Bài tập tính chất hóa học của Anken, Ankađien, Ankin chọn lọc, có đáp án | Hóa học lớp 11

Bài tập tính chất hóa học của Anken, Ankađien, Ankin chọn lọc, có đáp án

Bài giảng: Bài toán phản ứng cộng của anken, ankin – Cô Nguyễn Thị Nhàn (Giáo viên VietJack)

Bài 1: Theo quy tắc cộng Maccopnhicop, propen phản ứng với HCl, thu được sản phẩm chính là

Quảng cáo

A. 1-Clpropan        B. propan

C. 2-Clopropan        D. 1,2-điClopropan.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Bài 2: Chất nào sau đây làm mất màu nước brom?

A. propan        B. metan        C. propen        D. cacbonđioxit

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Anken làm mất màu nước brom do đó người ta sử dụng nước brom hoặc dd brom trong CCl4 làm thuốc thử nhận ra anken

Bài 3: Hiđro hóa hoàn toàn buta-1,3-đien, thu được

A. butan        B. isobutan

C. isopentan        D. pentan

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Bài 4: Chọn câu trả lời đúng :

A. Anken là những hydrocacbon mà phân tử có chứa một liên kết đôi C=C

B. Anken là những hydrocacbon mà CTPT có dạng CnH2n, n ≥ 2, nguyên.

C. Anken là những hydrocacbon không no có CTPT CnH2n, n ≥ 2, nguyên.

D. Anken là những hydrocacbon mạch hở mà phân tử có chứa một liên kết đôi C=C

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Quảng cáo

Bài 5: Điều kiện để anken có đồng phân hình học?

A. Mỗi ngtử cacbon ở liên kết đôi liên kết với 1 ngtử hoặc nhóm ngtử giống nhau.

B. Mỗi ngtử cacbon ở liên kết đôi liên kết với 2 ngtử hoặc nhóm ngtử khác nhau.

C. Mỗi ngtử cacbon ở liên kết đôi liên kết với 2 ngtử hoặc nhóm ngtử giống nhau.

D. Mỗi ngtử cacbon ở liên kết đôi liên kết với 1 ngtử hoặc nhóm ngtử khác nhau.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Bài 6: Áp dụng quy tắc Maccopnhicop vào trường hợp nào sau đây ?

A. Phản ứng cộng của Br2 với anken đối xứng.

C. Phản ứng cộng của HX vào anken đối xứng.

B. Phản ứng trùng hợp của anken.

D. Phản ứng cộng của HX vào anken bất đối xứng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Bài 7: Monome của sản phẩm trùng hợp có tên gọi là polipropilen (P.P) là:

A. (- CH2-CH2-)n        B. (-CH2(CH3)-CH-)n

C. CH2 =CH2        D. CH2=CH-CH3

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Bài 8: Kết luận nào sau đây là không đúng ?

A. Ankađien là những HRC không no mạch hở, phân tử có hai liên kết đôi C=C

B. Ankađien có khả năng cộng hợp hai phân tử hiđro.

C. Những hợp chất có khả năng cộng hợp hai phân tử hiđro thuộc loại ankađien.

D. Những hiđrocacbon không no mạch hở, phân tử có hai liên kết đôi cách nhau một liên kết đơn được gọi là ankađien liên hợp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Quảng cáo

Bài 9: Cao su buna là sản phẩm có thành phần chính là polime thu được từ quá trình

A. Trùng hợp butilen, xúc tác natri.

B. Trùng hợp buta –1,3– đien, xúc tác natri.

C. Polime hoá cao su thiên nhiên.

D. Đồng trùng hợp buta –1,3– đien với natri.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Bài 10: Chất nào không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 ?

A. But-1-in        B. But-2-in        C. Etin        D. Propin

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Akin có nối 3 đầu mạch mới công dụng với dung dịch AgNO3 / NH3

Bài 11: Công thức tổng quát của Anken là:

A. CnH2n+2(n ≥ 0)        B.CnH2n(n ≥ 2)

C. CnH2n (n ≥ 3)        D.CnH2n-6(n ≥ 6)

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Bài 12: Cho phản ứng giữa buta-1,3-đi en và HBr ở -80°C (tỉ lệ mol 1 : 1), sản phẩm chính của phản ứng là

A. CH3CHBrCH=CH2        B. CH3CH=CHCH2Br

C. CH2BrCH2CH=CH2        D.CH2CH=CBr CH3

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Bài 13: Số liên kết σ trong 1 phân tử buta-1,2- đien là

A.8        B. 7        C. 6

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Bài 14: Trùng hợp eten, sản phẩm thu được có cấu tạo là:

A. (-CH2=CH2-)n .        B. (-CH2-CH2-)n.

C. (-CH=CH-)n .        D. (-CH3-CH3-)n .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Bài 15: Nhựa P.E(polietilen) được điều chế trực tiếp từ chất nào sau đây?

A. C2H2        B. C2H4        C. C2H6        D. Ý kiến khác

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Bài 16: Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Ankađien có công thức phân tử dạng CnH2n–2.

B. Các hiđrocacbon có công thức phân tử dạng CnH2n–2 đều thuộc loại ankađien.

C. Ankađien không có đồng phân hình học.

D. Ankađien phân tử khối lớn không tác dụng với brom (trong dung dịch).

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Bài 17: Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở -80ºC (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản ứng là

A. CH3CHBrCH=CH2.        B. CH3CH=CHCH2Br.

C. CH2BrCH2CH=CH2.        D. CH3CH=CBrCH3.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Bài 18: Kết luận nào sau đây là không đúng ?

A. Buta–1,3–đien và đồng đẳng có công thức phân tử chung CxH2x–2 (x ≥ 3).

B. Các hiđrocacbon có công thức phân tử dạng CxH2x–2 với x ≥ 3 đều thuộc dãy đồng đẳng của ankađien.

C. Buta–1,3–đien là một ankađien liên hợp.

D. Trùng hợp buta–1,3–đien (có natri làm xúc tác) được cao su buna.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Bài 19: Hidro hóa hoàn toàn axetilen bằng lượng dư hidro có xúc tác Ni và đun nóng thu được sản phẩm là?

A. Etylen        B. etan        C. eten        D. etyl

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Bài 20: Khi hidro hoá but-2-in bằng lượng H2 dư với xúc tác là Pd/PbCO3 cho sản phẩm chính là:

A. butan        B. trans-but-2-en        C. Cis-but-2-en        D. cả B và C

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Xem thêm những dạng bài tập Hóa học lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

hidrocacbon-khong-no.jsp

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp