Cộng hai số phức trong java – Freetuts

Trong bài này chúng ta sẽ viết một chương trình tính tổng của hai số phức trong java, với bài tập này các bạn sẽ nắm rõ hơn về cách tạo hàm và sử dụng hàm trong java.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại

freetuts.net

, không được copy dưới mọi hình thức.

Số phức gồm có có hai phần : phần thực và phần ảo. Trong bài tập này, mình sẽ viết 1 chương trình java để thêm hai số phức. Sau khi thêm hai số phức mình sẽ triển khai cộng những phần thực lại với nhau và những phần ảo lại với nhau như công thức dưới đây .

cong hai so phuc java JPG

Ví dụ: Cộng hai số phức trong java

Trong chương trình này, chúng ta có một lớp tên là ComplexNumber. Trong lớp này, chúng ta có hai biến đối tượng là real img để giữ phần thực và phần ảo của số phức.

public class ComplexNumber{
  //cho phần thực và phần ảo của số phức
  double real, img;
}

Hàm tạo của lớp này được sử dụng để khởi tạo những số phức .Bài viết này được đăng tại [ không tính tiền tuts. net ]

ComplexNumber(double r, double i){
    this.real = r;
    this.img = i;
  }

Ví dụ như khi ta thực thi câu lệnh :

ComplexNumber temp = new ComplexNumber (0, 0);

Nó sẽ tạo ra một số ít phức là : 0 + 0 i .
Tiếp đến tất cả chúng ta sẽ khai báo một hàm Sum ( ) để cộng hai số bằng cách cộng những phần thực và phần ảo của chúng lại với nhau .

public static ComplexNumber sum(ComplexNumber c1, ComplexNumber c2)
  {
    //tạo một số phức tạm thời để giữ tổng của hai số
    ComplexNumber temp = new ComplexNumber(0, 0);

    temp.real = c1.real + c2.real;// cộng các phần thực
    temp.img = c1.img + c2.img;// cộng các phần ảo

    //trả về số phức đầu ra
    return temp;
  }

Cuối cùng tất cả chúng ta sẽ có một hàm Main để gọi hàm triển khai phép tính và hiển thị ra màn hình hiển thị tác dụng .

public static void main(String args[]) {
    ComplexNumber c1 = new ComplexNumber(5.2, 4.4);//nhập phần thực và ảo cho số phức thứ nhất
    ComplexNumber c2 = new ComplexNumber(2.0, 7.3);//nhập phần thực và ảo cho số phức thứ hai
    ComplexNumber temp = sum(c1, c2);
    System.out.printf("Kết quả là: "+ temp.real+" + "+ temp.img +"i");
  }

Full code:

public class ComplexNumber{
  //cho phần thực và phần ảo của số phức
  double real, img;

  //constructor để khởi tạo số phức
  ComplexNumber(double r, double i){
    this.real = r;
    this.img = i;
  }

  public static ComplexNumber sum(ComplexNumber c1, ComplexNumber c2)
  {
    //tạo một số phức tạm thời để giữ tổng của hai số
    ComplexNumber temp = new ComplexNumber(0, 0);

    temp.real = c1.real + c2.real;//cộng các phần thực
    temp.img = c1.img + c2.img;//cộng các phần ảo

    //trả về số phức đầu ra
    return temp;
  }
  public static void main(String args[]) {
    ComplexNumber c1 = new ComplexNumber(5.2, 4.4);//nhập vào phần thực và phần ảo của số phức thứ nhất
    ComplexNumber c2 = new ComplexNumber(2.0, 7.3);//nhập vào phần thực và phần ảo của số phức thứ hai
    ComplexNumber temp = sum(c1, c2);
    System.out.printf("Kết quả là: "+ temp.real+" + "+ temp.img +"i");//hiển thị kết qua ra màn hình
  }
}

Kết quả :

ket qua cong hai so phuc java JPG

Như vậy là đã thực thi xong một chương trình cộng hai số phức trong java. Đây là một bài tập cơ bản để làm quen với hàm trong java, nó sẽ giúp những bạn hiểu rõ hơn về hàm khi làm những bài tập phức tạp hơn .

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp