, cơng cụ dụng cụ – Kế tốn TSCĐ – Nợ phải trả – Vốn chủ sở hữu Bài số 1: Kế Tốn vật liệu, cơng cụ dụng cụ Một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để kế tốn hàng tồn kho có tài liệu tháng 10/N sau ( 1000 đ) Thu mua vật liệu nhập kho ,chưa trả tiền cho cơng ty X Giá mua ghi hóa đơn ( thuế GTGT 10% ) 440.000 Chi phí thu mua đơn vị toán tiền gửi ngân hàng : 4.200 ( thuế GTGT 5%) Mua nguyên vật liệu công ty K, trị giá toán ( thuế GTGT 10%) : 363.000 Hàng kiểm nhận, nhập kho đủ Phế liệu thu hồi từ lý TSCĐ nhập kho : 5000 Xuất kho số thành phẩm để đổi lấy dụng cụ với công ty Y ,trị giá trao đổi ( thuế GTGT 10% ) 66.000 Biết giá vốn thành phẩm xuất kho 45.000 Thành phẩm bàn giao, dụng cụ kiểm nhận, nhập kho đủ Dùng tiền mặt mua số vật liệu phụ cơng ty Z theo tổng giá tốn ( thuế GTGT 10% ) 55.000 Trả toàn tiền mua vật liệu nghiệp vụ tiền gửi ngân hàng sau trừ chiết khấu toán hưởng 1% Xuất kho vật liệu phụ phẩm chất trả lại cho công ty K theo trị giá tốn 77.000 ( có thuế GTGT 7.000 ) Công ty K chấp nhận trừ vào số tiền hàng nợ Xuất tiền mặt tạm ứng cho cán thu mua nguyên vật liệu : 3.000 Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ nói Hãy định khoản nghiệp vụ nói trường hợp DN tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp Giải Định khoản nghiệp vụ nêu 1a) Nợ TK 152 ( VLC) : 400.000 Nợ TK 133 ( 1331) : 40.000 -Có TK 331 ( X) : 440.000 1b) Nợ TK 152 ( VLC) : 4.000 Nợ TK 133 ( 1331) : 2.000 -Có TK 112 : 4.200 2.) Nợ TK 152 ( VLP ) : 330.000 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Nợ TK 133 ( 1331 ) : 33.000 Có TK 331 (X): 363.000 3.) Nợ TK 152 ( PL) : 5.000 -Có TK 711: 5.000 4a) Nợ TK 632 : 45.000 -Có TK 155: 45.000 4b) Nợ TK 131 (Y) : 66.000 -Có TK 511: 60.000 -Có TK 3331( 33311): 6.000 4c) Nợ TK 153 ( 1531): 60.000 Nợ TK 133 ( 1331): 6.000 -Có TK 131 (Y) : 66.000 5a) Nợ TK 152 ( VLP): 50.000 Nợ TK 133 ( 1331): 5.000 -Có TK 331 (Z) : 55.000 5b) Nợ TK 331 ( Z) : 55.000 -Có TK 111: 55.000 6) Nợ TK 331 (X) : 440.000 -Có TK 515 : 4.400 -Có TK 112 : 435.600 7) Nợ TK 331 (K) : 77.000 -Có TK 133(1331): 7.000 -Có TK 152 (VLP): 70.000 8) Nợ TK 141 : 3.000 -Có TK 111 : 3.000 Định khoản nghiệp vụ nói trường hợp DN tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 1a) Nợ TK 152 ( VLC) : 440.000 -Có TK 331(X): 440.000 1b) Nợ TK 152 (VLC) : 4.200 -Có TK 112 : 4.200 2) Nợ TK 152 ( VLP) : 363.000 -Có TK 331 ( X) : 363.000 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 3) Nợ TK 152 ( PL) : 5.000 -Có TK 711: 5.000 4a) Nợ TK 632 : 45.000 – Có TK 155 : 45.000 4b) Nợ TK 131 ( Y): 66.000 -Có TK 511: 66.000 4c) Nợ TK 153 ( 1531): 66.000 -Có TK 131 ( Y): 66.000 5a) Nợ TK 152 ( VLP) : 55.000 -Có TK 331( Z) : 55.000 5b) Nợ TK 331 ( Z ) : 55.000 -Có TK 111: 55.000 6) Nợ TK 331 ( X): 440.000 -Có TK 515: 4.400 -Có TK 112 : 435.600 7) Nợ TK 331 ( K): 77.000 -Có TK 152 ( VLP) : 77.000 8) Nợ TK 141 : 3.000 -Có TK 111 : 3.000 Bài 2: Kế toán TSCĐ bất động sản đầu tư Có tài liệu TSCĐ Cơng ty tháng 6/N ( 1.000 đồng ): Ngày 7, nhận vốn góp liên doanh dài hạn cơng ty V TSCĐ dùng cho sản xuất theo giá thỏa thuận sau : – Nhà xưởng sản xuất : 300.000, thờ gian sử dụng 10 năm: – Thiết bị sản xuất : 360.000, thời gian sử dụng năm – Bằng sáng chế : 600.000, thời gian khai thác năm Ngày 10, tiến hành mua dây chuyền sản xuất công ty K dùng cho phân xưởng sản xuất Giá mua phải trả theo hóa đơn ( thuế GTGT 5%) 425.880.; : giá trị hữu hình thiết bị sản xuất 315.000 ( khấu hao năm ); giá trị vơ hình cơng nghệ chuyển giao 110.880 ( khấu hao năm ) Chi phí lắp đặt chạy thử thiết bị chi tiền tạm ứng ( thuế GTGT 5% ) 12.600 Tiền mua Công ty toán tiền vay dài hạn 50% Cịn lại tốn chuyển khoản thuộc quỹ đầu tư phát triển CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Ngày 13, Công ty tiến hành thuê ngắn hạn công ty M thiết bị dùng cho phận bán hàng Giá trị TSCĐ thuê 240.000 Thời gian thuê đến hết tháng 10/N Tiền thuê trả toàn ( kể thuế GTGT 10% ) tiền vay ngắn hạn 16.500 Ngày 16, phát sinh nghiệp vụ : – Thanh lý nhà kho phân xưởng sản xuất, khấu hao hết từ tháng /N., nguyên giá 48.000, tỷ lệ khấu hao bình quân năm 12% Chi phí lý chi tiền mặt 5.000, phế liệu thu hồi nhập kho 10.000 – Gửi thiết bị sản xuất tham gia liên kết dài hạn với Công ty B, nguyên giá 300.000 ; giá trị hao mòn lũy kế 55.000, tỷ lệ khấu hao bình qn năm 10% Giá trị vốn góp Cơng ty B ghi nhận 320.000, tương ứng 21% quyền kiểm soát Ngày 19, mua thiết bị quản lý dụng cho văn phịng Cơng ty Giá mua ( thuế GTGT 5% ) 315.000, trả tiền gửi ngân hàng Chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt chi tiền mặt 2.100 ( thuế GTGT 5%) Tỷ lệ khấu hao bình quân năm TSCĐ 15 % thiết bị đầu tư nguồn vốn kinh doanh Ngày 22, nghiệm thu nhà văn phòng quản lý phận XDCB bàn giao Giá tốn ngơi nhà 1.000.800, vốn xây dựng cơng trình nguồn vốn đầu tư XDCB Thời gian tính khấu hao 20 năm Ngày 25, tiến hành nghiệm thu cơng trình sửa chữa nâng cấp quầy hàng phận bán hàng nguồn vốn khấu hao Chi phí sửa chữa nâng cấp th ngồi chưa trả cho cơng ty V ( thuế GTGT 5% ) 189.000 Dự kiến sau sửa chữa xong, TSCĐ sử dụng vòng năm Được biết nguyên giá TSCĐ trước sửa chữa 300.000, hao mòn lũy kế 240.000, tỷ lệ khấu hao bình quân năm 10% Ngày 28, tiến hành nghiệm thu thiết bị sản xuất thuê sửa chữa lớn hoàn thành, bàn giao cho phận sử dụng Chi phí sửa chữa lớn th ngồi chưa trả cho cơng ty W ( thuế GTGT 5% ) 56.700 Được biết DN trích trước chi phí sửa chữa lớn theo kế hoạch thiết bị 50.000 Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ nêu Xác định mức khấu hao tăng, giảm theo phận tháng 6/N, biết DN tính khấu hao theo ngày tháng 6/N có 30 ngày Xác định mức khấu hao TSCĐ trích tháng 6/N biết: -Tháng 5/N khơng có biến động tăng giảm TSCĐ – Mức khấu hao TSCĐ trích tháng 5/N phận sản xuất : 30.000, bán hàng 7.000, quản lý DN 10.000 Giả sử tháng 7/N khơng có biến động TSCĐ Hãy xác định mức khấu hao TSCĐ trích tháng phận Giải 1.Định khoản nghiệp vụ nêu trên: 1) Nợ TK 211: 660.000 -2111: 300.000 -2112 : 360.00 Nợ TK 213 ( 2133) : 600.000 -Có TK 411 (V): 1.260.000 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 2a) Nợ TK 211( 2112) : 300.000 Nợ TK 213( 2138) : 105.600 Nợ TK 133( 1332) : 20.280 -Có TK 331( K) : 425.880 2b) Nợ TK 331( K) : 425.880 -Có TK 341: 212.940 -Có TK 112: 212.940 2c) Nợ TK 211 ( 2113) : 12.000 Nợ TK 133( 1332) : 600 -Có TK 141 : 12.600 2d) Nợ TK 414 : 204.660 -Có TK 411: 204.600 3a) Nợ TK 001 : 240.000 3b) Nợ TK 641 ( 6417): 15.000 Nợ TK 133( 1331) : 1.500 -Có TK 311 : 16.500 4a) Nợ TK 214( 2141) : 48.00 -Có TK 211 ( 2112): 48.000 4b) Nợ TK 811: 5.000 -Có TK 111: 5.000 4c) Nợ TK 152( phế liệu) : 10.000 -Có TK 711: 10.000 Nợ TK 223 (B): 320.000 Nợ TK 214( 2141) : 55.000 -Có TK 711: 75.000 -Có TK 211( 2112): 300.000 5a) Nợ TK 211( 2114) : 300.000 Nợ TK 133( 1332) : 15.000 -Có TK 112: 315.000 5b) Nợ TK 211( 2114): 2.000 Nợ TK 133 ( 1332) : 100 -Có TK 111: 2.100 6a) Nợ TK 211(2111) : 1.000.800 -Có TK 241( 2412) : 1.000.800 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 6b) Nợ TK 441: 1.000.800 -Có TK 411 : 1.000.800 7a) Nợ TK 241( 2413) : 180.000 Nợ TK 133( 1332): 9.000 -Có TK 331 ( V) : 189.000 7b) Nợ TK 211( 2111): 180.000 -Có TK 214(2143): 180.000 8a) Nợ TK 241( 2412) : 54.000 Nợ TK 133 ( 1331): 2.700 -Có TK 331 ( W): 56.700 8b) Nợ TK 335: 54.000 -Có TK 241( 2413): 54.000 8c) Nợ TK 627: 4.000 -Có TK 335: 4.000 Yêu cầu 2: Mức khấu hao TSCĐ tăng tháng 6/N tại: – Bộ phận bán hàng: (60.000 + 180.000) *6/( 5*12*30) = 800; – Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 302.000*15%*12/( 12*30) +1.000.800*9/ ( 20*12*30) = 1.510 + 1251= 2.761 – Bộ phận sản xuất : 300.000*24/ ( 10*12*30) + 360.000* 24/( 5*12*30) + 600.000*24/(5*12*30) + 312.000*21/(8*12*30) + 105.600*21/(4*12*30)= 2.000 + 4.800 + 8.000 + 2.275 + 1540 = 18.615 Mức khấu hao TSCĐ giảm tháng 6/N tại: – Bộ phận sản xuất: 300.000 *10%*15/(12*30) = 1.250 – Bộ phận bán hàng : 300.000 * 10% *6/ ( 12*30) = 500 Yêu cầu 3: Mức khấu hao TSCĐ trích tháng 6/N tại: – Bộ phận sản xuất : 30.000 + 18.615 – 1.250 = 47.365 – Bộ phận bán hàng : 7.000 + 800 – 500 = 7.300 – Bộ phận quản lý doanh nghiệp : 10.000 + 2.761 = 12.761 Yêu cầu Mức khấu hao tài sản cố định trích tháng 7/N: – Bộ phận sản xuất : 30.000 + 300.000*(10*12) + 360.000/ ( 5*12) + 600.000 /( 5*12) + 312.000/ ( 8*12) + 105.600/(4*12) – 300.000* 10%/12= 30.000 + 2.500 + 6.000 + 10.000 + 3250 + 2200 – 2500 = 51.450 – Bộ phận bán hàng : 7.000 + ( 60.000 + 180.000 )/(5*12) – 300.000 *10%/12 = 7.000 + 4.000 – 2.500 = 8.500 – Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 10.000 + 302.000*15%/12 + 1.000.800/(20*12) = 10.000 + 3.775 + 4170 = 17.945 Bài 3: Một doanh nghiệp sản xuất, có tình hình kinh doanh sau: CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt (ĐVT:1.000đ) A.Đầu tháng: 1.Tiền mặt:120.000 2.tiền gửi;580.000 3.Nguyên liệu, vật liệu “A” tồn kho, số lượng 120.000kg, đơn giá:5 4.Nguyên liệu, vật liệu “B” tồn kho, số lượng 250.000kg, đơn giá:8 5.Công cụ, dụng cụ “C” tồn kho, số lượng 300 cái, đơn giá :400 6.Giá trị TSCĐ hữu hình:15.000.000 7.hao mịn TSCĐHH:4.000.000 8.Phải trả cho người bán::900.000 9.Phải thu ngắn hạn người mua:180.000 10.Ký quỹ dài hạn:120.000 11.Vay ngắn hạn:3.300.000 12.Thuế chưa nộp cho nhà nước:250.000 13.Thành phẩm “A” tồn kho, số lượng:650kg, trị giá:864.500 14.Thành phẩm “B” tồn kho, số lượng:850kg, trị giá:1.054.000 15.Nguồn vốn kinh doanh:11.938.500 16.Quỹ đầu tư phát triển:590.000 17.quỹ khen thưởng phúc lợi:260.000 18.Sản phẩm “A” dở dang, số lượng:200 kg, tổng giá trị:200.000 19.Sản phẩm “B” dở dang, số lượng:400 kg, tổng giá trị:400.000 B TRONG THÁNG, CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT HAI SẢN PHẨM A VÀ B 1.Nhập kho nguyên liệu, vật liệu “A”, chưa toán tiền, số lượng: 380.000kg, đơn giá gồm thuế GTGT 10% là:5,060 2.Nhập kho nguyên liệu, vật liệu “B”, chưa toán tiền, số lượng: 350.000kg, đơn giá gồm thuế GTGT 10% là:8,030 3.Nhập kho công cụ, dụng cụ “C”, toán chuyển khoản, số lượng: 100 cái, đơn giá gồm thuế GTGT 10% :407 4.Xuất kho nguyên liệu, vật liệu “A” đem vào chế biến sản phẩm “A”, số lượng:400.000kg 5.Xuất kho nguyên liệu, vật liệu “B” đem vào chế biến sản phẩm “B”, số lượng:500.000kg 6.Mua vật vật liệu phụ, chuyển vào chế biến sản phẩm “A”, toán tiền mặt trị giá:4.000 7.Mua vật vật liệu phụ, chuyển vào chế biến sản phẩm “B”, toán tiền mặt trị giá:5.000 8.Tổng hopự lương phải trả cho đối tượng gồm: -nhân công trực tiếp chế biến sản phẩm A:200.000 -nhân công trực tiếp chế biến sản phẩm “B”:400.000 -nhân viên quản lý phân xưởng:100.000 9.Tính trích 19% khoản theo lương vào chi phí chế biến sản xuất phân xưởng:133.000 10.Xuất công cụ, dụng cụ”C” sử dụng phân xưởng,số lượng:300 cái, 11.Tập hợp chi phí khác phát sinh chế biến: -trích khấu hao TSCĐHH:400.000 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt -dịch vụ điện nước, điện thoại theo hóa đơn gồm thuế GTGT:10% là:66.000 -chi phí hội nghị phân xưởng, chi banừg tiền mặt, trị giá:2.400 -chi phí khác chuyển khoản:88.000 12 Tập hợp chi phí phát sinh hoạt động tiêu thụ sản phẩm “A” “B”: -Lương 19% trích theo lương nhân viên bán hàng:47.600 -Trích khấu hao TSCĐHH:60.700 -dịch vụ, điện nuowcs theo hóa đơn bao gồm thuế GTGT10% là:22.000 -chi phí hội nghị khách hàng, chi tiền mặt, trị giá:1.600 -trích trước chi phí bảo hành sản phẩm:8.800 13.Tổng hopự chi phí phát sinh hoạt động quản lý doanh nghiệp:1.156.551 -Lương 19%trích theo lương nhân viên:357.000 -trích khấu hao TSCĐHH:610.841 -dịch vụ điện nước theo hóa đơn bao gồm thuế GTGT 10% 99.000 -chi phí phát sinh tiền mặt trị giá:36.000 -chi phí phát sinh banừg tiền gửi, trị giá:36.000 -trích trước chi phí dự phòng hỗ trợ việc làm:10.710 C.KẾ QUẢ KIỂM KÊ CUỐI KỲ ,CHO BIẾT: 14.Số lượng sản phẩm”A” hoàn thnàh ché biến :1.800 kg Số lượng sản phẩm “A” tiêu thụ:2.200 kG Số lượng sản phẩm “A” dở dang :300 kg Số lượng sản phẩm “A” tồn thực tế 200kg 15.Số lượng sản phẩm”B” hoàn thnàh ché biến :4.200 kg Số lượng sản phẩm “B” tiêu thụ:4.500 kG Số lượng sản phẩm “B” dở dang :200 kg Số lượng sản phẩm “B” tồn thực tế 550kg 16.Số lượng nguyên liệu, vật liệu “A” tồn kho, số lượng:100.000kg Số lượng nguyên liệu, vật liệu “B” tồn kho, số lượng:99.000kg Số lượng công cụ, dụng cụ “C” tồn kho, số lượng:100 17.Số lượng sản phẩm “A”, nguyên liệu, vật liệu “B” hao hụt chư ão nguyên nhân :10kg D CÁC NGHIỆP VỤ KHÁC: 18.Tổng hopự hóa đơn tiêu thụ sản phẩm “A”, với đơn giá toán, bao gồm thuế GTGT 10% 1.909,05 đó, doanh nghiệp thu tiền mặt 20%, chuyển khoản 30%, số lại chưa thu tiền kỳ hạn tháng 19.Tổng hợp hóa đơn tiêu thụ sản phẩm “B”, với đơn giá toán, bao gồm thuế GTGT 10% 1.636,80 đó, doanh nghiệp thu tiền mặt 20%, chuyển khoản 60%, số lại chưa thu tiền kỳ hạn 15 tháng 20.Doanh nghiệp tạm tính thuế thu nhập dn hành, trị giá:485.000, thuế lợi nhuận sản phẩm “A” 220.000 21.Cuối tháng, dn tổng hopự doanh thu, giá vốn chi phí để xác định lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp CÁC TÀI LIỆU KHÁC : *DN áp dụng phuơng pháp kiểm kê định kỳ hnàg tồn kho tính thuế GTGT thep pp trực tiếp *giá xuất kho theo pp bình quân gia quyền kỳ dự trữ, giá trị sp dở dang đánh giá theo CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt chi phí nguyên vật liệu trực tiếp *chi phí sản xuât chung phân bổ tỷ lệ với chi phí tiền lương nhân cơng trực tiếp U CẦU : 1.ĐỊnh khoản kế tốn 2.Lập báo cáo lãi lỗ 3.lập cân đối kế toán (khái quát ) giải: I Định khoản: Nợ TK 152 : 4.6×380.000 (CT Vật liệu A) Nợ TK 133 : 0.46×380.000 Có TK 331 : 5.06×380.000 Nợ TK 152 : 7.3×350.000=2.555.000 (CT Vật Liệu B) Nợ TK 133 : 255.500 Có TK 331 : 8.03×350.000 Nợ TK 153 : 370×100=37.000 (CT Công Cụ dụng cụ C) Nợ TK 133 : 3700 Có TK 112 : 40.700 Nợ TK 621 : 4.696×400.000=1.878.400 (CT VLA : SL 400.000 Đgiá= (5×120.000+4.6×380.000)/(120.000+380.000) = 4.696 ) Có TK 152 : 1.878.400 Nợ TK 621 : 7.591667×500.000=3.795.833 (CT VLB : SL 500.000, DG=(7.3×350.000+8×250.000)/600=7.591667 Có TK 152 : 3.795.833 Nợ TK 621 : 4000 (CT Mua VL Phụ cho sx SP A) CÓ TK 111 : 4000 Nợ TK 621 : 5000 (CT SPB) Có TK 111 : 5000 8a Nợ TK 622 : 600.000 (CT SPA: 200.000, SPB 400.000) Có TK 334: 600.000 8b Nợ TK 627 : 100.000 (CT SPA (100.000×200)/(200+400)=33.333 SPB 66.667) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Có TK 334 : 100.000 Nợ TK 622 : (600+100)x19%= 133.000 Có TK 338 : 133.000 10 Nợ TK 623 : 314×300=94.200 (CT Cơng cụ C SL 300, DG=(370×100+400×300)/500=314) Có TK 153 : 94.200 11 Nợ TK 627 : 550.400 Nợ TK 133 : 6000 Có TK 214 : 400.000 Có TK 335 : 66.000 Có TK 111 : 2.400 Có TK 112 : 88.000 12 Nợ TK 641 : 138.700 Nợ TK 133 : 2000 Có TK 334 : 47.600 Có TK 214 : 60.700 Có TK 335 : 22.000 Có TK 111 : 1.600 Có TK 3388 : 8.800 (hoặc 811) 13 Nợ TK 642 : 1.140.551 Nợ TK 133 : 9000 Có TK 334 : 357.000 Có TK 214 : 610.841 Có TK 335 : 99.000 Có TK 111 : 36.000 Có TK 112 : 36.000 Có TK 351 : 10.710 Bài 4: Công ty M nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tổ chức kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xun Trong tháng 3, phịng kế tốn có tài liệu liên quan đến tình hình tốn với người bán người nhận thầu sau: I Số dư đầu tháng 3: TK 331: 31.000.000đ, đó: cơng ty xây dựng số – số dư Nợ: 50.000.000đ, cửa hàng Đồng Tâm – số dư Có: 80.000.000đ, ơng A – số dư Có: 1.000.000đ II Số phát sinh tháng: Ngày 02/03 nhập kho 5.000kg vật liệu X chưa tốn tiền cho cơng ty Đơng Hải, CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt đơn giá chưa thuế GTGT ghi hóa đơn (GTGT) 10.000đ/kg, thuế GTGT 5% Ngày 05/03 mua máy vi tính theo hóa đơn (GTGT) 16.500.000đ (gồm thuế GTGT 10%) chưa trả tiền cửa hàng vi tính 106, dùng cho câu lạc quỹ phúc lợi đài thọ Ngày 08/03 nghiệm thu cơng trình nhà kho công ty xây dựng số nhận thầu (phần xây lắp) theo hóa đơn (GTGT) 165.000.000đ (gồm thuế GTGT 15.000.000đ) Ngày 10/03 chuyển TGNH toán số tiền cịn nợ cơng ty xây dựng số Ngày 12/03 chi tiền mặt toán cho cửa hàng vi tính 106 sau trừ chiết khấu tốn hưởng 1% giá chưa thuế Ngày 20/03 nhập kho hàng hóa E mua chịu cơng ty X theo hóa đơn (GTGT) 10.500.000đ (gồm thuế GTGT 5%) Ngày 24/03 ứng trước tiền mặt theo hợp đồng giao thầu sửa chữa lớn xe vận tải cho Garage Ngọc Hùng 2.000.000đ Ngày 26/03 chi phí gia cơng khn mẫu phải trả cho sở khí Phú Thọ theo hóa đơn bán hàng thơng thường 10.000.000đ Cơng ty nhận tồn khn mẫu th ngồi gia công với giá thực tế 15.000.000đ, giao thẳng cho phân xưởng sử dụng, ước tính phân bổ 18 tháng từ tháng sau Ngày 28/03 công ty xử lý số tiền nợ khơng địi, khoản tiền phải trả cho ông A 1.000.000đ tính vào thu nhập khác 10 Cuối tháng nhận hóa đơn (GTGT) XN Thiên Long số tiền 5.500.000đ (gồm thuế GTGT 500.000đ) Công ty chấp nhận toán vật tư chưa nhập kho u cầu: • Trình bày bút tốn ghi sổ nghiệp vụ • Mở sổ chi tiết theo dõi toán với nhà cung cấp Bài giải Ngày 02/03 Nợ TK 152: Nợ TK 133: Có TK 331: 50.000.000 = 5.000 x 10.000 2.500.000 52.500.000 Ngày 05/03 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Nợ TK 211: 16.500.000 Có TK 331 (VT 106): 16.500.000 Nợ TK 4312: 16.500.000 Có TK 4313: 16.500.000 Ngày 08/03 Nợ TK 2412: 150.000.000 Nợ TK 133: 15.000.000 Có TK 311 (xây dựng số 1): 165.000.000 Ngày 10/03 Nợ TK 311 (xây dựng số 1): Có TK 112: 115.000.000 = 165.000.000 – 50.000.000 115.000.000 Ngày 12/03 Nợ TK 331 (VT 106): 16.500.000 Có TK 515: 150.000 = 15.000.000 x 1% Có TK 111: 16.350.000 Ngày 20/03 Nợ TK 156: 10.000.000 Nợ TK 133: 500.000 Có TK 331 (X): 10.500.000 Ngày 24/03 Nợ TK 331: 2.000.000 Có TK 111: 2.000.000 Ngày 26/03 Nợ TK 154: Có TK 331: Nợ TK 242: Có TK 154: 10.000.000 10.000.000 15.000.000 15.000.000 Ngày 28/03 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Nợ TK 331 (A): Có TK 711: 1.000.000 1.000.000 10 Cuối tháng Nợ TK 151: 5.000.000 Nợ TK 133: 500.000 Có TK 331: 5.500.000 Bài 5: Cơng ty TNHH A có tình sau: Số dư ngày 31/03/N TK 421 100.000.000đ Trong đó: • TK 4211 80.000.000đ • TK 4212 20.000.000đ Trong năm N – 1, cơng ty có lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN 190.000.000đ tạm chia lãi cho thành viên góp vốn 50.000.000đ, trích Quỹ đầu tư phát triển: 50.000.000đ, Quỹ khen thưởng: 5.000.000đ, Quỹ phúc lợi: 5.000.000đ Quyết định phân phối số lợi nhuận lại năm trước (năm N – 1): • Chia lãi bổ sung cho thành viên góp vốn: 50.000.000đ • Trích thưởng cho ban điều hành: 10.000.000đ • Số lợi nhuận sau thuế cịn lại chưa phân phối năm trước sau trừ khoản trên, trích thêm Quỹ đầu tư phát triển 50%, Quỹ khen thưởng 20% Quỹ dự phịng tài 30% Kế toán xác định kết kinh doanh tháng 4/N lỗ 8.000.000đ Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh Bài giải Nợ TK 4211: Có TK 3388: Nợ TK 4211: Có TK 418: Nợ TK 4211: Có TK 414: Có TK 4311: Có TK 415: 50.000.000 50.000.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000 10.000.000 4.000.000 6.000.000 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Nợ TK 4212: 8.000.000 Có TK 911: 8.000.000 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt … -Có TK 711 : 75.000 -Có TK 211 ( 211 2): 300.000 5a) Nợ TK 211 ( 211 4) : 300.000 Nợ TK 13 3( 13 32) : 15 .000 -Có TK 11 2: 315 .000 5b) Nợ TK 211 ( 211 4): 2.000 Nợ TK 13 3 ( 13 32) : 10 0 -Có TK 11 1: 2 .10 0 6a)… Ngày 10 /03 Nợ TK 311 (xây dựng số 1) : Có TK 11 2: 11 5.000.000 = 16 5.000.000 – 50.000.000 11 5.000.000 Ngày 12 /03 Nợ TK 3 31 (VT 10 6): 16 .500.000 Có TK 515 : 15 0.000 = 15 .000.000 x 1% Có TK 11 1: 16 .350.000… 211 ( 211 2) : 300.000 Nợ TK 213 ( 213 8) : 10 5.600 Nợ TK 13 3( 13 32) : 20.280 -Có TK 3 31( K) : 425.880 2b) Nợ TK 3 31( K) : 425.880 -Có TK 3 41: 212 .940 -Có TK 11 2: 212 .940 2c) Nợ TK 211 ( 211 3) : 12 .000

– Xem thêm –

Xem thêm: Bài tập kế toán tài chính có lời giải phần 1,

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp