Bài tập về ARN có lời giải – Sinh học lớp 9

Bài tập về ARN có lời giải

Bài tập về ARN có lời giải

Câu 1: Nêu những điểm giống và khác nhau trong cấu tạo của ADN và ARN.

Trả lời

Quảng cáo

a. Giống nhau- Đều là đại phân tử hữu cơ có cấu trúc đa phân, được cấu thành từ những nguyên tố C, H, O, N .- Đều là thành phần cấu trúc của nhân tế bào .- Tính phong phú và đặc trưng đều được lao lý từ trình tự của 4 loại đơn phân- Cấu tạo mỗi đơn phân đều gồm 3 thành phần giống nhau là : axit phôtphoric ( H3PO4 ), bazơ nitric và đường 5C

Quảng cáo

b. Khác nhau

Đặc điểm ADN ARN
Cấu trúc Chuỗi xoắn kép Chuỗi xoắn đơn
Cấu tạo Từ 4 loại đơn phân: A, T, G, X Từ 4 loại đơn phân: A, U, G, X
Kích thước Rất lớn gồm hành triệu đơn phân(lớn hơn rất nhiều so với ARN) Nhỏ hơn ADN rất nhiều, gồm từ vài trăm đến hàng nghìn đơn phân.
Chức năng Lưu trữ và truyền đạt thông tin di truyền – Truyền đạt thông tin di truyền- Vận chuyển axit amin- Tham gia cấu trúc ribôxôm

Câu 2: So sánh quá trình nhân đôi ADN và quá trình sinh tổng hợp ARN.

Trả lời

a. Giống nhau
– Đều là chính sách di truyền ở Lever phân tử
– Đều diễn ra trong nhân tế bào ở kì trung gian
– Đều dựa trên NTBS và mạch khuôn ADN
– Cả hai quy trình đều cần sử dụng nguyên vật liệu nội bào, nguồn năng lượng và enzim
– Chiều tổng hợp luôn là 3 ’ → 5 ’
b. Khác nhau

Đặc điểm Quá trình tự sao Quá trình sao mã
Nguyên liệu Các nuclêôtit A, T, G, X. Các ribônuclêôtit A, U, G, X.
Số lượng mạch khuôn Cả 2 mạch ADN đều làm khuôn. Chỉ có mạch mang mã gốc làm khuôn.
Cơ chế tổng hợp Các Nuclêôtit trong môi trường được lắp ráp theo chiều 5’ 3’ dựa trên trình tự của mạch khuôn. Liên kết hiđrô được hình thành giữa nuclêôtit mới của môi trường và nuclêôtit của ADN mẹ tạo nên ADN mới. Các ribônuclêôtit trong môi trường được lắp ráo theo chiều 5’ 3’ dựa trên trình tự của mạch khuôn. Sau khi hình thành sợi ARN, những liên kết hi đr ô được cắt đứt, sợi ARN tách khỏi gen tạo thành ARN hoàn chỉnh.
Enzim chủ yếu ADN – pôlimeraza ARN – pôlimeraza
Nguyên tắc thực hiện NTBS, nguyên tắc bán bảo tồn (bảo toàn) Chỉ có NTBS
Kết quả Từ một sợi ADN bao đầu tạo ra 2 sợi ADN con giống nhau và giống sợi ADN mẹ. Mỗi lần tổng hợp được 1 ARN mang mã hóa mạch khuôn của gen.
Ý nghĩa Là cơ sở hình thành NST kép đảm bảo cho các cơ chế nguyên phân giảm phân xảy ra bình thường, thông tin di truyền được ổn định qua các thế hệ tế bào và cơ thể. Là cơ sở đảm bảo cho gen cấu trúc tổng hợp nên prôtêin dựa trên thông tin di truyền của chúng.

Quảng cáo

Câu 3: ARN được tổng hợp dựa theo nguyên tắc nào? Nêu bản chất mối quan hệ giữa gen và ARN.

Trả lời

– Quá trình tổng hợp ARN theo những nguyên tắc :
+ Khuôn mẫu : ARN được tổng hợp dựa trên 1 mạch đơn của gen .
+ Nguyên tắc bổ trợ : những nuclêôtit trên gen và thiên nhiên và môi trường nội bào link từng cặp theo nguyên tắc : A – U ; T – A ; G – X ; X – G
– Mối quan hệ giữa gen và ARN : trình tự những nuclêôtit trên mạch khuôn của gen lao lý trình tự nuclêôtit trên ARN .

Câu 4: Một đoạn ARN có trình tự sắp xếp của các nuclêôtit như sau: -A-G-U-A-U-X-G-U-. Xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên

Trả lời

Đoạn ARN có trình tự sắp xếp của những nuclêôtit : – A-G-U-A-U-X-G-U –
Trình tự những nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên :
Mạch gốc : – T-X-A-T-A-G-X-A –
Mạch bổ trợ : – A-G-T-A-T-X-G-T –

Câu 5: Trong tế bào nhân sơ, xét một gen dài 4080 Å, có 560 Ađênin. Mạch đơn thứ nhất của gen có 260 Ađênin và 380 Guanin, gen này phiên mã cần môi trường nội bào cung cấp 600 Uraxin.

1. Tính số lượng từng loại nuclêôtit trên gen .
2. Tính số lượng từng loại nuclêôtit trên mạch mang mã gốc của gen .
3. Tính số lượng nuclêotit từng loại trên mARN do gen phiên mã .

Trả lời

1. Tính số lượng từng loại nuclêôtit trên gen .
– N = ( 4080 x 2 ) / 3,4 = 2400 ( nuclêôtit )
– A = T = 560 → G = X = ( 2400 – 2 x 560 ) / 2 = 640 .
2. Tính số lượng từng loại nuclêôtit trên mạch mang mã gốc của gen .
Theo NTBS, A1 = T2 = 260
G1 = X2 = 380 .
X1 = G2 = Ggen – G1 = 640 – 380 = 260 .
T1 = A2 = A – A1 = 560 – 260 = 300 .
Do Umtcc = Agốc = 600 → mạch 2 là mạch gốc .
3. Tính số lượng nuclêotit từng loại trên mARN do gen phiên mã .
Do mạch 2 là mạch gốc nên trên mARN có
A = Tgốc = 260 ; U = Agốc = 300 ; G = Xgốc = 380 ; X = Ggốc = 260 .

Trắc nghiệm ARN có đáp án

Câu 1: Tên gọi đầy đủ của phân tử ARN là:

A. Axit đêôxiribônuclêic
B. Axit photphoric
C. Axit ribônuclêic
D. Nuclêôtit

Câu 2: Điều đúng khi nói về đặc điểm cấu tạo của phân tử ARN là:

A. Cấu tạo 2 mạch xoắn song song
B. Cấu tạo bằng 2 mạch thẳng
C. Kích thước và khối lượng nhỏ hơn so với phân tử ADN
D. Gồm có 4 loại đơn phân là A, T, G, X

Câu 3: Đặc điểm khác biệt của ARN so với phân tử ADN là:

A. Đại phân tử
B. Có cấu trúc theo nguyên tắc đa phân
C. Chỉ có cấu trúc một mạch
D. Được tạo từ 4 loại đơn phân

Câu 4: Loại nuclêôtit có ở ARN và không có ở ADN là:

A. Ađênin
B. Timin
C. Uraxin
D. Guanin

Câu 5: Các nguyên tố hóa học ở trong thành phần cấu tạo ARN là:

A. C, H, O, N, P
B. C, H, O, P, Ca

   C. K, H, P, O, S

D. C, O, N, P, S

Câu 6: Kí hiệu của phân tử ARN thông tin là:

A. mARN
B. rARN
C. tARN
D. ARN

Câu 7: Chức năng của tARN là:

A. Truyền thông tin về cấu trúc prôtêin đến ribôxôm
B. Vận chuyển axit amin cho quy trình tổng hợp prôtêin
C. Tham gia cấu trúc nhân của tế bào
D. Tham gia cấu trúc màng tế bào

Câu 8: Cấu trúc dưới đây tham gia cấu tạo ribôxôm là:

A. mARN
B. tARN
C. rARN
D. ADN

Câu 9: Sự tổng hợp ARN xảy ra trong nguyên phân, vào giai đoạn:

A. kì trước
B. kì trung gian
C. kì sau
D. kì giữa

Câu 10: Quá trình tổng hợp ARN được thực hiện từ khuôn mẫu của:

A. Phân tử prôtêin
B. Ribôxôm
C. Phân tử ADN
D. Phân tử ARN mẹ

Sử dụng đoạn câu sau đây để trả lời câu hỏi từ số 11 đến 14

Quá trình tổng hợp ARN diễn ra chủ yếu trong…..(I)….vào kì trung gian, lúc các…(II)…. đang ở dạng sợi mảnh chưa xoắn. Các loại ARN đều được tổng hợp từ…(III)…. dưới sự xúc tác của….(IV)……

Câu 11: Số (I) là:

A. những ribôxôm
B. tế bào chất
C. nhân tế bào
D. màng tế bào

Câu 12: Số (II) là:

A. nhiễm sắc thể
B. những ARN mẹ
C. những bào quan
D. ribôxôm

Câu 13: Số (III) là:

A. prôtêin
B. ADN
C. ARN
D. axit amin

Câu 14: Số (IV) là:

A. hoocmôn
B. enzim
C. những vitamin
D. muối khoáng

Câu 15: Axit nuclêic là từ chung dùng để chỉ cấu trúc:

A. Prôtêin và axit amin
B. Prôtêin và ADN
C. ADN và ARN
D. ARN và prôtêin

Câu 16: Loại ARN sau đây có vai trò trong quá trình tổng hợp prôtêin là:

A. ARN luân chuyển
B. ARN thông tin
C. ARN ribôxôm
D. cả 3 loại ARN trên

Câu 17: Một phân tử mARN có 900 đơn phân, phân tử mARN đó có số phân tử đường đêôxyribôzơ là

A. 0
B. 900
C. 1800
D. 2400

Câu 18: ARN được tổng hợp theo mấy nguyên tắc? Đó là những nguyên tắc nào?

A. 2 nguyên tắc : nguyên tắc bổ trợ và nguyên tắc khuôn mẫu
B. 2 nguyên tắc : nguyên tắc bổ trợ và nguyên tắc bán bảo toàn
C. 2 nguyên tắc : nguyên tắc khuôn mẫu và nguyên tắc bán bảo toàn
D. 3 nguyên tắc : nguyên tắc bổ trợ, nguyên tắc khuôn mẫu và nguyên tắc bán bảo toàn

Câu 19: Một gen dài 5100 Å tiến hành phiên mã 5 lần. Tính lượng ribônuclêôtit mà môi trường nội bào cung cấp cho quá trình trên.

A. 15000 ribônuclêôtit .
B. 7500 ribônuclêôtit .
C. 8000 ribônuclêôtit .
D. 14000 ribônuclêôtit .

Câu 20: Đề cập đến chức năng của ARN, nội dung nào sau đây không đúng?

A. rARN có vai trò tổng hợp những chuỗi pôlipeptit đặc biệt quan trọng tạo thành ribôxôm .
B. mARN là bản phiên mã từ mạch khuôn của gen .
C. tARN có vai trò hoạt hoá axit amin tự do và luân chuyển đến ri bô xôm .
D. rARN có vai trò tổng hợp eo thứ hai của NST .

Đáp án và hướng dẫn giải

1. C 5. A 9. B 13. B 17. A
2. C 6. A 10. C 14. B 18. A
3. C 7. B 11. C 15. C 19. B
4. C 8. C 12. A 16. C 20. D

Xem thêm những dạng bài tập Sinh học lớp 9 tinh lọc, có lời giải khác :

Mục lục các chuyên đề Sinh học 9:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Chuyên đề Sinh học lớp 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Sinh 9 với đầy đủ Lý thuyết và rất nhiều câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp bạn củng cố và ôn luyện kiến thức môn Sinh 9 để giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Sinh lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

arn.jsp

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp