Bài tập nghiệp vụ kế toán bán hàng có lời giải rất chi tiết – KTĐM

Kiến thức kế toán cho sinh viên

Bài tập nghiệp vụ kế toán bán hàng có lời giải cực kỳ chi tiết

Kế toán bán hàng là một công việc đòi hỏi không quá nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên nó sẽ là bước đệm vững chắc để bạn tích lũy kiến thức cũng như kinh nghiệm kế toán thực tế. Để bạn có thể hiểu rõ hơn về công việc, nghiệp vụ cụ thể, Kế toán Đức Minh sẽ giới thiệu với các bạn một số Bài tập nghiệp vụ kế toán bán hàng có lời giải cực kỳ chi tiết

Bài tập nghiệp vụ kế toán bán hàng có lời giải cực kỳ chi tiết

 1. Các thông tin tài khoản sử dụng để hạch toán

Tài khoản 111 – Tiền mặt 

Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng nhà nước
Tài khoản 131 – Phải thu của người mua
Tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường
Tài khoản 156 – Hàng hóa
Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán
Tài khoản 331 – Phải trả người mua
Tài khoản 333 – Thuế và những khoản phải nộp nhà nước
Tài khoản 521 – Chiết khấu thương mại
Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ
Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chính
Tài khoản 531 – Hàng bán bị trả lại
Tài khoản 532 – Giảm giá hàng bán
Tài khoản 421 – Lãi chưa phân phối
Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán
Tài khoản 641 – giá thành bán hàng
Tài khoản 642 – Chi tiêu quản trị doanh nghiệp
Tài khoản 911 – Xác định hiệu quả sản xuất kinh doanh thương mại
Tài khoản 142, 214, 334, 338 …

 1. Sơ đồ kế toán

Để hiểu rõ hơn về quy trình tiến độ mua, bán sản phẩm & hàng hóa và xác lập hiệu quả kinh doanh thương mại trong kế toán bán hàng, bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm sơ đồ sau :

Sơ đồ hạch toán mua và bán sản phẩm & hàng hóa và xác lập tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại

Sơ đồ hạch toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả hoạt động kinh doanh.

Chú thích:

( 1 ) Chi tiêu bán hàng hay ngân sách QLDN trả bằng TM, TGNH hay dịch vụ mua ngoài .
( 2 ) Mua hàng hóa nhập kho hay ngân sách thu mua .
( 3 ) Ngân sách chi tiêu vật tư, công cụ dụng cụ, khấu hao TSCĐ, tiền lương, BHXH ở bộ phận bán hàng hay QLDN.
( 4 ) Xuất kho gửi hàng đi bán .
( 5 ) Bán hàng thu tiền ngay .
( 6 ) Bán hàng chưa thu tiền .
( 7 ) Giá vốn hàng bán .
( 8 ) Kết chuyển trị giá mua của hàng gửi đi đã bán được .
( 9 ) Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt hay tiền gửi ngân hàng nhà nước .
( 10 ) Khách hàng giao dịch thanh toán tiền hàng có chiết khấu hoặc giảm giá hay hàng bán bị trả lại .
( 11 ) Kết chuyển những khoản chiết khấu bán hàng, giảm giá hay hàng bị trả lại .
( 12 ) Khoản thuế tính trên lệch giá phải nộp ( nếu có ) .
( 13 ) Kết chuyển lệch giá thuần .
( 14 ) Kết chuyển giá vốn hàng bán
( 15 ) Kết chuyển ngân sách bán hàng .
( 16 ) Kết chuyển ngân sách QLDN.
( 17 ) Kết chuyển lãi .
( 18 ) Kết chuyển lỗ .

3. Bài tập nhiệm vụ kế toán bán hàng có lời giải

VD1 : Công ty A có tình hình số dư đầu kỳ những thông tin tài khoản như sau : ( đơn vị chức năng tính : VNĐ )
TK 111 : 20.000.000 TK 211 : 150.000.000
TK 112 : 150.000.000 TK 331 : 50.000.000
TK 156 : 35.000.000 TK 311 : 25.000.000
TK 153 : 5.000.000 TK 411 : 260.000.000
TK 334 : 5.000.000 TK 421 : 20.000.000
* Trong kỳ có những nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh :
1 ) Rút tiền gửi NH nhập quỹ tiền mặt : 90.000.000
2 ) Vay thời gian ngắn NH trả nợ cho người bán 25.000.000
3 ) Xuất bán một số ít hàng hoá có giá vốn 25.000.000, giá cả là 30.000.000 tiền hàng chưa thanh toán giao dịch .
4 ) Xuất công cụ, dụng cụ cho bộ phận bán hàng là 500.000 và trả bộ phận quản trị doanh nghiệp là 500.000
5 ) Tính ra tiền lương phải trả cho nhân viên cấp dưới bán hàng là một triệu và cán bộ quản trị doanh nghiệp 2.000.000
6 ) Dùng tiền mặt mua hàng hoá nhập kho 60.000.000
7 ) Xuất bán một số ít hàng hoá có giá vốn 60.000.000, giá cả 70.000.000 giao dịch thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng nhà nước .
8 ) Chỉ tiền mặt lương cho cán bộ công nhân viên 3.000.000
9 ) Kết chuyển lệch giá, ngân sách và lãi ( lỗ ) lúc cuối kỳ .

 Yêu cầu:

– Định khoản những nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh .
– Phản ánh những nhiệm vụ kế toán phát sinh trên những thông tin tài khoản tương quan và xác lập hiệu quả lãi, lỗ .
Định khoản những nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh ( ĐVT : 1 000 đ )
Lời giải :
( 1 ) Nợ TK 111 : 90.000
Có TK 112 : 90.000
( 2 ) Nợ TK 331 : 25.000

            Có TK 311: 25.000 

( 3 a ) Nợ TK 632 : 25.000
Có TK 156 : 25.000
( 3 b ) Nợ TK 131 : 30.000
Có TK 511 : 30.000
( 4 ) Nợ TK 641 : 500
Nợ TK 642 : 500
Có TK 153 : 1.000
( 5 ) Nợ TK 641 : 1.000
Nợ TK 642 : 2 nghìn
Có TK 334 : 3.000
( 6 ) Nợ TK 156 : 60.000
Có TK 111 : 60.000
( 7 a ) Nợ TK 632 : 60.000
Có TK 156 : 60.000
( 7 b ) Nợ TK 112 : 70.000
Có TK 511 : 70.000
( 8 ) Nợ TK 334 : 3.000
Có TK 111 : 3.000
( 9 a ) K / c lệch giá thuần ,
Nợ TK 511 : 100.000
Có TK 911 : 100.000
( 9 b ) Kết chuyển giá vốn hàng bán
Nợ TK 911 : 85.000
Có TK 632 : 85.000
( 9 c ) Kết chuyển ngân sách bán hàng
Nợ TK 911 : 1.500
Có TK 641 : 1.500
( 9 d ) Kết chuyển ngân sách quản trị doanh nghiệp
Nợ TK 911 : 2.500
Có TK 642 : 2.500
( 9 e ) Kết chuyển lãi
Nợ TK 911 : 11 Nghìn
Có 42 1 : 11 Nghìn

4. Một số bài tập kế toán bán hàng giúp bạn đọc tự ôn tập

VD2:Công ty B có số dư đầy kỳ:
TK thành phẩm: 8.000
TK hàng gửi bán: 16.000
Các nghiệp vụ phát sinh:
1. Nhập kho thành phẩm từ phân xưởng sản xuất theo giá thành sản xuất thực tế: 20.000
2. Xuất kho thành phẩm gửi đi bán, giá vốn thành phẩm xuất kho là 12.000, giá bán chưa thuế 14.000, thuế GTGT 10%
3. DN bán được số hàng gửi bán kỳ trước, thu bằng tiền gửi ngân hàng là 22.000(gồm cả thuế GTGT 10%)
4. Xuất kho thành phẩm bán trực tiếp cho khách hàng, tổng giá vốn 10.000. người mua chấp nhận trả số tiền hàng là 14.850 bằng tiền mặt(gồm cả thuế GTGT 10%)
5. Khách hàng kiểm nhận và chấp nhận mua 2/3 số hàng gửi bán trong kỳ, 1/3 còn lại khách hàng từ chối mua, DN dã thu hồi về nhập kho đủ.
6. Tổng chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:
_Tiền lương nhân viên bán hàng: 1.000
_Trích BHXH, BHYT, BHTN theo tỷ lê quy định tính vào chi phí.
_Khấu haoTSCD dùng cho bán hàng: 300
7. Tổng chi phi quản lý DN phát sinh trong kỳ:
_Tiền lương nhân viên quản lý DN: 5.000
_Trích KPCD, BHXH, BHYT, BHTN theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí.
_Khấu hao TSCD dùng cho quản lý DN: 400
_Chi phí bằng tiền mặt: 200
Yêu Cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

VD3 : Các nhiệm vụ phát sinh của công ty C như sau :

 1. Mua 1 lô sản phẩm & hàng hóa nhập kho, giá mua chưa thuế 25.800.000 thuế Hóa Đơn đỏ VAT 10 % chưa thanh toán giao dịch tiền, hàng về nhập kho phát hiện thiếu 1 số hàng trị giá 800.000, chưa rõ nguyên do, Doanh Nghiệp nhập kho theo số trong thực tiễn .

 2. Lô hàng đang đi đường về nhập kho phát hiện thừa số hàng trị giá là 350.000 chưa rõ nguyên do. Biết trị giá lô hàng đang đi đường là 30.500.000, Doanh Nghiệp nhập kho cả số hàng thừa .

 3.  Mua 1 lô hàng giá mua chưa thuế 22.000.000 thuế 10% chưa trả tền, số hàng trên được xử lý như sau:
  – 1/2 số hàng trên gửi bán cho cty H, giá bán chưa thuế 15.000.000 thuế 10%
  – Số còn lại nhập kho đủ

 4. Mua 1 lô hàng giá mua chưa có thuế 66.000.000 thuế 10% chưa thanh toán tiền. số hàng trên xử lý như sau:
  1/3 số hàng bán thẳng cho cty H, giá bán chưa thuế 45.000.000 thuế 10%, thanh toán chuyển khoản
  – số còn lại chuyển cho cơ sở đại lý M

 5. Doanh Nghiệp xuất kho sản phẩm & hàng hóa giao cho cơ sở đại lý, giá XK 20.500.000 thặng số thương mại 20 %, hoa hồng đại lý 3 % trên tổng giá thanh toán giao dịch, thuế hoa hồng và dịch vụ đại lý 10 %

 6. Xuất kho lo hàng bán theo phương pháp trả chậm, giá cả chưa thuế 51.000.000, giá bán trả chậm 56.000.000 thuế Hóa Đơn đỏ VAT 10 % thu tiền ngay tại thời gian bán 15.000.000 bằng tiền mặt, số còn lại thu dần. Biết giá vốn của lô hàng 45.00.000

 7. Nhập kho lo hàng nhập khẩu, biết giá trị của hàng nhập khẩu là 300.000.000 ( giá tính thuế ) chưa thanh toán giao dịch, thuế nhập khẩu phải nộp 10 %, thuế GTGT 10 %. ngân sách luân chuyển về nhập kho chi bằng tiền mặt 1.200.000

 8. Xuất khẩu trực tiếp một lô hàng, giá xuất kho 420.000.000 giá xuất khẩu theo giá FOB Hải Phòng Đất Cảng 25.000 USD, thuế xuất khẩu phải nộp 5 % người mua chưa thánh toán, tỷ giá thực tiễn ngày xuất khẩu 21.000 đ / USD

 9. Thanh toán tiền cho bên xuất khẩu bằng L / C 2000 USD bằng tiền gửi ngân hàng nhà nước 10.000 USD biết tỷ giá ngày ký quỹ là 20.400 đ / USD, tỷ giá ngày nhận nợ 20.600 đ / USD, tỷ giá xuất ngoại tệ 20.500 đ / USD

 10. Nhập khẩu một lô hàng có giá trị trên hóa đơn thương mại do bên bán cấp là 21.000USD, chưa thanh toán tiền. Thuế suất thuế nhập khẩu là 15% thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 10% thếu GTGT 10% tỷ giá giao dịch là 21.000đ/USD. Lô hàng đã về nhập kho đủ:
  Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Trên đây là 1 số ít bài tập kế toán bán hàng sẽ giúp bạn đọc rèn luyện để nắm vững kiến thức và kỹ năng hơn .
Nếu bạn còn đang do dự, chưa rõ về những nhiệm vụ trình độ, muốn học kế toán bán hàng thì hãy đến với Kế toán Đức Minh. Tại đây, chúng tôi đào tạo và giảng dạy, tương hỗ học kế toán trong thực tiễn, giúp học viên trải nghiệm thực trên những chứng từ sống .
Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm khóa học thực hành thực tế kế toán thương mại dịch vụ tại TP. Hà Nội ở đây :
http://ketoanducminh.edu.vn/khoa-hoc/79/Ke-toan-thuong-mai-dich-vu
>> > Kế toán trong thực tiễn
Với tiềm năng “ Sự thành công xuất sắc của học viên là niềm tự hào của Đức Minh ”, Công ty huấn luyện và đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo và giảng dạy kế toán thực tiễn và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất TP. Hà Nội lúc bấy giờ. Đức Minh luôn chuẩn bị sẵn sàng tương hỗ hết mình vì học viên, luôn sát cánh cùng học viên trên bước đường đi tới thành công xuất sắc .
Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tổng thể những học viên :

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học
TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH
Mọi chi tiết cụ thể sung sướng liên hệ :

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN – TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 – Tòa nhà B6A Nam Trung Yên – đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN – 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12. Số 21 Đại Từ – Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) – Hoàng Mai – Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 – Đường Nguyễn Khuyến – Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội – 0339.421.606

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp