Bài tập định giá doanh nghiệp – BÀI TẬP ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP Bài tập 01: Cho thông tn vềề 4 công ty – StuDocu

BÀI TẬP ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

Bài tập 01:
Cho thông tn vềề 4 công ty trong lĩnh v c s n xuấất đôề gôỗ myỗ ngh nh sau:ự ả ệ ư
Công ty Beta Tỷ lệ Nợ/Vốn CSH
A 1 31%
B 1 45%
C 1 53%
D 0 13%

Thuế suất thuế TNDN áp dụng đối với các công ty là 22%.
Yêu cầu:

 1. Ước tính beta của mỗi công ty khi không có đòn bẩy nợ. Các hệ số beta này cho bạn biết điều
  gì về các công ty?
 2. Giả sử bây giờ D đang dự định tăng tỷ lệ Nợ/Vốn CSH lên đến 35%. Hệ số beta mới của công
  ty này sẽ là bao nhiêu?
 3. Nếu bạn định giá một công ty đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ để phát
  hành cổ phiếu lần đầu, bạn sẽ sử dụng hệ số beta nào? (Giả sử công ty đang dự định có tỷ trọng
  nợ/vốn CSH mục tiêu lên 42%).

Bài tập 02:
B n hãy c tnh h sôấ beta c a m t công ty X có 3 m ng kinh doanh chính nhạ ướ ệ ủ ộ ả ư sau:
Mảng kinh doanh Beta Giá trị thị trường
Máy tính laptop 1 1,500 tỷ đồng
Phần mềm 1 2,200 tỷ đồng
Hệ thống máy chủ 1 1,200 tỷ đồng

Yêu cầu:

 1. Tính hệ số beta vốn chủ sở hữu của công ty?
 2. Điều gì xảy ra đối với beta vốn CSH nếu công ty dừng kinh doanh mảng phần mềm? Áp dụng
  cho từng trường hợp số tiền thu được từ bán bộ phận mảng kinh doanh phần mềm dưới dạng trả
  cổ tức cho cổ đông công ty hoặc giữ lại tái đầu tư trở lại công ty?
 3. Nếu bạn được yêu cầu định giá mảng kinh doanh phần mềm để ra quyết định chấm dứt hoạt
  động, beta nào bạn sẽ sử dụng cho định giá?

Bài tập 03:
Công ty CP An Phú có 1 triệu cổ phiếu được giao dịch với giá thị trường là 32,000 đồng/cổ
phiếu, và tổng dư nợ theo giá trị sổ sách là 180 tỷ đồng (giá trị thị trường ước tính là 200 tỷ
đồng). Vốn CSH có giá trị sổ sách là 25 tỷ đồng, và hệ số beta là 1. Công ty trả chi phí lãi vay
là 16 tỷ đồng trong năm tài chính gần đây nhất , trái phiếu công ty phát hành trên thị trường
chứng khoán London có kỳ hạn 10 năm được xếp hạng AAA
và thuế suất thuế TNDN là
22%. Lãi suất trái phiếu 10 năm của chính phủ là 7%, và trái phiếu AAA giao dịch ở mức cao
hơn 0% so với lãi suất trái phiếu kho bạc cùng kỳ hạn.
Lãi suất danh mục thị trường được
ước tính là cao hơn lãi suất trái phiếu kho bạc 6%.
Yêu cầu:

 1. Tính các trọng số của Nợ và Vốn CSH theo giá trị thị trường và giá trị sổ sách? (Tính tỷ lệ của
  Nợ và vốn CSH trong tổng vốn theo giá trị thị trường và giá trị sổ sách)
 2. Tính chi phí Vốn CSH?
 3. Tính chi phí Nợ sau thuế?
 4. Tính chi phí vốn (WACC)?

Bài tập 04:

Một công ty VN có các số liệu từ báo cáo tài chính năm 2012 và 2013 như sau (đvt: t ỷ

đồồng):

2012 2013

Doanh thu 800 950
(trừ) Chi phí hoạt động (450) (680)
(trừ) Khấu hao (15) (16)
= Thu nhập trước thuế và lãi (EBIT) 334 253.
(trừ) Chi phí Lãi vay (0) (0)
(trừ) Thuế (83) (63)
= Thu nhập ròng (LN sau thuế) 250 190.
Vốn lưu động 175 240.
Nợ 200 210
Công ty có các khoản chi đầu tư dài hạn là 16 tỷ đồng vào năm 2012 và 19 tỷ đồng vào năm
2013. Vốn lưu động trong năm 2011 là 175 tỷ đồng. Nợ vay năm 2011 là 180 tỷ đồng.
Yêu cầu:

 1. Ước tính dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu năm 2012 và 2013.
 2. Ước tính dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu năm 2013 nếu tỉ lệ vốn lưu động duy trì không đổi
  bằng tỷ lệ phần trăm vốn lưu động so với doanh thu năm 2012

Bài tập 06:

Cho thông tin tóm tắt của báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán được tổ chức lại
của BrandCo, một công ty kinh doanh hàng tiêu dùng có trị giá thị trường 800 triệu dollars. Giả
sử thuế thu nhập là 25%.
ĐVT: tri u dollarsệ
Báo cáo thu nhập (Income statement) Bảng cân đối kế toán được tổ chức lại(Reorganized balance sheet)
Năm 0 1 Năm 0 1

Doanh thu 800 840 Vốn lưu động 70 73.
Chi phí hoạt động (640) (672) Phân xưởng, máy móc
và thiết bị

438 460.

Khấu hao (40) (42) Vốn đầu tư (Invested
Capital)

508 533.

Lợi nhuận 120 126. Nợ ( Debt ) 200 210. Chi tiêu lãi vay ( 16 ) ( 16 ) Vốn chủ sở hữu 308 323. Thu nhập trước thuế ( EBT )104 110 Vốn góp vốn đầu tư ( Invested Capital )

508 533.

Thuế ( 26 ) ( 27 ) Thu nhập ròng 78 82. Biết rằng : BrandCo lúc bấy giờ đang có 50 triệu CP. Giá CP của BrandCo đang được thanh toán giao dịch ở mức giá USD 19 / CP .

Yêu cầu:

 1. Tính giá trị vốn hóa thị trường của công ty ?
 2. Tính dòng tiền tự do của công ty (FCFF) của năm 1?

 3. Giả sử giá trị thị trường của nợ bằng giá trị sổ sách kế toán của nợ. Tính ngân sách vốn bình quân gia quyền ( WACC ). Giả sử ngân sách nợ trước thuế là 8 %, ngân sách vốn chủ sở hữu là 12 %, và thuế suất là 25 % .
 4. Sử dụng dòng tiền tự do ( không lấy phí cash flow ) đã tính trong câu hỏi 2 và WACC trong câu hỏi 3, giả định dòng tiền công ty tang trưởng dài hạn với vận tốc không đổi là 5 %, hãy ước tính giá trị công ty BrandCo trải qua sử dụng công thức dòng tiền tăng trưởng dài hạn ở mức 5 % .
 5. Giả sử giá trị thị trường của nợ bằng giá trị sổ sách kế toán của nợ tại thời điểm định giá,
  giá trị vốn chủ sở hữu (intrinsic equity value) của BrandCo là bao nhiêu? Giá mỗi cổ
  phiếu là bao nhiêu? Kết quả này có khác biệt với giá cổ phiếu được sử dụng để tính các tỷ
  trọng trong chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) hay? Nếu có, vì sao có sự khác biệt
  này?
  Bài tập 07:
  Công ty CP Bình Minh là công ty dẫn đầu về nghiên cứu và phát triển hệ thống đèn chiếu
  sáng, báo cáo cho thấy

 • thu nhập trên cổ phiếu của công ty (EPS)2020 đồng năm 2014, và không trả cổ tức.
  Thu nhập này được kỳ vọng tăng 14%/năm trong 5 năm (2015 đến 2019) và sau đó 7%/
  năm. Báo cáo của công ty cũng cho thấy
  Lợi nhuận 2014 = EPS * số cổ phiếu = 2020*7 triệu = 14140 triệu
  Lợi nhuận 2015
   *2019: Lợi nhuận năm sau = lợi nhuận năm trước (1+14%)
  Từ năm 2020 trở đi: LN năm 2020 = LN 2019 * (1+7%)
 • chi phí khấu hao năm 2014 là 2000 triệu đồng và
 • Các năm sau tăng đúng theo mức tăng của thu nhập
 • Khấu hao 20152019: Khấu hao năm sau = Khấu hao năm trước * (1+14%)
 • Từ năm 2020 trở đi: Khấu hao năm 2020 = Khấu hao năm 2019 * (1+7%)
 • các khoản chi tiêu TSCĐ trong năm này là 4200 triệu đồng.
 • Các năm sau tăng đúng theo mức tăng của thu nhập
  Chi dài hạn 20152019: Chi năm sau = Chi năm trước * (1+14%)
  Từ năm 2020 trở đi: Chi năm 2020 = 150% Khấu hao 2020
 • Công ty hiện có 7 triệu cổ phiếu đang giao dịch.

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp