Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp – có lời giải: Bài 2

Kế toán Việt Hưng chia sẻ các mẫu bài tập định khoản kế toán hành chính sự nghiệp có đính kèm file lời giải các mẫu bài tập – mong rằng các mẫu bài tập sau sẽ giúp ích cho các bạn trong việc giải quyết công việc thực tế

bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

BÀI 1: Tài liệu tại đơn vị HCSN Y tháng 6/N (1.000đ, các tài khoản khác có số dư hợp lý)

A. Chi phí kinh doanh dịch vụ dở dang 11.120 ( chi phí quản lý)

B. Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 6/N.

 1. Chi phí khấu hao TSCĐ của hoạt động dịch vụ 2.780
 2. Chi phí dịch vụ mua ngoài dùng cho hoạt động dịch vụ đã trả bằng tiền mặt 36.140, thuế GTGT 5%
 3. Chi phí điện thoại trả bằng chuyển khoản 34.750, thuế GTGT 10%
 4. Thanh lý 1 TSCĐ của hoạt động thường xuyên.
  • Nguyên giá:  83.400
  • Hao mòn lũy kế: 69.500
  • Giá trị bán thu hồi sau thanh lý 11.120 bằng tiền mặt
 5. Chi phí tiền lương phải trả cho hoạt động dịch vụ kinh doanh 27.800
 6. Tính quỹ trích phải nộp theo lương (19%) 5.282.
 7. Nhượng bán TSCĐ hữu hình của Kinh doanh:

– Nguyên giá: 139.000

– Hao mòn lũy kế : 127.880
– Thu bán TSCĐ phải thu 13.900
– Chi bán gia tài bằng tiền mặt : 1.390
8. Chi quản trị khác tính cho hoạt động giải trí kinh doanh thương mại 33.360 được ghi giảm chi hoạt động giải trí tiếp tục .
9. Phát hiện thiếu 1 TSCĐ của hoạt động giải trí tiếp tục, đơn vị chức năng làm thủ tục ghi thanh lý .
– Nguyên giá : 34.750 .
– Hao mòn lũy kế : 27.800
– Giá trị còn lại nếu thiếu mất chờ giải quyết và xử lý tịch thu là 6.950
10. Quyết định giải quyết và xử lý giá trị thiếu mất TSCĐ bằng cách :
– Đòi bồi thường bằng cách trừ lương : 10 %
– Xóa bỏ số phải thu : 90 %
11. Dịch Vụ Thương Mại hoàn thành xong chuyển giao cho người mua .
– Giá vốn hoạt động giải trí kinh doanh thương mại dịch vụ : 117.872
– Chi tiêu quản trị kết chuyển là 33.360
– Chi sản xuất, kinh doanh thương mại khác ( thanh lý, bán TSCĐ ) 12.510
– Doanh thu hoạt động giải trí kinh doanh thương mại dịch vụ 195.990 đã thu bằng chuyển khoản qua ngân hàng .
12. Các định chênh lệch thu, chi hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và kết chuyển 57.963 .

YÊU CẦU bài tập kế toán hành chính sự nghiệp:

 1. Định khoản và ghi TK các nghiệp vụ phát sinh
 2. Mở và ghi sổ các nghiệp vụ trên sổ của hình thức “NKC”, “CTGS”, “NKSC”.

BÀI GIẢI

1. Nợ TK 631

Có TK 214:                  2780

2. Nợ TK 631 34419

Nợ TK 31131                           1721

Có TK 111                        36140

3. Nợ TK 631 34750

Nợ TK 31131                            3475

Có TK 111                         38225

4 .Nợ TK 466:  83400 – 69500 =   13900

Nợ TK 214                              69500

Có TK 211                         83400

Nợ TK 111/ Có TK 5118                 11120

5. Nợ TK 631/ Có TK 334              27800

6. Nợ TK 631/Có TK 332                 5282

7 .

+ Nợ TK 5118:        139 – 127,88 =   11120

Nợ TK 214                                    127880

Có TK 211                              139000

+ Nợ TK 3111/ Có TK 5118                            13900

+ Nợ TK 5118/ TK 111                                      1390

8. Nợ TK 631 /Có TK 6612                          33360

9 .

+ Nợ TK 466                                                   6950

Nợ TK 214                                                 27800

Có TK 211                                         34750

+ Nợ TK 3118/ Có TK 5118                             6950

10. Nợ TK 334:               6950*10%  =              695

Nợ TK 5118               6950 – 695 =            6255

CóTK3118                                            6950

11 .
+ Nợ TK 631

Có TK 531: 117872 + 33360 + 12510 = 163742

+ Nợ TK112 / Có TK 531                                      195990

 1. Nợ TK 531/ Có TK 631                               57963

BÀI 2: Tại đơn vị HCSN Q có tài liệu sau về kinh phí dự án và sử dụng kinh phí dự án quý IV/N (đvt: 1.000đ)

 1. Nhận dự toán kinh phí dự án quý IV được giao 1.800.000, trong đó dự toán kinh phí quản lý dự án 30%, thực hiện dự án 70%.
 2. Rút dự toán kinh phí dự án về quỹ tiền mặt để chi tiêu, trong đó: dự toán kinh phí quản lý dự án 270.000, dự toán kinh phí thực hiện dự án là 630.000
 3. Mua vật liệu cho thực hiện dự án chi bằng tiền mặt 160.000, trả bằng dự toán kinh phí thực hiện dự án rút thanh toán 180.000.
 4. Mua TSCĐ hữu hình cho thực hiện dự án 720.000, trong đó trả bằng tiền mặt 40%, trả bằng dự toán kinh phí rút 60%.
 5. Lương phải trả cho dự án 54.000, trong đó quản lý dự án là 8.100, thực hiện dự án 45.900
 6. Tính các khoản chi mua vật liệu dùng trực tiếp cho quản lý dự án 54.000 (bằng tiền mặt 30%, bằng dự toán kinh phí 70%)
 7. Mua thiết bị cho quản lý dự án 378.000, trong đó chi bằng tiền mặt 189.000, còn lại trả bằng dự toán kinh phí dự án rút thanh toán.
 8. Chi tiền mặt cho thực hiện dự án: 8.100, quản lý dự án: 9.900.
 9. Rút dự toán kinh phí dự án trả dịch vụ mua ngoài cho:
 • Thực hiện dự án: 54.000
 • Quản lý dự án: 9.900
  1. Dịch vụ điện nước đã chi:
 • Bằng tiền mặt cho quản lý dự án 16.200, cho thực hiện dự án 36.000
 • Rút dự toán kinh phí trả tiền dịch vụ mua cho quản lý dự án 16.200, thực hiện dự án 36.000
  1. Dịch vụ thuê văn phòng quản lý dự án đã chi trả trực tiếp bằng tiền mặt là 19.800,bằng dự toán kinh phí dự án rút là 27.900.
  2. Quyết toán kinh phí dự án được duyệt, kết chuyển chi dự án sang nguồn kinh phí dự án.

B. YÊU CẦU bài tập kế toán hành chính sự nghiệp:

 • Định khoản và ghi tài khoản các nghiệp vụ.
 • Mở và ghi sổ Nhật ký chung, sổ cái tài khoản 662 và 462.
 • Nếu kinh phí dự án và chi dự án được duyệt trong năm sau thì hạch toán như thế nào?

BÀI GIẢI

 1. Nợ TK 0091      1800
 2. Nợ TK 111          900

Có TK 4621                              900     

Có TK 0091                              900

 1. + Nợ TK 6622 / Có TK 111                    160

+ Nợ TK 6622 / Có TK 4621                      180   

Có TK 0091                          180  

 1. + Nợ TK 211                                               720

Có TK 111                          720*40% =      288

Có TK 4621                                               432

Có TK 0091                                               720

 1. Nợ TK 6621                                                  8,1

Nợ TK 6622                                               45,9

Có TK 334                                                   54

 1. Nợ TK 6621                                                   54

Có TK 111                          54*30%  =       16,2

Có TK 4622                                                37,8       

Có TK 0091                                                37,8

 1. + Nợ TK 211                                                  378

Có TK 111                                                    189

Có TK 4622                                                  189

+ Nợ TK 6622 / Có TK 466                                      378

 1. Nợ TK 621                                                       8,1

Nợ TK 6622                                                           9,9

Có TK 111                                                       18

 1. Nợ TK 6621                                                     9,9

Nợ TK 6622                                                             54

Có TK 4621                                                   63,9

Có TK 0091                                                   63,9

 1. + Nợ TK 6621                                                  16,2

Nợ TK 6622                                                     36

Có TK 111                                           52,2

+ Nợ TK 111                                                           52,2

Có TK 462                                           52,2

+ Có TK 0091                                                          52,2

 1. + Nợ TK 6621                                                    47,7

Có TK 111                                            19,8

Có TK 4621                                          27,9

+ Có TK 0091                                                         27,9

12 Nợ TK 462/ Có TK 662                                        1007,8

Chúc các bạn hoàn thành bài tập kế toán hành chính sự nghiệp  thật tốt!

0
0
Bình chọn

Bình chọn

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp