Bài tập Kế toán quản trị kèm lời giải – Phân tích PCV.pdf (Kế toán quản trị) | Tải miễn phí

Bài tập Kế toán quản trị kèm lời giải – Phân tích PCV

pdf

Số trang Bài tập Kế toán quản trị kèm lời giải - Phân tích PCV
22
Cỡ tệp Bài tập Kế toán quản trị kèm lời giải - Phân tích PCV
273 KB
Lượt tải Bài tập Kế toán quản trị kèm lời giải - Phân tích PCV
0
Lượt đọc Bài tập Kế toán quản trị kèm lời giải - Phân tích PCV
37
Đánh giá Bài tập Kế toán quản trị kèm lời giải - Phân tích PCV

4 (
3 lượt)

22273 KB

Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu

Đang xem trước 10 trên tổng 22 trang, để tải xuống xem rất đầy đủ hãy nhấn vào bên trên

Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

BÀI TẬP
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 20, Tháng 04, Năm 2014

Bài tập số 38: Trang 491
Công ty X và công ty Y kinh doanh cùng loại mặt hàng. Có tài liệu sau đây về hoạt động sản
xuất kinh doanh của hai công ty trong tháng 3 năm 2009:
Chỉ tiêu

Công ty X

Công ty Y

Doanh thu tiêu thụ

200.000.000

200.000.000

Tỷ lệ hiệu số gộp

30%

70%

160.000.000

120.000.000

Tổng chi phí
Yêu cầu:

1. Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo mô hình ứng xử của chi phí cho từng
công ty. Có nhận xét gì về cơ cấu chi phí của hai công ty trên.
2. Xác định độ lớn đòn bẩy kinh doanh của từng công ty. Giả sử doanh thu của hai công
ty tăng thêm 10%. Cho biết lãi của từng công ty tăng thêm bao nhiêu ?
3. Xác định doanh thu hòa vốn, doanh thu an toàn và tỷ lệ doanh thu an toàn của từng
công ty khi doanh thu tăng thêm 10%. Các điều kiện khác của các công ty không thay
đổi.
4. So sánh doanh thu hòa vốn, doanh thu an toàn và tỷ lệ doanh thu an toàn trước và sau
khi tăng thêm 10% doanh thu tiêu thụ của hai công ty. Cho nhận xét ?
Bài làm: (Đơn vị tính: đồng)
1. Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo mô hình ứng xử của chi phí cho từng
công ty. Có nhận xét gì về cơ cấu chi phí của hai công ty trên.
Công ty X:
Tỷ lệ hiệu số gộp là 30%,
Suy ra: Hiệu số gộp = Doanh thu x 30% = 200.000.000 x 30% = 60.000.000
Suy ra: Biến phí = Doanh thu – Hiệu số gộp = 200.000.000 – 60.000.000 = 140.000.000
Do tổng chi phí là: 160.000.000 => Định phí = 160.000.000 – 140.000.000 = 20.000.000
EBIT = Doanh thu – Tổng chi phí = 200.000.000 – 160.000.000 = 40.000.000
Báo cáo thu nhập theo dạng hiệu số gộp công ty X:
Chỉ tiêu

Giá trị

Tỷ lệ (%)

Doanh thu

200.000.000

100

Biến phí

140.000.000

70

Hiệu số gộp

60.000.000

30

Định phí

20.000.000

EBIT

40.000.000

Công ty Y:
Tỷ lệ hiệu số gộp là 70%,
Suy ra: Hiệu số gộp = doanh thu x 70% = 200.000.000 x 70% = 140.000.000
Suy ra: Biến phí = doanh thu – hiệu số gộp = 200.000.000 – 140.000.000 = 60.000.000
Do tổng chi phí là: 120.000.000 => Định phí = 120.000.000 – 60.000.000 = 60.000.000
EBIT = doanh thu – tổng chi phí = 200.000.000 – 120.000.000 = 80.000.000
Báo cáo thu nhập theo dạng hiệu số gộp công ty Y:
Chỉ tiêu

Giá trị

Tỷ lệ (%)

Doanh thu

200.000.000

100

Biến phí

60.000.000

30

Hiệu số gộp

140.000.000

70

Định phí

60.000.000

EBIT

80.000.000

Nhận xét:
Ta phân tích về kết cấu chi phí:
– Công ty X có biến phí chiếm tỷ trọng lớn ( 140.000.000 / 160.000.000 = 87,5%), định phí
chiếm tỷ trọng nhỏ (20.000.000 / 160.000.000 = 12,5%) và do đó tỷ lệ hiệu số gộp cũng nhỏ.
Công ty này sẽ có lợi nhuận ít thay đổi, do đó đánh mất lợi nhuận đáng kể khi doanh thu
tăng. Nhưng công ty có định phí nhỏ trong kết cấu chi phí, tỷ lệ hiệu số gộp nhỏ, doanh thu
hòa vốn thấp, số dư an toàn cao; thiệt hại hiệu số gộp thấp khi doanh thu giảm: độ an toàn
trong kinh doanh cao.
– Công ty Y lại có: biến phí và định phí chiếm tỷ trọng như nhau ( 60.000.000 / 120.000.000
= 50%), nhưng tỷ trọng biến phí tương đối nhỏ so với doanh thu, và do đó tỷ trọng hiệu số
gộp tương đối lớn. Công ty này sẽ có lợi nhuận thay đổi nhanh, do đó lợi nhuận tăng đáng
kể khi doanh thu tăng. Nhưng công ty có biến phí nhỏ trong kết cấu chi phí, tỷ lệ hiệu số
gộp lớn, doanh thu hòa vốn cao, số dư an toàn thấp; thiệt hại hiệu số gộp cao khi doanh
thu giảm: độ an toàn trong kinh doanh sẽ thấp hơn.

2. Xác định độ lớn đòn bẩy kinh doanh của từng công ty. Giả sử doanh thu của hai công
ty tăng thêm 10%. Cho biết lãi của từng công ty tăng thêm bao nhiêu ?
Công ty X:
Hiệu số gộp
Lợi nhuận

Độ lớn đòn bẩy kinh doanh =

=

60.000.000
40.000.000

= 1,5

Khi doanh thu công ty X tăng lên 10% thì tốc độ tăng lợi nhuận của công ty X là: 1,5 x 10%
(Với điều kiện giá bán, biến phí đơn vị và định phí không đổi).
Vậy lợi nhuận của công ty X sẽ tăng thêm: 1,5 x 10% x 40.000.000 = 6.000.000
Công ty Y:
Hiệu số gộp
Lợi nhuận

Độ lớn đòn bẩy kinh doanh =

=

140.000.000
80.000.000

= 1,75

Khi doanh thu công ty X tăng lên 10% thì tốc độ tăng lợi nhuận của công ty X là: 1,75 x 10%
(Với điều kiện giá bán, biến phí đơn vị và định phí không đổi).
Vậy lợi nhuận của công ty X sẽ tăng thêm: 1,75 x 10% x 80.000.000 = 14.000.000
3. Xác định doanh thu hòa vốn, doanh thu an toàn và tỷ lệ doanh thu an toàn của từng
công ty khi doanh thu tăng thêm 10%. Các điều kiện khác của các công ty không thay
đổi.
a. Trường hợp 1: Giả định rằng các điều kiện khác của công ty không thay đổi là: Giá
bán không đổi, biến phí đơn vị không đổi, và định phí không đổi. Ta có các bảng báo cáo
thu nhập sau:

Bảng báo cáo thu nhập theo dạng hệ số gộp của Công ty X và Công ty Y khi doanh
thu tăng 10%

Chỉ tiêu

Công ty X

Công ty Y

Giá trị

Tỷ lệ (%)

Giá trị

Tỷ lệ (%)

Doanh thu

220.000.000

100

220.000.000

100

Biến phí

154.000.000

70

66.000.000

30

Hiệu số gộp

66.000.000

30

154.000.000

70

Định phí

20.000.000

60.000.000

EBIT

46.000.000

94.000.000

Giải thích số liệu bảng báo cáo:

Công ty X:

Doanh thu tăng thêm 10% => Doanh thu (sau khi tăng 10%) = 200.000.000 x (100% + 10%)
= 220.000.000
Do các điều kiện khác không đổi: Doanh thu tăng 10% suy ra tốc độ tăng lợi nhuận bằng
1,5 x 10%, suy ra giá trị lợi nhuận tăng thêm là 1,5 x 10% x 40.000.000 bằng 6.000.000,
suy ra giá trị lợi nhuận sau khi doanh thu tăng 10% là 40.000.000 + 6.000.000 bằng
46.000.000. Tóm lại: Lợi nhuận = 46.000.000
Định phí (không đổi) = 20.000.000
Suy ra: Biến phí = Doanh thu – Định phí – Lợi nhuận
= 220.000.000 – 20.000.000 – 46.000.000 = 154.000.000
Hiệu số gộp = Doanh thu – Biến phí = 220.000.000 – 154.000.000 = 66.000.000

Công ty Y:

Doanh thu tăng thêm 10% => Doanh thu (sau khi tăng 10%) = 200.000.000 x (100% + 10%)
= 220.000.000
Do các điều kiện khác không đổi: Doanh thu tăng 10% suy ra tốc độ tăng lợi nhuận bằng
1,75 x 10%, suy ra giá trị lợi nhuận tăng thêm là 1,75 x 10% x 80.000.000 bằng 14.000.000,
suy ra giá trị lợi nhuận sau khi doanh thu tăng 10% là 80.000.000 + 14.000.000 bằng
94.000.000. Tóm lại: Lợi nhuận = 94.000.000
Định phí (không đổi) = 60.000.000
Suy ra: Biến phí = Doanh thu – Định phí – Lợi nhuận
= 220.000.000 – 60.000.000 – 94.000.000 = 66.000.000
Hiệu số gộp = Doanh thu – Biến phí = 220.000.000 – 66.000.000 = 154.000.000
Xác định doanh thu hòa vốn, doanh thu an toàn và tỷ lệ doanh thu an toàn của từng
công ty khi doanh thu tăng thêm 10%.

Công ty X:

Doanh thu hòa vốn =

Định phí
Tỷ lệ hiệu số gộp

=

20.000.000
30%

 66.666.667

Doanh thu an toàn = Doanh thu tiêu thụ – Doanh thu hòa vốn
= 220.000.000 – 66.666.667 = 153.333.333
153.333.333
220.000.000

Tỷ lệ doanh thu an toàn =

x 100%  69.7%

Công ty Y:

Doanh thu hòa vốn =

Định phí
Tỷ lệ hiệu số gộp

=

60.000.000
70%

 85.714.286

Doanh thu an toàn = Doanh thu tiêu thụ – Doanh thu hòa vốn
= 220.000.000 – 85.714.286 = 134.285.714
134.285.714
220.000.000

Tỷ lệ doanh thu an toàn =

x 100%  61,04%

b. Trường hợp 2: Giả định rằng các điều kiện khác của công ty không thay đổi là: Điều
kiện của công ty theo đề bài không đổi, tức là tổng chi phí không đổi và tỷ lệ hiệu số gộp và
tỷ lệ biến phí trên doanh thu không đổi. Ta có các bảng báo cáo thu nhập sau:
Bảng báo cáo thu nhập theo dạng hệ số gộp của Công ty X và Công ty Y khi doanh
thu tăng 10%
Chỉ tiêu

Công ty X

Công ty Y

Giá trị

Tỷ lệ (%)

Giá trị

Tỷ lệ (%)

Doanh thu

220.000.000

100

220.000.000

100

Biến phí

154.000.000

70

66.000.000

30

Hiệu số gộp

66.000.000

30

154.000.000

70

Định phí

6.000.000

54.000.000

EBIT

60.000.000

100.000.000

Giải thích số liệu bảng báo cáo:

Công ty X:

Doanh thu tăng thêm 10% => Doanh thu (sau khi tăng 10%) = 200.000.000 x (100% + 10%)
= 220.000.000
Do tỷ lệ hiệu số gộp và tỷ lệ biến phí trên doanh thu không đổi cho nên:
Biến phí = Doanh thu x 70% = 220.000.000 x 70% = 154.000.000
Hiệu số gộp = Doanh thu x 30% = 220.000.000 x 30% = 66.000.000

Do tổng chi phí không đổi cho nên:
Định phí = Tổng chi phí – Biến phí = 160.000.000 – 154.000.000 = 6.000.000
Lợi nhuận = Doanh thu – Tổng chi phí = 220.000.000 – 160.000.000 = 60.000.000

Công ty Y:

Doanh thu tăng thêm 10% => Doanh thu (sau khi tăng 10%) = 200.000.000 x (100% + 10%)
= 220.000.000
Do tỷ lệ hiệu số gộp và tỷ lệ biến phí trên doanh thu không đổi cho nên:
Biến phí = Doanh thu x 30% = 220.000.000 x 30% = 66.000.000
Hiệu số gộp = Doanh thu x 70% = 220.000.000 x 70% = 154.000.000
Do tổng chi phí không đổi cho nên:
Định phí = Tổng chi phí – Biến phí = 120.000.000 – 66.000.000 = 54.000.000
Lợi nhuận = Doanh thu – Tổng chi phí = 220.000.000 – 120.000.000 = 100.000.000
Xác định doanh thu hòa vốn, doanh thu an toàn và tỷ lệ doanh thu an toàn của từng
công ty khi doanh thu tăng thêm 10%.

Công ty X:

Doanh thu hòa vốn =

Định phí
Tỷ lệ hiệu số gộp

=

6.000.000
30%

= 20.000.000

Doanh thu an toàn = Doanh thu tiêu thụ – Doanh thu hòa vốn
= 220.000.000 – 20.000.000 = 200.000.000
Tỷ lệ doanh thu an toàn =

200.000.000
220.000.000

x 100%  90,91%

Công ty Y:

Doanh thu hòa vốn =

Định phí
Tỷ lệ hiệu số gộp

=

54.000.000
70%

 77.142.857

Doanh thu an toàn = Doanh thu tiêu thụ – Doanh thu hòa vốn
= 220.000.000 – 77.142.857 = 142.857.143
Tỷ lệ doanh thu an toàn =

142.857.143
220.000.000

x 100%  64,94%

4. So sánh doanh thu hòa vốn, doanh thu an toàn và tỷ lệ doanh thu an toàn trước và sau
khi tăng thêm 10% doanh thu tiêu thụ của hai công ty. Cho nhận xét ?
Ta lập bảng so sánh sau:
a. Trường hợp 1 (tương ứng trường hợp 1 câu 3)
Xác định doanh thu hòa vốn, doanh thu an toàn và tỷ lệ doanh thu an toàn của từng công
ty trước khi doanh thu tăng thêm 10%:

Công ty X:

Doanh thu hòa vốn =

Định phí
Tỷ lệ hiệu số gộp

=

20.000.000
30%

 66.666.667

Doanh thu an toàn = Doanh thu tiêu thụ – Doanh thu hòa vốn
= 200.000.000 – 66.666.667 = 133.333.333
Tỷ lệ doanh thu an toàn =

133.333.333
200.000.000

x 100%  66,67%

Công ty Y:

Doanh thu hòa vốn =

Định phí
Tỷ lệ hiệu số gộp

=

60.000.000
70%

 85.714.286

Doanh thu an toàn = Doanh thu tiêu thụ – Doanh thu hòa vốn
= 200.000.000 – 85.714.286 = 114.285.714
Tỷ lệ doanh thu an toàn =

114.285.714
200.000.000

x 100%  57,14%

Bảng so sánh doanh thu hòa vốn, doanh thu an toàn và tỷ lệ doanh thu an toàn
trước và sau khi tăng thêm 10% doanh thu tiêu thụ của hai công ty

Doanh thu hòa vốn

Công ty X
Trước khi
Sau khi
doanh thu
doanh thu
tăng 10%
tăng 10%
66.666.667
66.666.667

Công ty Y
Trước khi
Sau khi
doanh thu
doanh thu
tăng 10%
tăng 10%
85.714.286
85.714.286

Doanh thu an toàn

133.333.333

153.333.333

114.285.714

134.285.714

66,67%

69.7%

57,14%

61,04%

Chỉ tiêu

Tỷ lệ doanh thu an toàn

Nhận xét:
Từ bảng so sánh ta thấy doanh thu hòa vốn của công ty X trước và sau khi doanh thu tăng
10% đều bằng nhau và bằng 66.666.667.
Doanh thu hòa vốn của công ty Y trước và sau khi doanh thu tăng 10% cũng bằng nhau và
bằng 85.714.286.
Nhìn chung doanh thu hòa vốn của hai công ty tương đối thấp dẫn đến doanh thu an toàn
tương đối cao được chứng minh thông qua tỷ lệ doanh thu an toàn.
Doanh thu an toàn của hai công ty sau khi doanh thu tăng 10% đều cao hơn so với doanh
thu an toàn trước khi doanh thu tăng 10% là 20.000.000.

b. Trường hợp 2 (tương ứng trường hợp 2 câu 3)
Xác định doanh thu hòa vốn, doanh thu an toàn và tỷ lệ doanh thu an toàn của từng công
ty trước khi doanh thu tăng thêm 10%: (giống trường hợp 1)
Bảng so sánh doanh thu hòa vốn, doanh thu an toàn và tỷ lệ doanh thu an toàn
trước và sau khi tăng thêm 10% doanh thu tiêu thụ của hai công ty

Doanh thu hòa vốn

Công ty X
Trước khi
Sau khi
doanh thu
doanh thu
tăng 10%
tăng 10%
66.666.667
20.000.000

Công ty Y
Trước khi
Sau khi
doanh thu
doanh thu
tăng 10%
tăng 10%
85.714.286
77.142.857

Doanh thu an toàn

133.333.333

200.000.000

114.285.714

142.857.143

66,67%

90,91%

57,14%

64,94%

Chỉ tiêu

Tỷ lệ doanh thu an toàn
Nhận xét:

Từ bảng so sánh ta thấy doanh thu hòa vốn của hai công ty trước và sau khi doanh thu tăng
10% đều có sự chênh lệch đáng kể và doanh thu hòa vốn của hai công ty sau khi doanh
thu tăng 10% đều thấp hơn so với trước khi doanh thu tăng 10%.
Doanh thu an toàn của công ty X sau khi doanh thu tăng 10% là rất cao: 200.000.000 đạt tỷ
lệ an toàn là 90,91%
Doanh thu an toàn của công ty Y sau khi doanh thu tăng 10% là tương đối cao: 142.857.143
đạt tỷ lệ an toàn là 64,94%
Nhìn chung doanh thu an toàn của hai công ty có sự khác biệt rõ rệt trước và sau khi doanh
thu tăng 10%, doanh thu an toàn “sau” đều cao hơn so với “trước” và biến động doanh thu
an toàn của công ty X là cao hơn so với công ty Y

Bài tập số 39: Trang 491-492
Công ty TNHH Minh Bình đang tính toán tìm một giải pháp giao cho các đại lý bán các loại
giày dép do công ty sản xuất. Dưới đây là các số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh
của công ty được cho trong tài liệu như sau: (đơn vị tính: đồng).

Sản lượng tiêu thụ trung bình là:

40.000 đôi

Sản lượng tiêu thụ tối đa là:

60.000 đôi

Đơn giá bán:

40.000 đồng/đôi

Chi phí sản xuất trực tiếp:

26.500 đồng/đôi

Hoa hồng bán hàng:

1.500 đồng/đôi

Chi phí bao bì:

2.000 đồng/đôi

Các chi phí cố định hàng năm 360.000.000 đồng được cho như sau:

Tiền thuê nhà:

Lương nhân viên:

200.000.000 đồng

Chi phí quảng cáo:

80.000.000 đồng

Chi phí khác:

20.000.000 đồng

60.000.000 đồng

Yêu cầu: Anh chị hãy xác định:
1. Hiệu số gộp đơn vị sản phẩm và tỷ lệ hiệu số gộp.
2. Xác định doanh thu và sản lượng hòa vốn.
3. Nếu công ty chỉ bán được 35.000 đôi thì EBIT sẽ là bao nhiêu ?
4. Nếu phải thưởng cho nhân viên bán hàng thêm 500 đồng cho mỗi đôi giày được bán
thì doanh thu và sản lượng ở điểm hòa vốn là bao nhiêu ?
5. Nếu tiền lương của bộ phận bán hàng được tính theo nguyên tắc thêm một khoản định
phí là 100.000.000 đồng. Vậy điểm hòa vốn tính theo sản lượng và doanh thu là bao
nhiêu ?
6. Nếu sau điểm hòa vốn phải thưởng cho nhân viên bán hàng thêm 500 đồng mỗi đôi
giày được bán. Vậy lợi nhuận của công ty là bao nhiêu nếu sản lượng tiêu thụ đạt
50.000 đôi ?
7. Nếu công ty thay đổi hình thức trả lương theo thời gian là 100.000.000 đồng trong kỳ
sang trả lương theo sản phẩm là 2.000 đồng/đôi, dự kiến sản lượng tăng hơn so với
mức bình thường là 25%, theo anh chị EBIT tăng hay giảm bao nhiêu ?
8. Nếu công ty thực hiện chính sách bán hàng “sale off” nhân dịp lễ Tạ Ơn tại Hoa Kỳ, với
giá bán giảm 25% trên giá hiện tại, tăng chi phí quảng cáo thêm 50.000.000 đồng, dự
kiến sản lượng đạt mức tiêu thụ tối đa, anh chị cho biết EBIT tăng hay giảm ?

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp