Giải 21 câu hỏi ôn tập môn Hệ thống thông tin quản lý.pdf (câu hỏi ôn tập) | Tải miễn phí

Giải 21 câu hỏi ôn tập môn Hệ thống thông tin quản lý

pdf

Số trang Giải 21 câu hỏi ôn tập môn Hệ thống thông tin quản lý
26
Cỡ tệp Giải 21 câu hỏi ôn tập môn Hệ thống thông tin quản lý
278 KB
Lượt tải Giải 21 câu hỏi ôn tập môn Hệ thống thông tin quản lý
2
Lượt đọc Giải 21 câu hỏi ôn tập môn Hệ thống thông tin quản lý
213
Đánh giá Giải 21 câu hỏi ôn tập môn Hệ thống thông tin quản lý

4.3 (
16 lượt)

26278 KB

Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu

Đang xem trước 10 trên tổng 26 trang, để tải xuống xem rất đầy đủ hãy nhấn vào bên trên

Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Giải 21 câu hỏi ôn tập môn HTTT QUẢN LÝ – VCU
Tài liệu chuẩn luôn có trong đề thi.
PHẦN LÝ THUYẾT:

1. Khái niệm thông tin, dữ liệu? So sánh thông tin dữ liệu?
2. Trình bày khái niệm các khái niệm hệ thống, hệ thống thông tin, hệ thông
thông tin quản lý?cho ví dụ?
3. Các giai đoạn phát triển của quá trình xử lý thông tin?
4. Các thành phần của một hệ thống thông tin quản lý?
5. Khái niệm, vai trò của hệ thống thông tin? Các cách phân loại hệ thống
thông tin?
Phân loại theo mục đích phục vụ của thông tin đầu ra?
6. Trình bày nguồn tài nguyên dữ liệu, nguồn tài nguyên con người trong hệ
thống thông tin?
7. Các nguyên tắc trong xây dựng hệ thống thông tin?
8. Trình bày các công việc trong lập dự trù và kế hoạch triển khai dự án?
9. Trình bày các thành phần có trong biểu đồ luồng dữ liệu. Một số lưu ý khi
xây dựng
biểu luồng dữ liệu BLD?
10. Trình bày mô hình tổng quát của hệ thống thông tin?
11. Vai trò của giai đoạn phân tích và thiết kế hệ thống?
12. Khi nào một doanh nghiệp cần phát triển một hệ thống thông tin?
13. Các phương pháp cài đặt hệ thống?
14. Kiến thức cần có để quản trị HTTT?
1

15. Vai trò của việc tìm hiểu và đánh giá hiện trạng của hệ thống?
16. Vai trò của đào tạo CNTT trong ứng dụng HTTT?
17. Khung tri thức về hệ thống thông tin?
18. Quy trình xây dựng HTTT (mô tả vắn tắt)
19: TẠI SAO NÓI ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LÀ NHIỆM VỤ CẤP THIẾT KHI DOANH
NGHIệP MÚN ÁP DỤNG HTTT?
20:CON NGƯỜI LÀ QUAN TRỌNG NHẤT TRONG HTTT?
21 :ĐỂ P.TR 1 HTTT HIỆU QUẢ DN CẦN PHẢI LÀM J ?

( 19 – 20 – 21 Mới xuất hiện trong đề thi )

2

TRẢ LỜI:
CÂU1: Khái niệm thông tin, dữ liệu? So sánh thông tin dữ liệu?
*KN Thông tin:
+Là những gì mang lại hiểu biết về 1 sự vật, hiện tượng.
+ý nghĩa của dữ liệu được rút ra sau khi đã có những đánh giá hoặc so sánh.
VD: .doanh thu tháng trước của một công ty là 100 triệu đồng, tháng này là 85
triệu tháng này công ty hoạt động không hiệu quả bằng tháng trước?
_Thông tin luôn mang ý nghĩa và gồm nhiều giá trị dữ liệu.
VD: Nguyễn văn A,845678,15/5/2009/,20,v.v…là những ví dụ về dữ liệu.
từ đó có thông tin sau; thủ kho nguyễn văn A xuất mặt hàng có danh mục
là:845678 vào ngày 15/5/2009 với số lượng 20.
*KN dữ liệu:
+ký hiệu, biểu tượng,…phản ánh một vấn đề nào đó của cuộc sống.
+được cho bởi các giá trị mô tả các sự kiện, hiện tượng cụ thể:
.tín hiệu vật lý
.con số
.các ký hiệu khác,…
VD:số đo nhiệt độ trong ngày, doanh thu của một công ty trong 1 tháng.
*So sánh thông tin với dữ liệu:
CÂU2: Trình bày khái niệm các khái niệm hệ thống, hệ thống thông tin,
hệ thông thông tin quản lý?cho ví dụ?
*KN hệ thống:

3

+Hệ thống là 1 tập hợp gồm nhiều phần tử tương tác, có các mqh ràng buộc
lẫn nhau và cùng hoạt động hướng tới 1 mục tiêu chung thông qua chấp thuận
các đầu vào, biến đổi có tổ chức để tạo kết quả đầu ra.
+VD:.hệ thống điều khiển giao thông
.hệ thống mạng máy tính
…..
*KN hệ thống thông tin:(Information system):
+httt là 1 tập hợp các phần cứng, phần mềm, hệ mạng truyền thông đc xây
dựng và sử dụng để thu thập,tạo,tái tạo,phân phối và chia sẻ dữ liệu,thông tin
và tri thức nhằm phục vụ các mục tiêu của tổ chức.
+httt là 1ht mà mục tiêu tồn tại của nó là cung cấp thông tin phục vụ cho hđ
của con người trong 1 tổ chức.
+có thể hiểu httt là 1 h.thống mà mối liên hệ giãu các th.phần của nó cũng
như mối liên hệ giữa nó và các hệ thống # là sự trao đổi thông tin.
+VD: .hệ xử lý điểm cho giáo viên
.hệ xếp thời khóa biểu
.hệ dự báo thời tiết
.hệ chuẩn đoán y khoa,…
*KN hệ thống thông tin quản lý:
+htttql là 1 hệ thống tích hợp “Người-Máy”tạo ra các thông tin giúp cho con ng`
trong sx,quản lý & ra quyết định.htttql sử dụng các thiết bị tin học,các phần
mềm,CSDL,các thủ tục thủ công,các mô hình để phân tik,lập kế hoạch quản
lý và ra quyết định.
+VD:ht quản lý điểm:sau khi vào điểm mà điểm quá thấp có chỉnh sửa.
CÂU3: Các giai đoạn phát triển của quá trình xử lý thông tin(XLTT)?
+các gđ ptr của quá trình xltt:bao gồm 3 gđ :
.hệ thống xử lý thông tin thủ công
4

.hệ thống xử lý thông tin tin học hóa từng phần
.hệ thống xử lý thông tin tin học hóa đồng bộ.
+ hệ thống xử lý thông tin thủ công:
.quy trình xử lý thông tin thực hiện hoàn toàn theo phương pháp thủ công.
.sử dụng các công cụ:bàn tính,thước tính,máy tính tay để tính toán,thông
kê,tài vụ.
.là gđ xử lý thông tin trong các httt có quy mô nhỏ,trình độ sx và quản lý còn
chưa p.tr.
+ hệ thống xử lý thông tin tin học hóa từng phần:
.quy mô sx ngày càng p.tr khối lượng các dòng thông tin kinh tế tăng lên k
ngừng nên k thể chỉ sử dụng quy trình xử lý thông tin thủ công.
.xu thế p.tr kinh tế trên thế giới,các quyết định quản lý phải tính đến nhiều
yếu tố và có tính dự báo cao.
.cùng với sự p.tr của CNTT,bắt đầu dùng đến máy tính điện tử ở 1 số khâu
trong quá trình xử lý thông tin.
.giai đoạn này tốc độ xử lý thông tin đã tăng lên nhưng chưa đảm bảo về sự
đồng bộ về thông tin trong hệ thống.
+ hệ thống xử lý thông tin tin học hóa toàn bộ:
.đây là giai đoạn p.tr cao nhất của quá trình xử lý thông tin.
.trong hệ thống, ng` ta sử dụng 1 mạng LAN làm cơ sở kỹ thuật và công
nghệ cho quy trình xử lý thông tin, 1 cơ sở dữ liệu thông nhất cho toàn bộ hệ
thống đc xây dựng đảm bảo k có sự trùng lặp thông tin như trong 2 hệ thống
trc.
CÂU4: Các thành phần của một hệ thống thông tin quản lý?
+Các thành phần của 1 htttql:htttql bao gồm 4tp chính:phần cứng.phần
mềm.nhân lực,con ng.
+ Phần cứng:
5

.tập hợp những công cụ kỹ thuật để thu thập, xử lý truyền thông tin.
.bao gồm:_máy tính điên tử: máy tính điện tử vạn năng,máy tính điện tử
chuyện dụng.
_ht mạng
+Phần mềm:
.bao gồm:_ phần mềm ht:là phần mềm mà ng ta k can thiệp được như: hệ
điều hành:DOS,WIN,LINUX,UNIX,.. ; chương trình dịch; ngôn ngữ lập trình; dữ
liệu.
_ phần mềm ứng dụng đa năng như: ht soạn thảo, bảng tính, hệ
quản tri CSDL: FoxPro, Access, SQL Server, Oracle,…
_ phần mềm chuyên dụng: là các phần mềm mà từ ngôn ngữ lập
trình và hệ quản lý dữ liệu để viết ra các phần mềm như:ngân hàng,kế
toán,quản trị doanh nghiệp.
+Nhân lực:
.con người là chủ thể điều hành và sử dụng httt.
.gồm 2 nhóm chính: những ng sd httt trong công việc và những ng xd và bảo
trì httt.
.là thành phần rất quan trọng của httt nên tổ chức phải có kế hoạch đào tạo
đội ngũ lao động tri thức, có tay nghề cao để sd httt.
.bảo trì ht:_ phân tích viên
_ lập trình viên
_ kỹ thuật viên
.sd hệ thống:_lãnh đạo
_kế toán,tài vụ.
_kế hoạch tài chính.
.năng lực cần thiết của phân tích viên hệ thống:
6

_Năng lực kỹ thuật:hiểu biết về phần cứng, phần mềm, công cụ lập trình,
biết đánh giá các phần mềm ht, phần mềm chuyên dụng cho 1 ứng dụng đặc
thù.
_Kỹ năng giao tiếp:hiểu các vấn đề của user và tác động của chúng đối
với các bộ phận khác của doanh nghiệp,hiểu các đặc thù của doanh
nghiệp,hiểu nhu cầu thông tin trong doanh nghiệp,khả năng giao tiếp với mọi
ng ở các vị trí khác nhau.
+Dữ liệu:
. KN CSDL: CSDL là 1 hệ thống các thông tin có cấu trúc đc lưu trữ trên các
thiết bị lưu trữ thông tin thứ cấp(như băng từ, đĩa từ,..)đề có thể thỏa mãn yêu
cầu khai thác thông tin đồng thời của nhiều ng sd hay nhiều chương trình ứng
dụng với nhiều mục đích khác nhau.
. Hệ quản trị cơ sở dư liệu: là 1 phần mềm chuyên dụng giải quyết tốt tất cả
các vấn đề đặt ra cho 1 CSDL: tính chủ quyền, cơ chế bảo mật hay phân
quyền hạn khai thác CSDL, giải quyết tranh chấp trong quá trình truy cập dữ
liệu,và phục hồi dữ liệu khi có sự cố….
.Tài nguyên về dữ liệu gồm các cơ sở dữ liệu. cơ sở dữ liệu phải đc thu
thập, lựa chọn và tổ chức 1 cách khoa học theo 1 mô hình có cấu trúc xác
định, tạo điều kiện cho ng sd có thể truy cập 1 cách dễ dàng, thuận tiện và
nhanh chóng.
.CSDL trng kinh tế và quản lý bao gồm:_CSDL nhân lực
_CSDL tài chính
_CSDL kế toán
_CSDL công nghệ
_CSDL kinh doanh
.các hệ quản trị CSDL thông dụng nhất hiện nay là: FOXPRO, ACCESS,
SQL, ORACLE,…
CÂU5: Khái niệm, vai trò của hệ thống thông tin? Các cách phân loại hệ
thống thông tin? Phân loại theo mục đích phục vụ của thông tin đầu ra?
7

*KN httt: httt là 1 tập hợp các phần cứng, phần mềm, hệ mạng truyền thông
đc xây dựng và sử dụng để thu thập,tạo,tái tạo,phân phối và chia sẻ dữ
liệu,thông tin và tri thức nhằm phục vụ các mục tiêu của tổ chức
*Vai trò httt:
+Vai trò của httt trong hoạt động sx:
.HTTT nằm ở trung tâm của ht tổ chức là phần tử kích hoạt các quyết
định(mệnh lệnh,chỉ thị,thông báo,chế độ tác nghiệp,…)
.Việc xây dựng HTTT hoạt động hiệu quả là mục tiêu của tổ chức.
+Vai trò của HTTT trong doanh nghiệp:
.Hỗ trợ các quy trình nghiệp vụ và các hoạt động kinh doanh đay là hoạt
đong thấp nhất và nhiều nhất.
.Hỗ trợ việc ra quyết định kinh doanh.
.Hỗ trợ các chiến lược lợi thế cạnh tranh.
*Các cách phân loại httt: có 2 cách phân loại.
+Phân loại httt theo mục đích phục vụ của thông tin đầu ra.
+Phân loại httt trong tổ chức doanh nghiệp .
*Phân loại theo mục đích phục vụ của thông tin đầu ra:bao gồm:
+Hệ xử lý dữ liệu(DPS):
.Cập nhật dữ liệu định kỳ, xử lý dữ liệu cục bộ.
.Hệ xử lý điểm cho giáo viên, hệ xếp thời khóa biểu,..
+Hệ thông tin quản lý(MIS):
.Xử lý dữ liệu có tính thống kê, phục vụ cho nhà quản lý.
. hệ xử lý điểm cho giáo viên cho phép thông kê học lực của SV.
+Hệ hỗ trợ quyết định(DSS) :
.Phục vụ nhà quản lý cấp cao.
8

.Dựa trên hệ phân tích dự báo.
+Hệ chuyên gia(ES) :
.Đóng vai trò là chuyên gia lĩnh vực.
.VD : Hệ chuẩn đoán y khoa,đự báo thời tiết,…
+Hệ thống thông tin xử lý giao dịch TPS(Transaction Processing System):
+Hệ thống thông tin tăng cường khả năng cạnh tranh ISCA(Information
System for Competitive Advantage):

CÂU6: Trình bày nguồn tài nguyên dữ liệu, nguồn tài nguyên con người
trong hệ thống thông tin?

+Con người:
.con người là chủ thể điều hành và sử dụng httt.
.gồm 2 nhóm chính: những ng sd httt trong công việc và những ng xd và bảo
trì httt.
.là thành phần rất quan trọng của httt nên tổ chức phải có kế hoạch đào tạo
đội ngũ lao động tri thức, có tay nghề cao để sd httt.
.bảo trì ht:_ phân tích viên
_ lập trình viên
_ kỹ thuật viên
.sd hệ thống:_lãnh đạo
_kế toán,tài vụ.
_kế hoạch tài chính.
.năng lực cần thiết của phân tích viên hệ thống:

9

_Năng lực kỹ thuật:hiểu biết về phần cứng, phần mềm, công cụ lập trình,
biết đánh giá các phần mềm ht, phần mềm chuyên dụng cho 1 ứng dụng đặc
thù.
_Kỹ năng giao tiếp:hiểu các vấn đề của user và tác động của chúng đối
với các bộ phận khác của doanh nghiệp,hiểu các đặc thù của doanh
nghiệp,hiểu nhu cầu thông tin trong doanh nghiệp,khả năng giao tiếp với mọi
ng ở các vị trí khác nhau.
+Dữ liệu:
. KN CSDL: CSDL là 1 hệ thống các thông tin có cấu trúc đc lưu trữ trên các
thiết bị lưu trữ thông tin thứ cấp(như băng từ, đĩa từ,..)đề có thể thỏa mãn yêu
cầu khai thác thông tin đồng thời của nhiều ng sd hay nhiều chương trình ứng
dụng với nhiều mục đích khác nhau.
. Hệ quản trị cơ sở dư liệu: là 1 phần mềm chuyên dụng giải quyết tốt tất cả
các vấn đề đặt ra cho 1 CSDL: tính chủ quyền, cơ chế bảo mật hay phân
quyền hạn khai thác CSDL, giải quyết tranh chấp trong quá trình truy cập dữ
liệu,và phục hồi dữ liệu khi có sự cố….
.Tài nguyên về dữ liệu gồm các cơ sở dữ liệu. cơ sở dữ liệu phải đc thu
thập, lựa chọn và tổ chức 1 cách khoa học theo 1 mô hình có cấu trúc xác
định, tạo điều kiện cho ng sd có thể truy cập 1 cách dễ dàng, thuận tiện và
nhanh chóng.
.CSDL trng kinh tế và quản lý bao gồm:_CSDL nhân lực
_CSDL tài chính
_CSDL kế toán
_CSDL công nghệ
_CSDL kinh doanh
.các hệ quản trị CSDL thông dụng nhất hiện nay là: FOXPRO, ACCESS,
SQL, ORACLE,…

CÂU7: Các nguyên tắc trong xây dựng hệ thống thông tin?
10

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp