Bài Tập Kế Toán Xây Dựng Cơ Bản Có Lời Giải, Dạng BàI TậP Kế ToáN TàI ChíNh 1

7. Trong kỳ bộ phận sản xuất triển khai xong nhập kho 10.000 loại sản phẩm A. Giá trị mẫu sản phẩm dở dang cuối kỳ là 2.400.000 đ

Kế toán tổng hợp đóng vai trò vô cùng quan trọng trong bộ máy kế toán của mọi doanh nghiệp. Trong bài viết này, chonmuacanho.com sẽ giới thiệu với các bạn bài tập kế toán tổng hợp có các nghiệp vụ liên quan tới nhiều phần hành một lúc để các bạn luyện tập nhé.Bạn đang xem : Bài tập kế toán xây dựng cơ bản có lời giải

Bài tập kế toán tổng hợp số 1

Công ty Hiển Vinh có hoạt động giải trí chính là kinh doanh thương mại trong kỳ kế toán năm 2020 những nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh được kế toán ghi nhận như sau :Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt: 50.000.000đ.Nhập kho 4.000 sản phẩm A, giá mua 150.000đ/sp, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán.Xuất hàng A để bán cho khách hàng M với số lượng 4.200 sp, giá bán 210.000đ/sp, thuế GTGT 10%, khách hàng chưa thanh toán. Biết rằng, số lượng hàng A tồn đầu kỳ là 2.000 sp, tổng trị giá 280.000.000đ. DN tính giá xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước. Chi phí vận chuyển hàng tiêu thụ thanh toán bằng tiền mặt 4.000.000đ.Ngân hàng báo Nợ 400.000.000đ về khoản thanh toán ở nghiệp vụ 2, số còn lại thanh toán bằng tiền mặt.Xuất kho 1000 sp A gửi đi bán, giá bán 250.000đ/sp, thuế GTGT 10%.Xuất CCDC sử dụng cho bộ phận bán hàng 12.000.000đ, bộ phận quản lý DN 8.000.000đ.Khách hàng M thanh toán tiền hàng bằng chuyển khoản.Chi phí bán hàng phát sinh bao gồm tiền lương nhân viên 18.000.000đ, khấu hao TSCĐ 12.000.000đ, tiền điện, điện thoại phải trả bao gồm cả thuế GTGT 10% là 13.200.000đ.Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm là 12.100.000đ, trong đó thuế GTGT 10%.Chi phí quản lý DN phát sinh bao gồm: tiền lương nhân viên 15.000.000đ, khấu hao TSCĐ 8.000.000đ, tiền điện, điện thoại phải trả bao gồm cả thuế GTGT 10% là 6.600.000đ. Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm gồm cả thuế 10% là 4.620.000đ.Rút tiền gửi ngân hàng nhà nước về nhập quỹ tiền mặt : 50.000.000 đ. Nhập kho 4.000 loại sản phẩm A, giá mua 150.000 đ / sp, thuế GTGT 10 %, chưa giao dịch thanh toán cho người bán. Xuất hàng A để bán cho người mua M với số lượng 4.200 sp, giá cả 210.000 đ / sp, thuế GTGT 10 %, người mua chưa giao dịch thanh toán. Biết rằng, số lượng hàng A tồn thời điểm đầu kỳ là 2000 sp, tổng trị giá 280.000.000 đ. DN tính giá xuất kho theo chiêu thức nhập trước xuất trước. giá thành luân chuyển hàng tiêu thụ giao dịch thanh toán bằng tiền mặt 4.000.000 đ. Ngân hàng báo Nợ 400.000.000 đ về khoản thanh toán giao dịch ở nhiệm vụ 2, số còn lại giao dịch thanh toán bằng tiền mặt. Xuất kho 1000 sp A gửi đi bán, giá cả 250.000 đ / sp, thuế GTGT 10 %. Xuất CCDC sử dụng cho bộ phận bán hàng 12.000.000 đ, bộ phận quản trị Doanh Nghiệp 8.000.000 đ. Khách hàng M giao dịch thanh toán tiền hàng bằng chuyển khoản qua ngân hàng. giá thành bán hàng phát sinh gồm có tiền lương nhân viên cấp dưới 18.000.000 đ, khấu hao TSCĐ 12.000.000 đ, tiền điện, điện thoại thông minh phải trả gồm có cả thuế GTGT 10 % là 13.200.000 đ. Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm là 12.100.000 đ, trong đó thuế GTGT 10 %. Ngân sách chi tiêu quản trị Doanh Nghiệp phát sinh gồm có : tiền lương nhân viên cấp dưới 15.000.000 đ, khấu hao TSCĐ 8.000.000 đ, tiền điện, điện thoại thông minh phải trả gồm có cả thuế GTGT 10 % là 6.600.000 đ. Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm gồm cả thuế 10 % là 4.620.000 đ .

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế và xác định kết quả kinh doanh.

Xem thêm : Các Tổ Chức Xúc Tiến TM Quốc Tế Là Gì, Xúc Tiến TMLời giảiLời giải1. Rút tiền gửi ngân hàng nhà nước về nhập quỹ tiền mặt : 50.000.000 đNợ TK 111 : 50.000.000 Có TK 112 : 50.000.0002. Nhập kho 4.000 mẫu sản phẩm A, giá mua 150.000 đ / sp, thuế GTGT 10 %, chưa giao dịch thanh toán cho người bánNợ TK 156 : 4.000 * 150.000 = 600.000.000 Nợ TK 1331 : 600.000 Có TK 331 : 660.000.0003. Xuất hàng A để bán cho người mua M với số lượng 4.200 sp, giá cả 210.000 đ / sp, thuế GTGT 10 %, người mua chưa thanh toán giao dịch. Biết rằng, số lượng hàng A tồn thời điểm đầu kỳ là 2 nghìn sp, tổng trị giá 280.000.000 đ. DN tính giá xuất kho theo giải pháp nhập trước xuất trướcDoanh thu : Nợ TK 131 : 970.200.000 Có TK 5111 : 4.200 * 210.000 = 882.000.000 Có TK 3331 : 88.200.000Giá vốn : Nợ TK 632 : 610.000.000 Có TK 156 : 280.000.000 + 2.200 * 150.000 = 610.000.000Chi tiêu luân chuyển hàng tiêu thụ giao dịch thanh toán bằng tiền mặt 4.000.000 đ : Nợ TK 641 : 4.000.000 Có TK 111 : 4.000.0004. Ngân hàng báo Nợ 400.000.000 đ về khoản giao dịch thanh toán ở nhiệm vụ 2, số còn lại thanh toán giao dịch bằng tiền mặtNợ TK 331 : 660.000.000 Có TK 112 : 400.000.000 Có TK 111 : 260.000.0005. Xuất kho 1000 sp A gửi đi bán, giá cả 250.000 đ / sp, thuế GTGT 10 %Nợ TK 157 : 1.000 * 150.000 = 150.000.000 Có TK 156 : 150.000.0006. Xuất CCDC sử dụng cho bộ phận bán hàng 12.000.000 đ, bộ phận quản trị Doanh Nghiệp 8.000.000 đNợ TK 641 : 12.000.000 Nợ TK 642 : 8.000.000 Có TK 153 : 20.000.0007. Khách hàng M thanh toán tiền hàng bằng chuyển khoản7. Khách hàng M thanh toán giao dịch tiền hàng bằng chuyển khoản qua ngân hàngNợ TK 112 : 970.200.000 Có TK 131 : 970.200.0008. giá thành bán hàng phát sinh gồm có tiền lương nhân viên cấp dưới 18.000.000 đNợ TK 641 : 18.000.000 Có TK 334 : 18.000.000Khấu hao TSCĐ 12.000.000 đ : Nợ TK 641 : 12.000.000 Có TK 214 : 12.000.000Tiền điện, điện thoại thông minh phải trả gồm có cả thuế GTGT 10 % là 13.200.000 đ : Nợ TK 641 : 12.000.000 Nợ TK 1331 : 1.200.000 Có TK 331 : 13.200.000Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm là 12.100.000, trong đó thuế GTGT 10 % : Nợ TK 641 : 11.000.000 Nợ TK 1331 : 1.100.000 Có TK 111 : 12.100.0009. Ngân sách chi tiêu quản trị Doanh Nghiệp phát sinh gồm có : tiền lương nhân viên cấp dưới 15.000.000 đNợ TK 642 : 15.000.000 Có TK 334 : 15.000.000Khấu hao TSCĐ 8.000.000 đ : Nợ TK 642 : 8.000.000 Có TK 214 : 8.000.000Tiền điện, điện thoại thông minh phải trả gồm có cả thuế GTGT 10 % là 6.600.000 đ : Nợ TK 642 : 6.000.000 Nợ TK 1331 : 600.000 Có TK 111 : 6.600.000Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm gồm cả thuế 10 % là 4.620.000 đ : Nợ TK 642 : 4.200.000 Nợ TK 1331 : 420.000 Có TK 111 : 4.620.00010. Kết chuyển những khoản để xác lập tác dụng kinh doanh thương mạiKết chuyển lệch giá : Nợ TK 511 : 882.000.000 Có TK 911 : 882.000.000

Kết chuyển chi phí:Nợ TK 911: 720.200.000Có TK 632: 610.000.000Có TK 641: 69.000.000Có TK 642: 41.200.000

Xác định lợi nhuậnDoanh nghiệp lãi : 882.000.000 – 720.200.000 = 161.800.000Xác định thuế TNDN phải nộpNợ TK 821 : 161.800.000 * 20 % = 32.360.000 Có TK 3334 : 32.360.000Kết chuyển lãiNợ TK 911 : 161.800.000 Có TK 821 : 32.360.000 Có TK 421 : 129.440.000

Bài tập kế toán tổng hợp số 2

Công ty Hoàng Long có hoạt động giải trí kinh doanh thương mại chính là sản xuất vỏ hộp trong kỳ kế toán năm 2020 có nhiệm vụ phát sinh được kế toán ghi nhận như sau :Số dư đầu kỳ của TK 154 : 10.000.000 đTrong kỳ, tại Doanh Nghiệp, có những nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh như sau :Mua nguyên vật liệu nhập kho chưa trả tiền người bán, giá chưa có thuế GTGT 10% là 300.000.000đ. Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu về nhập kho đã bao gồm thuế GTGT 10% là 5.500.000đ.Xuất kho NVL sử dụng cho bộ phận trực tiếp sản xuất là 150.000.000đ, bộ phận phục vụ sản xuất là 20.000.000đ, bộ phận bán hàng là 5.000.000đ, bộ phận quản lý DN là 3.000.000đ.Tính lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 80.000.000đ, nhân viên quản lý phân xưởng là 10.000.000đ, bộ phận bán hàng là 20.000.000đ, bộ phận quản lý DN là 30.000.000đ.Trích BHXH, BHYT, CPCĐ, BHTN theo tỷ lệ quy định.Xuất kho công cụ dụng cụ sử dụng cho bộ phận sản xuất là 1.700.000đ, bộ phận quản lý DN là 2.000.000đ, bộ phận bán hàng là 3.000.000đ.Nhận được hóa đơn tiền điện, tiền nước phát sinh ở bộ phận sản xuất là 5.000.000đ, bộ phận quản lý DN là 1.000.000đ, bộ phận bán hàng là 3.000.000đ, thanh toán hết bằng tiền mặt.Trong kỳ bộ phận sản xuất hoàn thành nhập kho 10.000 sản phẩm A. Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ là 2.400.000đ.Xuất kho 800 sản phẩm đi tiêu thụ trực tiếp, đơn giá bán 50.000đ/sản phẩm, thuế GTGT 10%, khách hàng chưa thanh toán.Nhận được Giấy báo Có của ngân hàng do khách hàng thanh toán lô hàng ở nghiệp vụ 8.Xuất kho 100 sản phẩm gửi đi bán, giá bán gồm 10% thuế GTGT là 61.500đ.Mua nguyên vật liệu nhập kho chưa trả tiền người bán, giá chưa có thuế GTGT 10 % là 300.000.000 đ. Ngân sách chi tiêu luân chuyển nguyên vật liệu về nhập kho đã gồm có thuế GTGT 10 % là 5.500.000 đ. Xuất kho NVL sử dụng cho bộ phận trực tiếp sản xuất là 150.000.000 đ, bộ phận ship hàng sản xuất là 20.000.000 đ, bộ phận bán hàng là 5.000.000 đ, bộ phận quản trị Doanh Nghiệp là 3.000.000 đ. Tính lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất mẫu sản phẩm là 80.000.000 đ, nhân viên cấp dưới quản trị phân xưởng là 10.000.000 đ, bộ phận bán hàng là 20.000.000 đ, bộ phận quản trị Doanh Nghiệp là 30.000.000 đ. Trích BHXH, BHYT, CPCĐ, BHTN theo tỷ suất lao lý. Xuất kho công cụ dụng cụ sử dụng cho bộ phận sản xuất là 1.700.000 đ, bộ phận quản trị Doanh Nghiệp là 2.000.000 đ, bộ phận bán hàng là 3.000.000 đ. Nhận được hóa đơn tiền điện, tiền nước phát sinh ở bộ phận sản xuất là 5.000.000 đ, bộ phận quản trị Doanh Nghiệp là một triệu đ, bộ phận bán hàng là 3.000.000 đ, thanh toán giao dịch hết bằng tiền mặt. Trong kỳ bộ phận sản xuất triển khai xong nhập kho 10.000 mẫu sản phẩm A. Giá trị loại sản phẩm dở dang cuối kỳ là 2.400.000 đ. Xuất kho 800 loại sản phẩm đi tiêu thụ trực tiếp, đơn giá bán 50.000 đ / loại sản phẩm, thuế GTGT 10 %, người mua chưa thanh toán giao dịch. Nhận được Giấy báo Có của ngân hàng nhà nước do người mua thanh toán giao dịch lô hàng ở nhiệm vụ 8. Xuất kho 100 mẫu sản phẩm gửi đi bán, giá cả gồm 10 % thuế GTGT là 61.500 đ .

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Lời giảiLời giải1. Mua nguyên vật liệu nhập kho chưa trả tiền người bán, giá chưa có thuế GTGT 10 % là 300.000.000 đNợ TK 152 : 300.000.000 Nợ TK 1331 : 30.000.000 Có TK 331 : 330.000.000Ngân sách chi tiêu luân chuyển nguyên vật liệu về nhập kho đã gồm có thuế GTGT 10 % là 5.500.000 đNợ TK 152 : 5.000.000 Nợ TK 1331 : 500.000 Có TK 331 : 5.500.0002. Xuất kho NVL sử dụng cho bộ phận trực tiếp sản xuất là 150.000.000 đ, bộ phận ship hàng sản xuất là 20.000.000 đ, bộ phận bán hàng là 5.000.000 đ, bộ phận quản trị Doanh Nghiệp là 3.000.000 đNợ TK 621 : 150.000.000 Nợ TK 627 : 20.000.000 Nợ TK 641 : 5.000.000 Nợ TK 642 : 3.000.000 Có TK 152 : 178.000.0003. Tính lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất mẫu sản phẩm là 80.000.000 đ, nhân viên cấp dưới quản trị phân xưởng là 10.000.000 đ, bộ phận bán hàng là 20.000.000 đ, bộ phận quản trị Doanh Nghiệp là 30.000.000 đNợ TK 622 : 80.000.000 Nợ TK 627 : 10.000.000 Nợ TK 641 : 20.000.000 Nợ TK 642 : 30.000.000 Có TK 334 : 140.000.0004. Trích BHXH, BHYT, CPCĐ, BHTN theo tỷ suất pháp luậtNợ TK 622 : 80.000.000 * 23,5 % = 18.800.000 Nợ TK 627 : 10.000.000 * 23,5 % = 2.350.000 Nợ TK 641 : 20.000.000 * 23,5 % = 4.700.000 Nợ TK 642 : 30.000.000 * 23,5 % = 7.050.000 Nợ TK 334 : 140.000.000 * 10,5 % = 14.700.000 Có TK 3382 : 140.000.000 * 2 % = 2.800.000 Có TK 3383 : 140.000.000 * 25,5 % = 35.700.000 Có TK 3384 : 140.000.000 * 4,5 % = 6.300.000 Có TK 3386 : 140.000.000 * 2 % = 2.800.0005. Xuất kho công cụ dụng cụ sử dụng cho bộ phận sản xuất là 1.700.000 đ, bộ phận quản trị Doanh Nghiệp là 2.000.000 đ, bộ phận bán hàng là 3.000.000 đNợ TK 627 : 1.700.000 Nợ TK 641 : 3.000.000 Nợ TK 642 : 2.000.000 Có TK 153 : 6.700.0006. Nhận được hóa đơn tiền điện, tiền nước giao dịch thanh toán hết bằng tiền mặtNợ TK 627 : 5.000.000 Nợ TK 641 : 3.000.000 Nợ TK 642 : một triệu Có TK 111 : 9.000.0007. Trong kỳ bộ phận sản xuất hoàn thành nhập kho 10.000 sản phẩm A. Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ là 2.400.000đ7. Trong kỳ bộ phận sản xuất triển khai xong nhập kho 10.000 mẫu sản phẩm A. Giá trị mẫu sản phẩm dở dang cuối kỳ là 2.400.000 đNợ TK 154 : 287.850.000 Có TK 621 : 150.000.000 Có TK 622 : 98.800.000 Có TK 627 : 39.050.000=> Tổng giá thành loại sản phẩm triển khai xong : 10.000.000 + 287.850.000 – 2.400.000 = 295.450.000=> Giá thành đơn vị chức năng 1 loại sản phẩm hoàn thành xong : 295.450.000 : 10.000.000 = 29.545Nhập kho loại sản phẩm triển khai xong :Nợ TK 155 : 295.450.000 Có TK 154 : 295.450.0008. Xuất kho 800 loại sản phẩm đi tiêu thụ trực tiếp, đơn giá bán 50.000 đ / loại sản phẩm, thuế GTGT 10 %, người mua chưa thanh toán giao dịchDoanh thu :

Nợ TK 131: 44.000.000Có TK 5111: 800 * 50.000 = 40.000.000Có TK 3331: 4.000.000

Giá vốn :Nợ TK 632 : 23.636.000 Có TK 155 : 800 * 29.545 = 23.636.0009. Nhận được Giấy báo Có của ngân hàng nhà nước do người mua thanh toán giao dịch lô hàng ở nhiệm vụ 8

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư